Latest Entries »

I Rare Angon

Kacrita ada katuturan satua anak cerik madan I Raré Angon. Kadanin I Raré Angon, wireh satekané uli masekolah, ia setata geginané ngangonang ubuh-ubuhan minakadinnyané sampi, kebo, jaran, miwah kambing sadina-dina uling cerik. Apang tusing med nongosin ubuh-ubuhan ané itep ngamah di pagpagané, I Raré Angon ngisinin waktu luang sambilanga ngambar di tanahé, yén napkala ia engsap ngaba buku gambar. Sabilang teka uli masekolah, I Raré Angon tusing engsap tekén geginané ané pedumanga tekén reramané. Keto masi ia tusing engsap tekén swadarmané dadi murid, malajah sadina-dina. Tas sekolahané ané misi buku nutugin ia ngangon. Kenyel mamaca buku, anggona nylimurang kiap, I Raré Angon nglaut ngambar. Cacep pesan koné ia ngambar wayang, pemandangan, muah ané lénan kanti ngon timpal-timpalné sekaa ngangoné.

Katuju dina anu, sambilanga nongosin sampi ngambung, I Raré Angon iseng-iseng koné ngambar anak luh di tanahé. Mara suud ia ngambar, tlektekanga gambaré ento, “Mimih déwa ratu adi kené jegég gambar anak luh ténénan? Nah, eda suba usapa pedalem i déwék ngusap.” Kéto koné kenehné I Raré Angon. Gambaré totonan adanina koné baan I Raré Angon I Lubang Kuri.

Lanturang crita, kocap Ida Anaké Agung sedek malila cita ngrereh burung di cariké. Gelisin satua, mangkin rauh ida sig tongos I Raré Angoné ngangon, tur kapanggihin olih ida gegambaran anak istri jegég pesan. Angob koné Ida Anaké Agung ngaksi gambaré ento, saha ida nauhin para pangangoné makejang. “Cerik-ceriké, nyén ané ngaé gambaré ené?”, kéto pitakén ida tekén para pangangoné. Ditu pangangoné ngaturang ané ngambar ento tuah I Raré Angon.

Mara kéto pangangken cerik-ceriké, ditu lantas ida ngandika tekén I Raré Angon, “Raré Angon, saja cening ngaé gambaré ené?”. Kacawis lantas baan I Raré Angon, “Inggih yakti titiang.” Malih matakén Ida Anaké Agung, “Dija cening taén nepukin anak luh buka kéné, orahang tekén gelah!” “Titiang matur sisip Ratu Anak Agung, tan wénten pisan titiang nahen manggihin jadma marupa asapunika.” “Men, dadi cening bisa ngaé gambar I Lubang Kuri?”

Matur malih I Raré Angon sada takut, “Punika sangkaning titiang ngawag-ngawagin, Ratu Anaké Agung.” Mara kéto pangakuné I Raré Angon, Ida Anaké Agung tusing koné ngega aturné I Raré Angon, tur ida mabaos, “Ah, gelah sing ngugu, kema alihang gelah I Lubang Kuri, yan cening tuara nyidayang, mati palan ceningé!” Kéto Ida Anaké Agung ngancam I Raré Angon.

Mara kéto pangandikan Anaké Agung, ibuk lantas kenehné I Raré Angon saha ngeling sigsigan nglaut ia mulih, sampiné kutanga di pangangonan. Teked jumahné, takonina koné ia tekén méménné, “Kenapa ja cening dadi ngeling?” Tuturanga lantas undukné kapandikayang ngalih I Lubang Kuri tekén Ida Anaké Agung. Mara kéto pasautné I Raré Angon, méménné bareng sedih minehin unduk pianaknyané.

Kacrita, jani petengné mara I Raré Angon sirep, lantas ia ngipi, ngipiang katedunin olih Ida Betara. Di pangipian, Ida Betara koné ngandika tekén déwéknyané I Raré Angon kéné: “Cening Raré Angon, eda cening sedih, ené rurungé ngaja kanginang tuut, sinah tepuk cening I Lubang Kuri!” Tuah amonto pangandikan Ida Betara tekén I Raré Angon énggalan ipun enten.

Mani semenganné, tuturanga lantas ipianné tekén méménné, tur nglaut ia morahan lakar luas ngetut buri pangandikan Ida Betara buka isin ipianné. Répot méménné ngaénang bekel. Di subané pragat, lantas I Raré Angon majalan. Pajalanné ngaja kanginang, nganti joh pesan koné ia majalan. Pajalanné tuun gunung menék jurang, megat-megat pangkung, grémbéngan, ngliwatin margi agung, sagét nepukin lantas ia padukuhan.

Di padukuhan, kacritayang I Raré Angon lantas singgah sik jeron dané Jero Dukuh. Jero Dukuh nyapa, “Sapasira Jero Alit, dados mariki paragayan?” Masaut I Raré Angon, “Inggih titiang I Raré Angon, mawinan titiang mariki, titiang ngutang déwék, sané mangkin titiang nunas ica ring jeroné genah madunungan!”

“Nah, dini cening nongos, apang ada ajaka adin ceningé, pianak Bapané dini makeengan!” Jero Dukuh ngelah koné oka istri bajang adiri. Kacrita suba makelo I Raré Angon madunungan sik jeron Dané Dukuhé, ditu lantas atepanga koné ia ngajak okan danéné. Sedek dina anu, morahan koné I Raré Angon tekén Jero Dukuh. “Tiang matur ring Jero Dukuh, mawinan tiang rauh mariki ngutang-ngutang déwék, tiang kapandikayang antuk Ida Anaké Agung ngrereh anak luh sané madan I Lubang Kuri. Kedeh pisan pakayunanidané, yan tiang tuara nyidayang ngrereh tur ngaturang ring ida tiang pacang kapademang antuk Ida.” Mara kéto pasadok I Raré Angon, ditu lantas dané Jero Dukuh masaur, “Eda cening kéweh, Bapa matujuin cening tongos I Lubang Kuriné, ditu di muncuk gunungé kaja kangin. Ditu suba tongosné cening, nanging sengka pesan pajalané kema, krana I Lubang Kuri kagebag baan soroh buroné ané galak-galak, mapangka-pangka tongos gebagané.”

Sesubanné I Raré Angon kapicain tongos ngalih anak istri ané madan I Lubang Kuri, nglaut koné ia kapicain soroh buron ané ngebag I Lubang Kuri tekén dané Jero Dukuh. Baos Jero Dukuh: “Ané tanggu betén macan pageréng, ané baduuran soroh lelipi né gedé-gedé, ané tanggu duur raksasa dadua luh muani, ento pangalang-alang anaké kema ngalih I Lubang Kuri”, kéto Jero Dukuh nerangang tekén I Raré Angon. Buin dané Jero Dukuh ngimbuhin, “Yadiapin kéto, ené Bapa maang Cening manik sesirep, apang prasida Cening nganteg ka puncak. Padé di malipetané Cening lantas katangehang, pét ubera Cening tekén raksasané, ené buin Bapa maang manik pangalang-alang; manik tiing, manik blabar, manik api, anggon ngentungin i raksasa. Yan ento tuara nyidayang, ené manik atmané entungin, pedas i raksasa mati. Nah, kema Cening majalan, eda Cening sumanangsaya!”

Mara kéto baos dané Jero Dukuh, nglaut majalan koné I Raré Angon ngaba manik liu pesan. Suba neked di bongkol gunungé, tepukina koné macan pageréng, entungina lantas manik sesirep. Ditu pules lantas macané makejang. Buina mara ia majalan ngamenékang, nepukin koné ia lelipi gedé-gedé, buin koné entungina sesirep. Pules koné lelipiné makejang. Mara I Raré Angon ngamenékang, siduur, tepukina raksasa dadua luh muani nglicak tusing bisa ngoyong. Ditu buin entungina baan manik sesirep, pules maka dadua raksasané ento.

Suba pada pules gebagané makejang, prasida lantas I Raré Angon katemu tekén I Lubang Kuri. Ngon I Raré Angon tekén warnan I Lubang Kuriné, sajaan patuh buka goban gegambarané ané gambara di pangangonan. Suba makelo kamemegan, I Raré Angon lantas nuturang unduk déwékné nganti teked di tongos I Lubang Kuriné, sing ja ada lén krana ia kautus olih Anaké Agung. Ajakina lantas I Lubang Kuri ka negara, bakal katur tekén Ida Anaké Agung. Mara kéto pangidih I Raré Angon, I Lubang Kuri satinut.

Gelisin crita, majalan lantas ajaka dadua nganuunang. Mara sajaan neked basa tengahang gunungé, bangun koné raksasané maka dadua, pagelur nutug I Raré Angon. I Raré Angon ngéncolang majalan, sakéwala i raksasa énggal pesan nutug pajalanné I Raré Angon. Suba paek i raksasa, I Raré Angon lantas ngentungin raksasané ento manik tiing. Dadi prajani ada tiing ategal melat pajalan i raksasané. Tiinga tusing dusa baan i raksasa, tuuka kanti lulus bah bedég punyan tiinga kajekjek. Ditu buin koné entungina manik blabar baan I Raré Angon raksasané ento. Dadi prajani ada blabar endut, masi tuuka dogén tekén i raksasa. Buin lantas entungina manik api, dadi api makobar-kobaran melat pajalan i raksasané. Ento masi tusing nyidaang ngalangin pajalan i raksasa ngepung I Raré Angon.

Jani kacrita suba paek pesan koné i raksasa ada di durin I Raré Angoné, kadi rasa ia suba maekin mati kauluh tekén i raksasa totonan. Inget koné ia tekén déwékné enu ngelah manik buin abesik, manik atmané ento lantas entungina i raksasa, mati lantas i raksasa makadadua.

Gelisang satua, I Raré Angon ajaka I Lubang Kuri jani suba neked di jeron Jero Dukuh. Katuturan koné pajalané ajaka dadua suba peteng mara neked ditu. Katuju dané Jero Dukuh sedeng matutur-tuturan ajaka okanné. “Om, Swastyastu, jero Dukuh”, kéto abetné I Raré Angon. “Om Swastyastu, yé i cening Raré Angon suba teka, kénkén rahayu pajalané Ning?”, kéto dané Jero Dukuh nyawis sapetekan I Raré Angon.

Suba koné onyang negak, suba pada maan ngidih téh anget maimbuh séla malablab, ditu dané Jero Dukuh mabaos tekén I Raré Angon, “Nah, Cening Raré Angon, buin mani semengan kema suba Cening mulih aturang I Lubang Kuri tekén Ida Anaké Agung. Ené, adin Ceningé I Luh, titipang Bapa tekén Cening, ajak ia bareng mulih kumah Ceningé, bareng ajahin sapratingkah anaké makrama di negara!” I Raré Angon sairing baos dané Jero Dukuh, tumuli ngaturang suksma ring Jero Dukuh.

Kacrita mani semenganné di subanné I Raré Angon, okan Jero Dukuhé, muah I Lubang Kuri mapamit, lantas ajaka onya makalah uli padukuhan, tumuli makejang nyakupang tangan tekén dané Jero Dukuh. Jero Dukuh mabaos, “Majalan Cening, dumadak mangguh karahayuan di jalan-jalan, selamet Cening teked ka negari!” Pajalanné ngamulihang menék jurang tuun pangkung. Tusing marasa kenyel, mara nyaluk peteng, saget suba teked I Raré Angon jumahné. Kendel pesan koné méménné. “Duh, rauh Cening pianak Mémé, pitahen Mémé Cening lakar tuara sida malipetan”. Répot méménné ngebatang tikeh muah ngaénang yéh anget anggona nyeduhang téh tamiunné.

Di subanné pada mategtegan, ditu lantas I Raré Angon nyatua, nuturang pajalanné luas ngalih I Lubang Kuri, tur maan kurenan okan Jero Dukuh Sakti. Ditu buin maweweh-weweh liang keneh méménné I Raré Angon saha tan mari ngaturang suksma ring Ida Hyang Widhi. Buin maninné pasemengan gati koné I Raré Angon ka puri ngaturang I Lubang Kuri. Angob maduluran brangti kayun Ida Anaké Agung tekén I Raré Angon, wiréh nyidayang ngalih I Lubang Kuri.

Sesubanné I Raré Angon nyidayang ngaturang I Lubang Kuri ka purian, makayun-kayun Ida Anaké Agung. “Yan tusing jlema sakti, tuara nyidayang apa ngalih I Lubang Kuri. Yén jlemané ené baang idup, pedas kagungan i déwéké lakar juanga, sinah rered kawibawan déwéké. Nah, jani lakar rincikang daya apanga prasida bakat kapatianné I Raré Angon”, kéto koné pikayun Ida Anaké Agung ring pikayunan.

Ditu lantas Anaké Agung nganikain I Raré Angon apanga ngrerehang ida macan, “Cai Raré Angon kema Cai buin luas, alihang anaké buka gelah macan, dot pesan gelah apang nawang macan. Nah, kema Cai énggal-énggal majalan!”

Mara kéto pangandikan Ida Anaké Agung, ngembeng koné yéh paningalané I Raré Angon, wiréh suba ngrasa tekén déwék kaupayain baan Anaké Agung. Mapamit lantas ia budal.

Gelisang satua énggal, suba neked jumah, matakon lantas kurenanné tekén I Raré Angon, “Beli, kénkén ja dadi masebeng sedih, anak kénkén di puri? Apa beli dukaina tekén Anaké Agung? Nah té orahang kapining tiang, nyén nawang tiang prasida matetimbang kapining baat keneh beliné?

Masaut I Raré Angon, “Kéné adi, sinah suba baan beli Anaké Agung pedih pesan tekén beli. Suba beli nyidayang ngalih I Lubang Kuri, jani buin beli kapangandikayang ngalih macan.”

Masaut kurenanné, “Yan bantas akéto, eda beli sanget ngéwehang, né tiang ngelah manik astagina, paican dané i bapa. Jani tiang ngadakang macan. “Manik astagina, apang ada macan!”, prajani koné ada macan gedé gati. Nah, kema suba beli ka puri tegakin macané ené, aturang tekén Ida Anaké Agung!” Tegakina lantas macané ento ka puri. Teked di puri, sedek Anaké Agung katangkilin olih panjakidané. Ditu makejang anaké ané tangkil serab malaib, jejeh pati kaplug palaibné. Ida Anaké Agung pramangkin jejeh ngetor wau nyingakin macan ané galak tur mamunyi gruéng-gruéng.

“Gediang-gediang!” Keto pangandikan Anaké Agung sambilang ida malaib ngapuriang. Gedianga koné lantas macané ento tekén I Raré Angon, tegakina abana mulih. Teked jumahné macané ento lantas pastuna tekén kurenanné apang dadi lesung, dadi lantas macané ento lesung.

Buin maninné, buin koné I Raré Angon kaséngin ka puri, ngandika Anaké Agung tekén I Raré Angon, “Cai Raré Angon, kema gelah alihang naga, yan cai tondén maan naga, da cai malipetan mulih!”

Ngiring koné I Raré Angon, lantas ia mapamit budal. Teked jumahné morahan koné ia tekén kurenanné. Ditu lantas kurenanné nyemak manikné. “Manik astagina apang ada naga!” Ada koné lantas naga gedé pesan, tegakina lantas nagané tekén I Raré Angon ka puri. Ngokok koné nagané ento salantang jalan. Suba neked di bancingah, nglépat ikut nagané bakat pentala koné candi bentaré, aas candi pamedal Ida Anaké Agung. Anaké di bancingah pada pablesat malaib, takut tekén naga.

Ida Anaké Agung mara mireng orta dogén suba ida ngetor, saling ké ngaksinin, méh ida lemet prajani. Kapangandikayang lantas I Raré Angon ngediang nagané ento. Mulih lantas I Raré Angon negakin naga. Teked jumahné nagané ento lantas pantuna tekén kurenanné dadi lu.

Kacrita Ida Anaké Agung angob pesan tekén kasaktian I Raré Angoné. Buin maninné lantas I Raré Angon kandikayang ngalih tabuan sirah. Ditu lantas kurenanné ngadakang tabuan sirah, ambul guungané gedén umahné, buina nedeng benbena, pagriyeng inanné galak-galak. Ento koné téngténga tekén I Raré Angon abana ka puri.

Suba neked di puri, pesu makejang inan tabuanné, sahasa ngrebut ngacelin Ida Anaké Agung. Ida Anaké Agung lantas nyelé ati, angganidané beseh makaukud. Suba suud ngacelin, tabuané lantas nambung. Ditu Ida Anaké Agung tusing mrasidayang ka pamreman, raris karampa angganidané olih para pangabihnyané. Upas tabuané nyusup ka anggan Ida Anaké Agung kanti ida tuara méling tekén raga. Buin maninné lantas ida néwata. Makuug tangisé di jero puri tan papegatan. Sasampun Ida Anaké Agung séda, I Raré Angon lantas ka purian ngalih I Lubang Kuri tur lantas ajaka mulih kumahné. I Lubang Kuri lantas anggona kurenan.

Kacrita sesédan Ida Anaké Agung, kasub pesan koné kasaktianné I Raré Angon. Yadiastun ia sakti sakéwala I Raré Angon tusing taén sigug kapining anak lén. I Raré Angon setata mapitulung tekéning anak lara ané ada di guminné. Ento makrana makelo-kelo I Raré Angon lantas kadegang Agung baan panjaké. Sasukat I Raré Angon madeg Agung panjaké trepti, lingkungané bresih; tusing taén ada banjir, tusing taén ada grubug muah sakancan isin guminé pada asah-asih lan asuh.

Siwa  adalah salah satu dari tiga dewa utama (Trimurti) dalam agama Hindu. Kedua dewa lainnya adalah Brahma dan Wisnu. Dalam ajaran agama Hindu, Dewa Siwa adalah dewa pelebur, bertugas melebur segala sesuatu yang sudah usang dan tidak layak berada di dunia fana lagi sehingga harus dikembalikan kepada asalnya.

Umat Hindu, khususnya umat Hindu di India, meyakini bahwa Dewa Siwa memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan karakternya, yakni:

 • Bertangan empat, masing-masing membawa: trisula, cemara, tasbih/genitri, kendi
 • Bermata tiga (tri netra)
 • Pada hiasan kepalanya terdapat ardha chandra (bulan sabit)
 • Ikat pinggang dari kulit harimau
 • Hiasan di leher dari ular kobra
 • Kendaraannya lembu Nandini

Oleh umat Hindu Bali, Dewa Siwa dipuja di Pura Dalem, sebagai dewa yang mengembalikan manusia ke unsurnya, menjadi Panca Maha Bhuta. Dalam pengider Dewata Nawa Sanga (Nawa Dewata), Dewa Siwa menempati arah tengah dengan warna panca warna. Ia bersenjata padma dan mengendarai lembu Nandini. Aksara sucinya I dan Ya. Ia dipuja di Pura Besakih.
Dalam tradisi Indonesia lainnya, kadangkala Dewa Siwa disebut dengan nama Batara Guru.

Menurut cerita-cerita keagamaan yang terdapat dalam kitab-kitab suci umat Hindu, Dewa Siwa memiliki putra-putra yang lahir dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Beberapa putra Dewa Siwa tersebut yakni:

 1. Dewa Kumara (Kartikeya)
 2. Dewa Kala
 3. Dewa Ganesa

Dewa Siwa dan ragam wujud beliau

Dewa Siwa merupakan salah satu Dewa tertinggi dalam kepercayaan Hindu (salah satu Tri Murthi), Dewa Siwa dikatakan sebagai simbol Brahman (Tuhan) dalam kekuatannya melebur alam cosmos (penghancur). Menyambut Siwaratri, berikut sy rangkum beberapa wujud Dewa Siwa yang terkenal:

Dewa Siwa sebagai Rudra (pelebur)
Penggambaran ini adalah yang paling umum. Dewa Siwa diwujudkan dalam aspek yang sengit, menghancurkan, menakutkan dan mengerikan. Rudra berasal dari bahasa sansekerta yang berarti menangis/melolong.

Dewa Siwa sebagai Mahayogin (petapa)
Dewa Siwa digambarkan sebagai seorang petapa yang agung, seorang yogi besar, digambarkan dalam duduk bermeditasi.

Dewa Siwa sebagai Umapati (kepala rumah tangga)
Umapati berarti suami Uma. Dewa Siwa digambarkan sebagai kepala rumah tangga sebuah keluarga. Beliau memiliki istri bernama Dewi Partvati/Uma dan dua orang putra, Ganecha dan Skanda. Dikatakan Dewi Parvati sebagai shakti, artinya sumber energi kreatif Dewa Siwa.

Dewa Siwa sebagai Nataraja (penari)
Penggambaran dimana Dewa Siwa dalam posisi menari. Dua tarian yang paling umum yaitu tarian tandava yang bersifat maskulin (kuat) dan lasya yang cenderung anggun dan lembut. Dikatakan beliau menciptakan dan menghancurkan alam cosmos ini dengan tarian.

Dewa Siwa sebagai Daksinamurthi (guru yoga)
Dewa Siwa digambarkan sebagai seorang guru yoga, musik dan kebijaksanaan. Pengambarannya Dewa Siwa yang duduk di atas kulit rusa yang dikelilingi oleh orang-orang bijak yang menerima instruksi beliau.

Dewa Siwa sebagai Ardhanarishvara (setengah laki-laki setengah perempuan)
Pengambaran Dewa Siwa dalam bentuk setengah laki-laki setengah perempuan (tuan yang bertubuh setengah perempuan). Dikatakan Dewa Siwa mengorbankan sebagian tubuhnya untuk shaktinya Dewi Parvati.

Dewa Siwa sebagai Tripurantaka (pemanah)
Dewa Siwa digambarkan sebagai seorang pemanah yang menghancurkan benteng Tripura milik ashura. Digambarkan berlengan empat dan memegah anak panah serta busur. Setelah menghancurkan Tripura, dahi beliau diolesi tiga garis abu.

Dewa Siwa sebagai Pasupathi (raja binatang)
Dikatakan Dewa Siwa sebagai rajanya para binatang (ternak). Digambarkan dikelilingi oleh binatang.

Dewa Siwa sebagai Lingam
Simbol Dewa Siwa yaitu batu lonjong yang biasanya dipasangkan dengan yoni. Dikatakan lingam berbentuk seperti alat kelamin pria (purusha) dan yoni seperti alat kelamin wanita (pradhana). Jika keduanya disatukan munculah kehidupan (perlambang kesuburan)

Dewa Siwa sebagai Avatar
Dewa Siwa pernah mewujudkan dirinya dalam avatar seperti Virabhadra, Bhairava, Veer Teja, Saradha, Adi Shankara.

Hasil gambar untuk rudra kala

Struktur Padmasana
Sebelum kura-kura di paling bawah adalah yoni yang merupakan bangunan berbentuk tepas yang disebut pradana dan prakerti. Di atas yoni ada bunga teratai yang merupakan simbol stana Dewa Brahma (Brahma Bhaga). Dewa Brahma disimbolkan sebagai Bunga teratai karena dalam Kitab Purana (Brahma Purana, Wisnu Purana dan Siwa Purana), disebutkan Dewa Brahma lahir dari Bunga Teratai yang keluar dari pusar Brahman.
Kura-kura (empas) Bhedawangnala
Bhedawangnala ini dililit oleh dua ekor naga.
Kura-kura merupakan simbol stana Dewa Wisnu (Wisnu Bhaga). Bhedwangnala berasal dari Bahasa Kawi, ‘bheda’ yang berarti lain, kelompok, selisih, dan ‘wang’
Artinya peluang, kesempatan, ‘nala’ artinya api. Jadi Bhedawangnala adalah sekelompok yang meluangkan adanya api. Pengertian api ini bisa berarti nyata sebagai api bumi alias magma, dan bisa bermakna simbol dari energi kekuatan hidup.
Karena letaknya di bawah maka Bhedawangnala ini bermakna sebagai kekuatan bumi ciptaan Hyang Widhi yang perlu dijaga dan ditumbuh-kembangkan.
Naga 2 ekor
Kedua naga ini, Naga Anantabhig dan Basuki, membelit kura-kura.
Bangunan dasar padmasana dengan kura-kura dan naga ini berdasarkan pada cerita pemutaran Mandara Giri. Cerita mengenai usaha para dewa dan para raksasa mencari thirta amerta dengan jalan mengaduk lautan air susu (ksirarnawa). Tongkat pengaduknya mempergunakan Gunung Mandara, sedangkan sebagai dasarnya Dewa Wisnu mengubah dirinya menjadi kura-kura untuk penyangga. Tali pengikat gunung Mandara diminta Sang Hyang Ananta Bhoga. Kenapa dalam padmasana ada 2 naga dan disebutkan sebagai Naga Anatabhoga dan Naga Basuki?
Dalam Lontar Cri Purwana Tatwa dilukiskan bahwa pada saat manusia di dunia mengalami bencana kelaparan, Ida Sang Hyang Widhi memerintahkan Sang Hyang Tri Murti untuk terjun ke pertiwi. Batara Brahma berubah wujud menjadi Naga Anantanhoga, bulu-bulunya menjadi tumbuh-tumbuhan sehingga makmurlah manusia. (ananta = tidak habis-habisnya, bhoga = sandang, pangan dan papan).
Batara Wisnu terjun ke samudra sebagai Naga Basuki dan memberikan kekuatan hidup kepada air sehingga tumbuh-tumbuhan subur dan berbuah lebat. Sedangkan Batara Iswara turun ke angkasa dan berubah menjdan adi Naga Taksaka.
Jadi sebenarnya ada 3 naga dalam padmasana yaitu Naga Anantabhoga sebagai simbol dari tanah dan batu-batuan yang membungkus magma (Bhedawangnala). Lapisan berikutnya adalah lapisan air (air laut, danau sungai) yang disimbolkan dengan Naga Basuki. Sedangkan lapisan terakhir adalah udara yang di angkasa, disimbolkan sebagai naga yang memakai sayap.
Naga Anantabhoga dan Basuki membelit kura-kura, sedangkan Naga Taksaka (yang bersayap) digambarkan pada singgasana di bagian atas dari padmasana yang berbentuk menyerupai kursi, Untuk segi estetika Naga Taksaka ini dilukiskan 2 ekor, di kanan dan kiri kursi.
Naga Anantabhoga dan Basuki melambangkan alam bawah atau bhur loka. Badan padma termasuk singgasana melambangkan alam bwah dan madya loka sebagai atmosfer bumi. Sedangkan swah loka tidak dalam wujud bangunan tetapi pesimpen pedagingan.
Patung Garuda
Terletak di bagian belakang padmasana.
Merupakan kendaraan Dewa Wisnu, simbol Hyang Widhi dalam manifestasi sebagai pemelihara.
Patung Angsa
Terletak di bagian belakang padmasana.
Merupakan simbol Sang Hyang Saraswati bermakna sebagai ilmu pengetahuan, ketelitian, kewaspadaan, ketenangan dan kesucian.
Karang Gajah, Karang Boma, Karang Buun, dll
Hiasan ini merupakan simbol keanekaragaman alam semesta.
Dari semua uraian di atas, kita bisa simpulkan bahwa padmasana merupaan stana Hyang Widhi Wasa yang dengan kekuatanNya telah menciptakan manusia sebagai makhluk utama dan alam semesta sebagai pendukung kehidupan, senantiasa perlu dijaga kelanggengan hidupnya.
Lokasi Padmasana
Berdasarkan arah mata angin, padmasana dibedakan dalam 9 yaitu:
1. Padma Kancana : lokasi di timur menghadap ke barat
2. Padmasana: lokasi di selatan menghadap ke utara
3. Padmasari: lokasi di barat menghadap ke timur
4. Padmasana Linga: lokasi di utara menghadap ke selatan
5. Padma Asta Sadana: lokasi di tenggara menghadap barat laut
6. Padma Noja: lokasi di barat daya menghadap ke timur laut
7. Padma Karo: lokasi di barat laut menghadap ke tenggara
8. Padma Saji: lokasi di timur laut menghadap ke barat daya
9. Padma Kurung: lokasi di tengah-tengah, ada 3 ruangan, puncaknya menghadap ke pintu keluar.
Bentuk padmasana:
1. Padma Anglayang: memiliki singgasana bebauran marong tiga, strukurnya 7 palihan, pada dasarnya memakai Bhedawangnala yang dibelit naga.
2. Padma Agung: memiliki singgasana marong kalih, strukturnya 5 palihan, pada dasarnya memakai Bhedawangnala yang dibelit naga.
3. Padmasana: memiliki singgasana bebaturan marong siki, struktur 5 palihan, pada dasarnya memakai Bedawangnala dibelit naga.
4. Padmasari marong siki, strukturnya mapalih 3 yaitu dari bawah ke atas Palih Taman, Palih Sancak dan Palih Sari. Tidak memakai Bedawangnala dan naga.
5. Padma Capah marong siki, strukturnya mepalih kalih, yaitu ring sor disebut Palih Taman dan ring luhur disebut Palih Capah. Tidak memakai Bedawangnala dan naga.
Bangunan padma dibedakan dari bentuk, struktur dan jenisnya, namun mempunyai fungsi yang sama yaitu tempat atau stana Hyang Widhi Wasa, Selain itu jenis padma juga dibedakan dari proses penyelesaian upacara, pemelaspas dan penyuciannya.
Karena Pura merupakan tempat suci maka pada saat pemilihan lokasi pun sudah ada aturan-aturan yang harus diikuti. Lokasi yang dipilih harus tempat yang suci, tanah berbau harum, pada arah matahari terbit (lereng gunung, pada umumnya timur atau utara) serta harus merupakan arah hulu.
Setelah lokasi dipilih maka melakukan persiapan pembangunan, ngeruak karang, nyukat karang, nasarin, memakuh, ngurip-urip (mendem pedagingan). Untuk tahapan pembangunan Pura akan dbahas secara khusus.

Rangkaian Lampu Kepala

Rangkaian lampu kepala

Keterangan:
. . 1. Lampu kepala kiri
. . 2. Lampu kepala kanan
. . 3. Relay lampu kepala jarak dekat
. . 4. Relay lampu jarak jauh
. . 5. Saklar lampu jarak dekat dan jarak jauh
. . 6. Saklar utama
. . 7. Sekring
. . 8. Fuse link
. . 9. Bateray

Rangkaian Lampu Kota

Rangkaian lampu kota

Keterangan :
. . 1. Lampu kota kanan depan
. . 2. Lampu kota kiri depan
. . 3. Lampu kota kiri belakang
. . 4. Lampu kota kanan belakang
. . 5. Relay
. . 6. Saklar
. . 7. Sekring
. . 8. Fuse link
. . 9. Bateray

Rangkaian Lampu Tanda Belok dan Lampu Hazzard

Rangkaian lampu tanda belok dan lampu hazzard

Gambar 18. Rangkaian lampu tanda belok dan lampu hazzard

Keterangan :
. . 1. Lampu tanda belok kiri (depan dan belakang)
. . 2. Lampu tanda belok kanan (depan dan belakang)
. . 3. Saklar lampu Hazzard
. . 4. Saklar lampu tanda belok
. . 5. Flasher (pengedip)
. . 6. Sekring lampu tanda belok
. . 7. Sekring lampu Hazzard
. . 8. Kunci kontak
. . 9. Lampu kontrol tanda belok

Rangkaian Lampu Rem

Rangkaian Lampu rem

Gambar 19. Rangkaian Lampu rem

Keterangan:
. . 1. Lampu Rem kiri
. . 2. lampu rem kanan
. . 3. Switch
. . 4. Sekring
. . 5. Baterai
. . 30. Arus dari Baterei
. . 54. plus baterai
. . 55. lampu rem

Bagian-Bagian Sistem Kelistrikan Body

 • Lampu Kepala
  Lampu ini ditempatkan di depan kendaraan, berfungsi untuk menerangi jalan pada malam hari. Umumnya lampu kepala dilengkapi lampu jarak jauh dan jarak dekat. Nyala lampu jarak jauh dan jarak dekat dikontrol oleh dimmer switch. Lampu kepala menyala bersamaan dengan lampu belakang melalui saklar tarik atau putar. Lampu kepala yang dipakai ada dua tipe, yaitu tipe sealed beam dan bola lampu. Jenis Sealed beam banyak dipakai pada kendaraan yang kostruksinya filamen, kaca dan reflektornya menjadi satu kesatuan. Tipe bola lampu banyak digunakan sebagai lampu depan pada sepeda motor.

Komponen lampu kepala

Gambar Komponen lampu kepala

 • Lampu Kota
  Lampu kota (lampu posisi) pada kendaraan bermotor dapat dinyalakan sendiri dan dapat juga menyala bila lampu kepala dinyalakan. Tujuannya adalah bila malam hari atau gelap, pengendara atau orang lain dapat dengan cepat mengetahui lebar atau tinggi kendaraan (untuk kendaraan jenis truk dan bus).

  Karena kegunaannya untuk mengetahui lebar dan tinggi kendaraan, posisi lampu kota harus berada di bagian ujung dari bagian yang terlebar dan tertinggi dari kendaraan .

  Ada beberapa lampu pada kendaraan yang dapat menyala bersama lampu kota atau posisi, di antaranya lampu penerangan papan instrumen dan lampu plat nomor bagian belakang.

  Arus lampu plat nomor selalu dihubungkan dengan lampu kota sebelah kanan dengan maksud bila lampu kota sebelah kanan belakang mati atau tidak menyala, masih ada tanda yang lain tentang lebar kendaraan.

  Penggunaan bola lampu dan sekring
  Dalam satu unit kendaraan bermotor (mobil), pada saat lampu kota atau posisi dinyalakan, jumlah daya lampu yang diperlukan adalah:

  Nama Komponen

  Daya Lampu

  . .4 buah bola lampu kota
  . .2 buah bola lampu plat Nomor
  . .2 buah bola lampu instrumen
  . .4 X 8 Watt = 32 Watt
  . .2 X 3 Watt = 6 Watt
  . .2 X 3 Watt = 6 Watt


  Sekring yang terpasang untuk lampu kota (Tail Fuse) adalah 1,5 X daya lampu (1,5 X 44 Watt = 66 Watt). Kebutuhan sekring yang ada di pasaran adalah 10 Amper, maka pemilihan sekring yang tepat adalah 10 Amper.

 • Lampu Tanda Belok
  Lampu tanda belok atau sein dan lampu hazzard adalah dua sistem tanda yang berbeda, tetapi menggunakan komponen yang sama.

  Sistem ini terdiri atas empat buah bola lampu berwarna kuning, yaitu
  . .1 bola lampu kiri depan
  . .1 bola lampu kiri belakang
  . .1 bola lampu kanan depan
  . .1 bola lampu kanan belakang

  Agar sistem tanda ini berfungsi dengan baik, lampu-lampu tersebut harus dapat menyala dan berkedip sempurna, yaitu selama 1 menit adalah 60 kali kedipan.
  Hal ini bisa terjadi bila arus yang masuk ke bola lampu berupa arus putus-hubung yang diperoleh dari alat pengedip (flasher).

  Bila saklar lampu tanda belok dioperasikan ke kiri atau ke kanan, lampu yang berkedip kiri saja atau kanan saja. Saklar tersebut biasanya terletak di bawah lingkar kemudi dan dirakit di batang kemudi. Bila saklar lampu hazzard dioperasikan atau difungsikan, lampu yang berkedip adalah kiri dan kanan secara bersamaan. Saklar lampu hazzard biasanya terletak di bagian batang kemudi sebelah depan.

  Perbedaan kedua sistem tersebut adalah dari fungsinya, lampu tanda belok dipergunakan bila kendaraan akan mengubah arah atau berbelok, sedangkan lampu hazzard digunakan bila dalam keadaan bahaya. Misalnya mobil sedang menarik atau ditarik mobil lain, mobil berhenti darurat karena ada kerusakan. Oleh karena itu, lampu hazzard harus dapat dinyalakan tanpa harus menyalakan kunci kontak.

 • Lampu Rem
  Lampu rem pada kendaraan bermotor biasanya berwarna merah dan ditempatkan di bagian belakang yang menyatu dengan lampu kota atau posisi. Daya rem harus lebih besar daripada lampu posisi. Misalnya bola lampu dobel filamen dengan tulisan 8/21 w 12V berarti daya lampu kota 8 w dan lampu rem 21 W dengan tujuan pada saat lampu kota atau posisi menyala dan mobil sedang direm, akan terjadi perubahan sinar lampu terlihat menyala lebih terang.

  Lampu rem akan selalu menyala bila pedal rem diinjak karena pada saat pedal rem diinjak, tekanan tuas pedal rem cenderung ke posisi atas (tidak mengerem).

  Komponen lampu kepala

  Gambar Switch rem

  Komponen lampu kepala

 • Lampu Mundur
  Lampu mundur pada kendaraan bermotor berfungsi di samping untuk memberi tanda mundur pada kendaraan yang berada di belakangnya, juga berfungsi untuk menerangi bagian belakang mobil tersebut. Agar nyala lampu tersebut bisa dibedakan dengan lampu yang lain, warna dari lampu mundur adalah putih. Supaya dapat terlihat jelas pada jarak yang cukup jauh, daya lampu yang terpasang sebesar 23 Watt.

  Lampu mundur hanya dapat menyala bila mesin hidup ( kunci kontak “ON” ) dan gigi transmisi pada posisi mundur.

Rangkaian lampu mundur

Komponen-Komponen Pendukung Rangkaian Sistem Kelistrikan Body

 • Baterai
  Baterai berfungsi sebagai sumber arus searah DC (Dirrect Current) pada sistem kelistrikan otomotif. Umumnya baterai yang digunakan sebagai sumber tenaga pada sistem kelistrikan otomotif mempunyai tegangan 12 Volt dan kapasitasnya berkisar 40–70 AH (Ampere Hour).

  12 Volt Baterai

  Gambar Baterai

  Baterai mempunyai 2 kutub, yaitu kutub (+) dan kutub (-). Kutub (+) diberi kode 30 dan kutub (-) atau minus diberi kode 31.

 • Kunci Kontak (Switch)
  Kelistrikan otomotif pada mobil menggunakan kunci kontak (Ignition Swtch) sebagai saklar utama yang menghubungkan semua sistem kelistrikan dengan sumber tenaga (baterai).

  Kunci kontak

  Gambar Kunci kontak

  Kunci kontak mempunyai beberapa posisi, yaitu ;
  Off : terputus dari sumber tegangan (baterai)
  ACC : terhubung dengan arus baterai , tetapi hanya untuk kebutuhan accecoris
  ON / IG : terhubung ke sistem pengapian (Ignition )
  START : untuk start

 • Saklar

  Kunci kontak

  Gambar Wirring saklar lampu kota (a) dan saklar lampu kepala (b)

  Saklar di atas dapat dioperasikan dengan cara menekan dan melepas atau menarik dan melepas sehingga kontak gerak akan berpindah dari 56a ke 56b atau sebaliknya. Bila saklar tersebut mempunyai 3 posisi berhenti, pada posisi tidak ditarik (posisi 0), tidak ada kontak yang berhubungan dengan 30 (+ baterai). Bila ditarik 2 kali (posisi 2), kontak 30 (+ Baterai) akan berhubungan dengan 56 (ke saklar dim).

 • Sekring (fuse)
  Sekring adalah suatu komponen kelistrikan yang berfungsi untuk membatasi beban arus yang berlebihan. Selain itu, untuk menghindari terjadinya kerusakan pada rangkaian saat terjadi konsleting atau hubungan singkat. Dengan adanya sekring (fuse) rangkaian kelistrikan, bola lampu, kabel-kabel, relay, fleser, dan yang lainnya tidak akan rusak bila terjadi kelebihan arus atau terjadi hubungan singkat karena sekring akan putus terlebih dahulu. Jenis sekring ada bermacam-macam, baik bentuk (konstruksi) maupun jenis filamennya.

  Sekring jenis good (a) dan sekring jenis cartridge (b)

  Gambar Sekring jenis good (a) dan sekring jenis cartridge (b)

 • Pengedip (Flase)
  Pengedip (flaser) digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus secara otomatis pada rangkaian lampu tanda belok sehingga lampu akan berkedip. Jenis pengedip (flaser) ada dua, yaitu jenis bimetal dan magnet.

  Detail flaser (a) dan foto flaser (b)

  Gambar Detail flaser (a) dan foto flaser (b)

 • Relay
  Relay adalah saklar elektrik yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus secara elektrik. Cara kerjanya, bila dialiri arus listrik, kumparan akan menjadi magnet sehingga kontak poin tertarik dan terhubung. Ada dua jenis relay, yaitu relay bila dialiri arus listrik kontak poin akan terhubung dan relay bila dialiri arus listrik akan terputus.

  Detail flaser (a) dan foto flaser (b)

  Gambar Detail relay jenis terbuka (a), relay jenis tertutup (b) dan foto relay (c)

 • Kabel Penghubung
  Kabel adalah suatu komponen yang digunakan untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya yang terbuat dari tembaga dan diberi isolasi supaya tidak terjadi konseleting. Diameter kabel terdiri atas berbagai ukuran. Penggunaan kabel berbeda-beda ukurannya, bergantung pada berapa besar arus yang mengalir. Bila arus yang mengalir besar, berarti harus menggunakan kabel yang berdiameter besar, tetapi bila arus yang mengalir kecil, cukup menggunakan kabel yang berdiameter kecil.

  Detail flaser (a) dan foto flaser (b)

  Gambar Jenis kabel

AA
An Ansi (American National Standard Institute) cooling class designation indicating open, natural-draft ventilated transformer construction, usually for dry-type transformers.

Ambient Temperature
The temperature of the surrounding atmosphere into which the heat of the transformer is dissipated.
Ampere unit of current flow.

ANSI (American National Standards Institute)
An organization that provides written standards on transformer [6OOv and below (ANSI C89.1), 601~ and above (ANSI C57.12)].

Autotransformer
A transformer in which part of the winding is common to both the primary and the secondary circuits.
BIL
Basic Impulse Level, the crest (peak) value that the insulation is required to withstand without failure.

Bushing
An electrical insulator (porcelain, epoxy, etc.) that is used to control the high voltage stresses that occur when an energized cable must pass through a grounded barrier.

Buck transformer
Step down the Voltage from Primary Winding to Secondary Winding i.e. 460V to 230V.

Boost transformer
Step up the Voltage from Primary Winding to Secondary Winding i.e. 230V to 460V.
Cast-coil Transformer
A transformer with high-voltage coils cast in an epoxy resin. Usually used with 5 to 15 kV transformers.

Continuous Rating
Gaines the constant load that a transformer can carry at rated primary voltage and frequency without exceeding the specified temperature rise.

Copper Losses
See Load Losses.

Core-Form Construction
A type of core construction where the winding materials completely enclose the core.

Current Transformer
A transformer generally used in instrumentation circuits that measure or control current.
Delta
A standard three-phase connection with the ends of each phase winding connected in series to form a closed loop with each phase 120 degrees from the other. Sometimes referred to as 3-wire.
Delta Wye
A term or symbol indicating the primary connected in delta and the secondary in wye when pertaining to a three-phase transformer or transformer bank.

Distribution Transformers
Those rated 5 to 120 kV on the high-voltage side and normally used in secondary distribution systems. An aplicable standard is ANSI C-57.12.
Dripproof
Constructed or protected so that successful operation is not interfered with by falling moisture or dirt. A transformer in which the transformer core and coils are not immersed in liquid.
Exciting Current (No-load Current)
Current that flows in any winding used to excite the transformer when all other windings are open circuited. It is usually expressed in percent of the rated current of a winding in which it is measured.
FA
An ANSI cooling class designation indicating a forced air ventilated transformer, usually for dry type transformers and typically to increae the transformers and typically to increase the transformer’s KVA rating above the natural ventilation or AA rating.

Fan Cooled
Cooled mechanically to stay within rated temperature rise by addition of fans internally and/or externally. Normally used on large transformers only.

FOA
An ANSI cooling class designation indicating forced oil cooling using pumps to circulate the oil for increased cooling capacity.

FOW
An ANSI cooling class designation indicating forced oil water cooling using a separate water loop in the oil to take the heat to a remote heat exchanger. Typically used where air cooling is difficult such as underground.

Frequency
On AC circuits, designate number of times that polarity alternates from positive to negative and back again, such as 60 hertz (cycles per second).
Grounds or Grounding
Connecting one side of a circuit to the earth through low-resistance or low-impedance paths. This help prevent transmitting electrical shock to personnel. Also aids in the dissipation or mitigation of Noise (High frequency or other).

Ground Strap
A Flat Strap of varying density, width and length to aid in the dissipation of High frequency noise, commonly generated by Switching Power Supplies, Lighting Ballasts, Inverters or Variable Frequency Drives.
High-voltage and Low-voltage Windings
Terms used to distinguish the wind that has the greater voltage rating from that having the lesser in two-winding transformers. The terminations on the high-voltage windings are identified by H1, H2, etc., and on the low-voltage by X1, X2, etc.
Impedance
Retarding forces of current flow in AC circuits.

Indoor transformer
A transformer that, because of its construction, is not suitable for outdoor service.

Insulating Materials
Those materials used to electrically insulate the transformer windings from each other and to ground. Usually classified by degree of strength or voltage rating (0, A, B, C, and H).

Isolation transformer
For the purpose of isolating the Source Supply from the Consumer(s), aids in prevention of noise transmission, adds impedance, can also provide an isolated Ground on the secondary.
kVA or Volt-ampere Output Rating
The kVA or volt-ampere output rating designates the output that a transformer can deliver for a specified time at rated secondary voltage and rated frequency without exceeding the specified temperature rise (1 kVA = 1000 VA).
Liquid-immersed Transformer
A transformer with the core and coils immersed in liquid (as opposed to a dry-type transformer).

Load
The amount of electricity, in kVA or volt-amperes, supplied by the transformer. Loads are expressed as a function of the current flowing in the transformer, and not according to the watts consumed by the equipment the transformer feeds.

Load Losses
Those losses in a transformer that are incident to load carrying. Load losses include the I2R loss in the winding, core clamps, etc., and the circulating currents (if any) in parallel windings.
Mid-tap
A reduced-capacity tap midday in a winding – usually the secondary.

Moisture-resistant
Constructed or treated so as to reduce harm by exposure to a moist atmosphere.

Natural-draft or Natural-draft Ventilated
An open transformer cooled by the draft created by the chimney effect of the heated air in its enclosure.
No-load Losses (Excitation Losses)
Loss in a transformer that ls excited at its rated voltage and frequency, but which is not supplying load. No-load losses include core loss, dielectric loss, and copper loss in the winding due to exciting current.
OA
An ANSI cooling class designation indicating an oil filled transformer.
Parallel Operation
Single and three-phase transformers having appropriate terminals may be operated in parallel by connecting similarly-marked terminals, provided their ratios, voltages, resistances, reactances, and ground connections are designed to permit paralleled operation and provided their angular displacements are the same in the case of three-phase transformers.

Polarity Test
A standard test performed on transformers to determine instantaneous direction of the voltages in the primary compared to the secondary (see Transformer Tests).

Poly-phase
More than one phase.

Potential (Voltage) Transformer
A transformer used in instrumentation circuits that measure or control voltage.

Power Factor
The ratio of watts to volt-amps in a circuit.

Primary Taps
Taps added in the primary winding (see Tap).

Primary Voltage Rating
Designates the input circuit voltage for which the primary tiding is designed.

Primary Winding
The primary winding on the energy input (supply) side.
Rating
The output or input and any other characteristic, such as primary and secondary voltage,current, frequency, power factor and temperature rise assigned to the transformer by the manufacturer.

Ratio Test
A standard test of transformers used to determine the ratio of the primary to the secondary voltage.

Reactance
The effect of inductive and capacitive components of the circuit producing other than unity power factor.

Reactor
A device for introducing inductive reactance into a circuit for: motor starting, operating transformers in parallel, and controlling current.
Scott Connection
Connection for polyphase transformers. Usually used to change from two-phase to three-phase to three-phase to two-phase.

Sealed Transformer
A transformer completely sealed from outside atmosphere and usually contains an inert gas that is slightly pressurized.

Secondary Taps
Taps located in the secondary winding (see Tap).

Secondary Voltage Rating
Designates the load-circuit voltage for which the secondary winding (winding on the output side) is designed.

Series/Multiple
A winding of two similar coils that can be connected for series operation or multiple (parellel) operation.

Shell-type Construction
A type of transformer construction where the core completely surrounds the coil.

Star Connection
Same as wye connections.

Step-down Transformer
A transformer in which the energy transfer is from the high-voltage winding to the low-voltage winding or windings.

Step-up transformer
A transformer in which the energy transfer is from the low-voltage winding to a high-voltage winding or windings.
Use of Scott Connection for three-phase operation. A connection brought out of a winding at some point between its extremities, usually to permit changing the voltage or current ratio.

Temperature Rise
The increase over ambient temperature of the winding due to energizing and loading the transformer.
Total Losses
The losses represented by the sum of the no-load and the load losses.

Transformer
An electrical device, without continuously moving parts, which, by electro-magnetic induction, transforms energy from one or more circuits to other circuits at the same frequency, usually with changed values of 
voltage and current.

Trans Ratio (of a transformer)
The ratio of turns in the primary winding to the number of turns in the secondary winding.
Volt-amperes
Circuit volts multiplied by circuit amperes.

Voltage Ratio (of a transformer)
The ratio of the RMS primary terminal voltage to the RMS secondary terminal voltage under specified conditions of load.

Voltage Regulation (of a transformer)
The change in secondary voltage that occurs when the load is reduced from rated value to zero, with the values of all other quantities remaining unchanged. The regulation may be expressed in percent (or per unit) on the basis of the rated secondary voltage at full load.
Winding Losses
See Load Losses.

Winding Voltage Rating
Designates the voltage for which the winding is designed

Wye Connection (Y)
A standard three-phase connection with similar ends of the single-phase coils connected to a common point. This common point forms the electrical neutral point and may be grounded.

A : Ampere, Satuan Arus Listrik

AF : Availability Factor, Faktor ketersediaan, adalah perbandingan antara daya yang tersedia unit pembangkit pada waktu tertentu dengan daya mampu netto unit pembangkit tersebut .

APP : Alat Pembatas dan alat Pengukur, Alat milik PT PLN (Persero) yang berfungsi untuk membatasi daya listrik yang dipakai serta mengukur pemakaian energi listrik

Asut : Start

Asut Gelap : Black Start, pengasutan suatu unit pembangkit yang dilakukan tanpa ketersediaan pasokan daya dari luarADB : Air Dried Basis, merupakan nilai kalori batubara yang memperhitungkan inherent moisture saja

ASEAN Power Grid : Sistem interkoneksi jaringan listrik antara negara-negara ASEAN

Aturan Distribusi : Aturan Distribusi Tenaga Listrik merupakan perangkat peraturan dan persyaratan untuk menjamin keamanan, keandalan serta pengoperasian dan pengembangan sistem distribusi yang efisien dalam memenuhi peningkatan kebutuhan tenaga listrik

Aturan Jaringan : Aturan Jaringan merupakan seperangkat peraturan, persyaratan dan standar untuk menjamin keamanan, keandalan serta pengoperasian dan pengembangan sistem tenaga listrik yang efisien dalam memenuhi peningkatan kebutuhan tenaga listrik

BUS : Rel Busbar

BBM : Bahan Bakar Minyak

Beban : Sering disebut sebagai Demand, merupakan besaran kebutuhan tenaga listrik yang dinyatakan dengan MWh, MW atau MVA tergantung kepada konteksnya

Biaya Beban : Komponen biaya dalam rekening listrik yang besarnya tetap, dihitung berdasarkan daya tersambung

Beban puncak : Atau peak load / peak demand, adalah nilai tertinggi dari langgam beban suatu sistem kelistrikan dinyatakan dengan MW

Biro Instalatir : Badan usaha penunjang tenaga listrik yang bergerak dalam pembamngunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, yang sah terdaftar dan mendapat ijin kerja dari PT PLN (PERSERO)/Pemerintah

BP : Biaya Penyambungan, biaya yang harus dibayar kepada PT PLN (PERSERO) oleh pelanggan atau calon pelanggan untuk memperoleh penambahan daya atau penyambungan baru

BK : Biaya Keterlambatran, biaya yang dikenakan PT PLN (PERSERO) kepada pelanggan atas keterlambatan pembayaran rekening listrik

Blackout : Padam

BPP : Biaya Pokok Penyediaan

BTU : British Thermal Unit

CF Capacity Factor, Faktor kapasitas, adalah perbandingan antara jumlah produksi listrik selama periode operasi terhadap jumlah produksi terpasang selama periode tertentu (1 tahun).

Capacity balance : Neraca yang memperlihatkan keseimbangan kapasitas sebuah gardu induk dengan beban puncak pada area yang dilayani oleh gardu induk tersebut, dinyatakan dalam MVA

Captive power : Daya listrik yang dibangkitkan sendiri oleh pelanggan, umumnya pelanggan industri dan komersial

CT : Current Transformer (Trafo Arus), alat untuk menurunkan arus listrik untuk keperluan pengukuran energi listrik atau untuk peralatan pengaman dan pengendalian listrik lainnya

CCS : Carbon Capture and Storage

CCT : Clean Coal Technology

CDM : Clean Development Mechanism atau MPB Mekanisme Pembangunan Bersih

COD : Commercial Operating Date

DMN : Daya Mampu Netto, besarnya daya output pembangkit yang sudah dikurangi dengan pemakaian sendiri unit pembangkit tersebut

Daya mampu : Kapasitas nyata suatu pembangkit dalam menghasilkan MW

Daya terpasang : Kapasitas suatu pembangkit sesuai dengan name plate

Daya Tersambung : Batas daya yang dapat digunakan oleh pelanggan setiap saat dan tercatat di PT PLN (PERSERO) serta menjadi dasar perhitungan Biaya Beban

Dispacher : Pelaksana pengendali operasi

DAS : Daerah Aliran Sungai

DMO Domestic Market Obligation

EBITDA Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization

ERPA : Emission Reduction Purchase Agreement

Excess power : Kelebihan energi listrik dari suatu captive power yang dapat dibeli oleh PLN

FSRU : Floating Storage and Regasification Unit

GD : Gardu Distribusi

GI : Gardu Induk

GITET : Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (500 kV)

GITO : Gardu Induk Tanpa Operator

GT : Gas Turbine PLTGU

GWh : Giga Watt Hour (1 GWh=1.000 MWh)

Gangguan : Kejadian takterencana yang mengakibatkan kondisi abnormal dalam Jaringan (Grid)

GAR : Gross As Received, merupakan nilai kalori batubara yang memperhitungkan total moisture

Hz : Hertz, satuan frekuensi listrik

GRK : Gas Rumah Kaca

HSD : High Speed Diesel Oil

HVDC : High Voltage Direct Current

HSD : High Speed Diesel Oil

Host Load : Unit pembangkitan berbeban pemakaian sendiri

Heat Rate : Besar energi yang digunakan oleh unit pembangkit dalam memproduksi satu unit output. Contoh : jumlah energi untuk memproduksi energi 1 MWh (dinyatakan dalam GJ/MWh)

Heat Rate Curve : Kurva yang menunjukkan konsumsi energi termal per-jam operasi pada tingkat output yang bervariasi (GJ/Jam)

IBT : Inter Bus Transformer, yaitu trafo penghubung dua sistem transmisi yang berbeda tegangan, seperti trafo 500/150 kV dan 150/70 kV

IPP : Independent Power Producer

IBT : Interbus Transformer (500 kV/150 kV)

IDO : Intermediate Diesel Oil

Island Operation : Pembangkitan terpisah dari sistem dan beroperasi dengan beban di sekitarnya

JTM : Jaringan Tegangan Menengah adalah saluran distribusi listrik bertegangan 20 kV

JTR : Jaringan Tegangan Rendah adalah saluran distribusi listrik bertengangan 220 V

JTL : Sambungan Langsung (SL) termasuk peralatannya, sehingga tenaga listrik disalurkan tanpa melalui APP

JCC : Jawa Bali Control Centre, Pusat Pengatur Beban Jawa Bali

kV : Kilo Volt (=1000 volt)

kVA : Kilo Volt Ampere (=1000 volt ampere)

kVARh : Kilo Volt Ampere Reactive Hour, satuan energi listrik semu (reaktif)

kW : Kilo Watt, satuan daya listrik nyata (aktif)

kWh : Kilo Watt Hour, satuan energi listrik nyata (aktif)

kmr : kilometer-route, menyatakan panjang jalur saluran transmisi

kms : kilometer-sirkuit, menyatakan panjang konduktor saluran transmisi / jaringan tenaga listrik

Kabel TM : Kabel Tegangan Menengah

Kabel TR : Kabel Tegangan Rendah

Line Charging : Pemberian tegangan ke saluran pengantar (transmisi)

Life Extension : Program rehabilitasi suatu unit pembangkit yang umur teknisnya mendekati akhir

LNG : Liquified Natural Gas

LF : Load Factor, Faktor beban, adalah perbandingan dari rata-rata output atau beban terhadap maksimum output atau beban dalam suatu periode terhadap beban puncak yang terjadi pada periode tersebut

Load Shedding : Pengurangan beban secara sengaja (otomatis / manual) dengan pemutusan beban tertentu karena kejadian abnormal, untuk mempertahankan integritas Jaringan dan menghindari pemadaman yang lebih besar

Losses : Energi listrik yang hilang dalam inti Trafo dan konduktor penghantar/kabel di Jaringan

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

LOLP : Loss of Load Probability, suatu indeks keandalan sistem pembangkitan yang biasa dipakai pada perencanaan kapasitas pembangkit

MW : Mega Watt (1 MW=1.000 kW)

MWh : Mega Watt-hour (1 MWh=1.000 kWh)

MSCF 103 : Million Standard Cubic Foot, ( M=103 )

MMSCF 106 : Million Metric Standard Cubic Foot, Standard Cubic Foot, (MM=106), satuan yang biasa digunakan untuk mengukur volume gas pada tekanan dan suhu tertentu

MMSCFD : Million Metric Standard Cubic Foot per Day

MMBTU : Million Metric British Termal Unit, satuan yang biasa digunakan untuk mengukur kalori gas

Mothballed : Pembangkit yang tidak dioperasikan namun tetap dipelihara

MP3EI : Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

MO : Maintenance Schedule, Skedul yang menunjukkan rencana outage pelaksanaan pemeliharaan

MFO Marine Fuel Oil

Merit Order : Daftar unit pembangkit dengan urutan biaya operasi yang marginal, sudah termasuk pertimbangan : biaya start-up dan shut-down, minimum start-u dan waktu keluar, kendala bahan bakar, serta kendala operasi lainnya

Neraca daya : Neraca yang menggambarkan keseimbangan antara beban puncak dan kapasitas pembangkit

Non Coincident Peak Load : Jumlah beban puncak sistem-sistem tidak terinterkoneksi tanpa melihat waktu terjadinya beban puncak

Outage : Suatu periode waktu dimana pusat pembangkit, unit pembangkit atau bagian dari Grid, secara keseluruhan atau sebagian tidak beroperasi karena suatu kejadian yang terencana maupun tidak terencana

PJU : Penerangan Jalan Umum, Penerangan untuk jalan dan prasarana umum yang dipasang secara resmi oleh pemda atau badan resmi lainnya dan mendapat pasokan tenaga listrik dari PLN secara legal

PO : Planned Outage, pengeluaran unit pembangkit atau fasilitas jaringan selama kurun waktu tertentu yang diusulkan oleh pemakai Grid dan disetijui oleh UBOS-P3B

PLTA : Pusat Listrik Tenaga Air

PLTD : Pusat Listrik Tenaga Diesel

PLTG : Pusat Listrik Tenaga Gas

PLTGU : Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap

PLTM : Pusat Listrik Tebnaga Minihidro

PLTMH : Pusat Listrik Tebnaga Mikro Hidro

PLTP : Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi

PLTU : Pusat Listrik Tenaga Uap

Pms : Pemisah (disconecting switch)

Pms Tanah : Earthing Switch

Pmt : Pemutus tenaga (circuit breaker)

PPJ : Pajak Penerangan Jalan, pajak yang dibayarkan oleh semua pelanggan PT PLN (PERSERO), dipungut oleh PT PLN (PERSERO) dan selanjutnya disetor ke Kas Pemda

PT : Potentio Transformer (Trafo Tegangan), alat untuk menurunkan tegangan listrik yang diperlukan khusus bagi pengukuran energi listrik atau peralatan pengaman dan pengendali listrik lainnya

P2TL : Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Pemeriksaan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan instalasi pelanggan dalam rangka penertiban pemakaian/pemanfaatan tenaga listrik

Peaking : Pembangkit pemikul beban puncak

Prakiraan beban : Demand forecast, prakiraan pemakaian energi listrik di masa depan

RCC : Region Control Centre, Pusat Pengatur Region

Region 1 : Region Control Centre untuk wilayah Jakarta dan Banten (Cawang)

Region 2 : Region Control Centre untuk wilayah Jawaq Barat (Cigereleng)

Region 3 : Region Control Centre untuk wilayah Jawa Timur dan DIY (Ungaran)

Region 4 : Region Control Centre untuk wilayah Jawa Timur dan Bali (Waru)

Reserve margin : Cadangan daya pembangkit terhadap beban puncak, dinyatakan dalam %

Rasio elektrifikasi : Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dan jumlah keseluruhan rumah tangga

SR : Sambungan Rumah

ST : Steam Turbine PLTGU

SL : Sambungan Langsung, adalah sambungan JTL termasuk peralatannya, sehingga tenaga listrik disalurkan tanpa melalui APP

STL : Sambungan Tenaga Listrik, penghantar di bawah atau di atas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian instalasi PLN yang merupakan sambungan antara JTL milik PLN dengan instalasi pelanggan

SMP : Saluran Masuk Pelayanan, Kabel milik PLN yang menghubungkan antara jaringan Tegangan Rendah dengan APP yang terpasang di rumah pelanggan

SUTET : Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (500 kV)

SUTM : Saluran Udara Tegangan Menengah (6 kV, 20 kV)

SUTR : Saluran Udara Tegangan Rendah (220 V, 380 V)

SUTT : Saluran Udara Tegangan Tinggi (70 kV, 150 kV)

SAIDI : System Average Interruption Duration Index (Indeks Lama Gangguan)

SAIFI : System Average Interruption Frequency Index (Indeks Frekuensi Gangguan)

SCADA : Supervisory Control And Data Acquisition

SFC : Specific Fuel Consumtion

Shutdown : Pengeluaran suatu unit pembangkit dari JaringanSKLT : Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi

SKTT : Saluran Kabel Tegangan Tinggi

Subregion : Group Switching Centre

SPK-TPA Citarum : Sekretariat Pelaksana Koordinasi Tata Pengaturan Air Sungai Citarum

Tagihan Listrik : Perhitungan biaya atas pemakaian daya dan energi listrik oleh pelanggan setiap bulan

Tagihan Susulan : Tagihan kemudian sebagai akibat adanya penyesuaian dengan ketentuan atau sebagai akibat adanya pelanggaran

TDL : Tarif Dasar Listrik, ketentuan pemerintah yang berlaku mengenai golongan tarif dan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh PLN

Tingkat cadangan : Reserve margin, adalah besar cadangan daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka mengantisipasi beban puncak

TR : Tegangan Rendah, Tegangan sistem 220 V, 380 V sampai dengan 1.000 Volt .

TM : Tegangan Menengah, Tegangan sistem diatas 1.000 Volt sampai dengan 35.000 Volt

TT : Tegangan Tinggi, Tegangan sistem diatas 35.000 Volt sampai dengan 245.000 Volt

TET :Tegangan Ekstra Tinggi, Tegangan sistem diatas 245.000 Volt

TMA : Tinggi Muka Air, ketinggian (meter) elevasi permukaan air waduk diatas permukaan laut

Total Blackout : Situasi dimana Jaringan (Grid) padam total

Trafo : Transformator

TWh : Tera Watt Hour (1 TWh=1.000 GWh) Titik Penyambungan Bersama : Titik terdekat dengan pelanggan dimana tersambung juga pelanggan yang lain pada JTR atau JTM atau JTr atau JTET

UBOS-P3B : Unit Bidding dan Operasi Sistem – Pusat Penyaluran dan Pengatur Beban, Unit PT PLN (PERSERO) yang mengoperasikan dan mengendalikan Jarinagan (Grid) Jawa-Bali untuk Sistem Tenaga Listrik Jawa-Bali

UFR : Under Frequency Relay, peralatan pemutus beban dengan pemicu awal (triger) besaran frekuensi

UF : Utility Factor, Faktor Penggunaan, adalah perbandingan antara beban puncak unit pembangkit pada periode tertentu dengan daya mampu netto unit pembangkit tersebut
UJL : Uang Jaminan Langganan, uang milik pelanggan yang dititipkan kepada PT PLN (PERSERO) sebagai jaminan atas pemakaian daya dan energy listrik selama menjadi pelanggan.

UMTL : Uang Muka Tagihan Listrik, Penerimaan pembayaran untuk pemakaian daya dan energy listrik mendahului transaksi penyerahan daya dan energi berlangsung

Ultra super critical : Teknologi PLTU batubara yang beroperasi pada suhu dan tekanan diatas titik kritis air

V : Volt, Voltase, Voltage, Satuan Tegangan Listrik

VA : Volt Ampere, satuan daya listrik total (daya buta)

Vdd = Unipolar Transistors Drain Voltage

Vcc = Bipolar Transistors Collector Voltage

Vss = Unipolar Transistors Source Voltage

V+ = Supply source positive pool voltage in which has value above 0 V.

V- = Supply source negative pool voltage in which has value below 0 V.Watt : Satuan daya listrik nyata

WBP : Waktu Beban Puncak, Waktu jam 18.00 sampai dengan jam 22.00 waktu setempat

WKP : Wilayah Kerja Pertambangan

Medan Listrikadalah ruang dimana terdapat gaya bekerja bermuatan elektrik; medan listrik terdapat dekat benda-benda yang bermuatan elektrik dan terdapat antara dua hantaran yang mempunyai beda potensial satu sama lainnya. Satuan kuat medan listrik dinyatakan dalam volt per meter (v/m).Berdasarkan standar IPRA (International Protection Radiation Association), dan  direkomendasikan WHO, batasan medan listrik yang aman bagi kesehatan manusia adalah 10 kV/m selama 2 jam per hari atau 5 kV/m selama 24 jam (diperuntukkan bagi publik). Dan berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, kuat medan listrik dibawah SUTT dan SUTET di Indonesia berkisar 0,25 kV/m.

Medan Magnit, adalah ruang dimana terdapat gaya elektrik dan gaya magnet; medan magnet yang membangkitkan arus elektrik disekeliling penghantar. Satuan kuat medan magnet dinyatakan dalam Teslaatau milli tesla, sering pula digunakan satuan Gauss atau milli Gauss. (1 T = 1000 mT; 1 G = 1000 mG; dan 1 T = 10.000 G).Berdasarkan standar IPRA (International Protection Radiation Association), dan  direkomendasikan WHO, batas maksimum intensitas medan magnet yang diperbolehkan ialah 0,1 mT untuk jangka waktu 24 jam (diperuntukkan bagi publik).

AC/DC. Tanda bahwa suatu alat dapat menggunakan arus bolak-balik atau arus searah.

Aggaran (budget). Jumlah dana yang disediakan atau direncanakan.

AMDAL. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.

APAR. Alat Pemadam Api Ringan.

ASH. Debu sisa bakaran.

Basic Design. Rancangan dasar.

Bidding. Proses pelelangan untuk mengerjakan atau pengadaan suatu barang atau jasa.

Busbar. Batang conductor, biasanya terbuat dari lempeng tembaga panjang.

Commissioning. Uji coba, setelah proyek dinyatakan selesai dilakukan pengujian terhadap fungsi-fungsi seluruh peralatan yang ada apakah sesuai spesifikasi atau tidak.

Cubicle. Komponen listrikpada gardu listrik sebagai alat kontak, biasanya berbentuk kubus.

Earthing. Grounding, Pembumian.

Ekuiti. Penyertaan modal.

Emergency Exit. Jalan keluar darurat.

Eskalasi. Kenaikan harga.

Fatal Accident. Kecelakaan yang mematikan.

Feasibility Study (Studi Kelayakan). Digunakan untuk menilai apakah suatu kegiatan patut dilaksanakan atau tidak.

Feeder Cable. Kabel pengisian/sumber daya.

Fly Ash. Debu terbang. Partikel kecil yang beterbangan keluardari cerobong asap.

Fuse. Sekering.

Grey Area. Wilayah/daerah/aktivitas yang belumjelas penanggung jawabnya, daerah abu-abu.

Hertz (Hz). Satuan frekuensi, 1 Hz = 1 siklus per detik.

Inbouw Dus. Kotak yang ditanam pada dinding atau lantai bangunan yang merupakan bagian dari perangkat stop kontak, sakelar, dll.

Inflasi. Kenaikan harga barang.

Inclaring. Proses pengeluaran barang impor dari pabean.

Invitation To Bid. Ndangan untuk mengikuti proses pelelangan pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa.

IP. Kode proteksi terhadap kemungkinan penyusupan debu atau air dari luar ke dalam instalasi listrik yang peka. Semakin besar angka semakin baik proteksinya, misalnya IP66 lebih baik dari IP65.

Konsultan Manajemen Konstruksi (MK/CM). Konsultan yang bertugas mengkordinasikan seluruh konsultan yang bekerja untuk suatu proyek, dan mengelola proyek sesuai jadwal, biaya, cakupan dan kualitas yang diinginkan pemilik proyek; untuk gedung bertingkat tinggi biaya konsultan MK/CM sebesar 1,3% x nilai nilai proyek.

Konsultan Mekanikal/Elektrikal (M/E). Konsultan yang disewa untuk merancang keperluan mekanikal dan Elektrikal (M/E) bangunan, termasuk gambar rinciannya. Untuk gedung bertingkat tinggi biaya jasa konsultan M/E kurang lebih sebesar 0,9% dari keseluruhan nilai proyek.

Mark Up. Dinaikkan, harga yang telah dinaikkan untuk mendapatkan laba.

MCB. 1) Moulded Circuit Breaker; 2) Main Circuit Breaker.

MCCB. Moulded Case Circuit Breaker.

MDP (Main Distribution Panel). Panel Distribusi Utama.

Megger. Singkatan secara mudah dari MegaOhm Meter, alat yang dipakai untuk mengukur tingkat  tahanan suatu konduktor dalam satuan yang besar.

Multimeter. Alat pengukur beberapa satuan listrik, Volt, Ampere, Ohm.

Natural Gas. Gas alam.

NEC (National Electrical Code). Peraturan listrik nasional (Amerika Serikat)

OSHA (Occupational Sfety and Health Administration). Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Amerika Serikat)

Outbouw. Menonjol keluar dari bidang bangunan.

Over time. Lembur, bekerja diluar jam kerja normal, dibayar dengan perhitungan tertentu.

Perangkat Lunak. Perangkat yang tidak dapat diraba, khusunya menyangkut hasil kerja kecerdasan manusia, misalnya program computer, desain, dan lain-lain.

Performance Appraisal. Penilaian kerja pegawai.

Progress Report. Laporan kemajuan, berisi informasi hal-hal yang telah dicapai hingga laporan tersebut dibuat, biaya yang telah dikeluarkan, masalah yang ada, dan laporan ini akan dibaca oleh owner.

Project. A temporary endeavor undertaken to create a unique product or service (definition by Project Management Institute); kegiatan temporer yang dilaksanakan untuk menciptakan produk atau jasa yang unik. Temporer, karena mempunyai batas waktu yang jelas jika tujuan telah tercapai; unik karena sesuatu yang dibuat/dikerjakan belum pernah ada yang persis sama.

PUIL 1987. Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia tahun 1987.

Power Transformer. Trafo daya.

Qualified Person (OSHA Spec.) Seseorang yang karena pendidikannya, sertifikasinya, dan pengalamannya berhasil membuktikan kemampuan untuk memecahkan masalah dalam pekerjaannya.

Quality (ISO 8402 : 1994). Karakteristik menyeluruh dari suatu benda/jasa berkaitan dengan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang tertulis maupun tidak tertulis.

Quality Control. (ISO 8402 : 1994). Aktivitas dan teknik operasional yang digunakan untuk memnuhi kebutuhan akan mutu.

Redundancy. Peralatan cadangan dengan kapasitas yang sama besar dengan yang dioperasikan.

Safety Belt. Sabuk pengaman, yang hanya mengikat pinggang.

Safety Briefing. Pertemuan singkat membahas masalah keselamatan, biasanya dilakukan beberapa saat menjelang kerja.

Safety Rules. Peraturan Keselamatan.

Server. Suatu jaringan computer, CPU yang berfungsi melayani seluruh kebutuhan unit-unitnya.

Shift. Bergesr, Giliran bertugas.

SIKA. Surat Ijin Kerja, bagi kontraktor instalasi listrik setelah melalui pengujian.

Solar Cell. Sel pembangkit listrik energi matahari.

Specification. Instruksi tertulis yang menyertai gambar serta menjelaskan jenis dan kualitas dari bahan atau pengerjaan suatu barang atau konstruksi.

SPK (Surat Perintah Kerja). Semacam dokumen kontrak yang menyatakan bahwa suatu pihak memberikan perintah kerja kepada pihak kedua dengan spesifikasi tertentu dan dengan nilai pembayaran tertentu.

Switch. Sakelar, alat untuk menyalakan atau mematikan peralatan listrik.

Visi. Pandangan ke depan.

Wave Length. Panjang gelombang.

DIL. Data Induk Langganan.

AMRAutomatic Meter Reading. Sistem pembacaan meter jarak jauh secara otomatis, terpusat, dan terintegrasi dari ruang kontrol melalui media komunikasi telepon publik (PSTN), telepon selular (GSM), PLC atau frekuensi radio, menggunakan software tertentu tanpa terlebih dulu melakukan pemanggilan (dial up).

PESAT (Pelayanan Satu Tempat). Produk layanan One Stop Service PLN Distribusi Jakarta & Tangerang yang memudahkan bagi pelangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan listrik di satu tempat, yaitu di Unit Pelayanan.

PELANGI (Peduli Pelangan Inti). Produk pelayanan individual One To One Marketing dari PLN Distribusi Jakarta & Tangerang terhadap pelanggan besar yang memberi kontribusi besar bagi pendapatan PLN.

Call Center 123. Pusat pelayanan informasi dan gangguan melalui melalui telepon 123.

PRAQTIS. Pembayaran Rekening Listrik Fleksibel dan Otomatis (On Line). Produk layanan PLN yang memudahkan pembayaran rekening listrik melalui bank dan ATM.

PUKK. Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi. Program yang  bertujuan mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi usaha kecil dan koperasi masyarakat.

CD (Community Development). Program peduli lingkungan.

FOCUS (For Customer Satisfaction) 100 dan 5000.  Program PLN Distribusi Jawa Barat yang memberikan pelayanan khusus terhadap 100 pelanggan besar/potensial dan 5000 pelanggan biasa (non potensial) melalui Account Executive/Account Manager. Sehingga dapat membangun terbentuknya Customer Intimacy dan Customer Relationship Management dengan pelangan.

PDKB Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan.

PDKB TR/TM –   Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan pada Tegangan Rendah/Tegangan Menengah

PDKB TT/TET –   Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan pada Tegangan Tinggi/Tegangan Ekstra Tinggi.

Liga-liga top Eropa sebagian besar sudah menuntaskan musimnya akhir pekan kemarin. Banyak kisah menarik terjadi sepanjang musim lalu.

Per akhir Mei 2017, kompetisi La Liga, Bundesliga, dan Ligue 1 mengakhiri musimnya. Setelah melalui jadwal pertandingan yang padat, panjang, dan menguras tenaga serta emosi, musim 2016/2017 meninggalkan beragam kisah dan cerita yang membuat musim ini jadi menjadi musim yang akan cukup dikenang.

Di Bundesliga, nama Bayern Munich masih menjadi penguasa Bundesliga, begitu juga dengan La Liga yang masih menelurkan nama Real Madrid sebagai juara.

Hal sedikit berbeda terjadi di Ligue 1. Jika pada musim-musim sebelumnya PSG begitu sulit untuk digeser, pada musim 2016/2017 ini AS Monaco berhasil mengakhiri kedigdayaan PSG di Ligue 1.

Berikut adalah review dari apa yang sudah terjadi dalam ajang Bundesliga, Ligue 1, dan La Liga pada musim 2016/2017.

Bundesliga: Munculnya Tim ‘Plastik’ Bernama RB Leipzig, Serta Menjamurnya Pelatih-Pelatih Muda

Memang gelar juara Bundesliga pada musim 2016/2017 ini mash jatuh ke tangan Bayern. Hal ini tak lepas dari penampilan Bayern yang ciamik, yang mampu bangkit dari penampilan buruk pada awal-awal sampai pertengahan liga.

Sekelumit Kisah La Liga, Bundesliga, dan Ligue 1

Namun, kisah Bundesliga 2016/2017 bukan tentang Bayern saja. Kemunculan tim yang dianggap “plastik” bernama RasenBallsport Leipzig, atau yang biasa disingkat RB Leipzig memunculkan sebuah cerita tersendiri. Merangkak naik dari divisi bawah, per musim 2016/2017 mereka akhirnya berhasil masuk ke Bundesliga.

Sekelumit Kisah La Liga, Bundesliga, dan Ligue 1

Sempat tampil brilian sampai pertengahan musim dengan taktik menyerang dari tengah andalan mereka, memasuki paruh kedua Bundesliga klub berjuluk Die Roten Bullen ini pun mulai kelelahan dan pada akhirnya harus puas duduk di peringkat kedua klasemen akhir Bundesliga musim 2016/2017.

Keikutsertaan mereka di Liga Champions Eropa pun dipertanyakan setelah tim satu perusahaan mereka, Red Bull Salzburg, menjuarai Liga Austria dan berhak atas jatah tampil di Liga Champions musim depan. Peraturan UEFA pun melarang dua klub yang berasal dari satu perusahaan tampil bersamaan di Liga Champions.

Selain saga menarik dari RB Leipzig, Bundesliga musim 2016/2017 juga dihiasi dengan mencuatnya pelatih-pelatih muda yang sukses menangani tim Bundesliga. Di antara nama-nama pelatih muda, nama Julian Nagelsmann adalah yang paling mencolok. Ia berhasil mengantarkan klubnya, TSG 1899 Hoffenheim berhasil lolos ke fase playoff Liga Champions musim depan.

Sekelumit Kisah La Liga, Bundesliga, dan Ligue 1

Hal ini menjadi prestasi tersendiri bagi Hoffenheim, setelah pada musim 2008/2009, mereka gagal lolos ke Liga Champions karena hanya tampil mengesankan sampai pertengahan musim.

Bukan hanya Nagelsmann saja sosok pelatih muda yang mencuri perhatian. Ada sosok Alexander Nouri, pelatih Werder Bremen serta Manuel Baum, pelatih FC Augsburg. Keduanya pun tak kalah mentereng, bahkan Nouri mampu mengangkat penampilan Bremen yang sempat terseok di papan bawah klasemen.

Musim depan, persaingan pelatih muda ini akan menjadi lebih seru karena mereka akan kedatangan sosok Hannes Wolf, pelatih muda yang sukses mengantarkan VfB Stuttgart promosi dari Bundesliga 2. Kontestasi antar pelatih muda ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk disaksikan musim depan.

Bundesliga 2016/2017 pun diisi oleh cerita heroik Hamburg SV, salah satu founder dari Bundesliga yang belum pernah terdegradasi untuk menghindar dari jerat degradasi. Pada pertandingan terakhir, mereka mengalahkan VfL Wolfsburg, sekaligus memaksa Die Wolfe untuk bertanding di babak playoff promosi-degradasi melawan Eintracht Braunschweig.

Sekelumit Kisah La Liga, Bundesliga, dan Ligue 1

Jam di Volksparkstadion, yang menandakan sudah berapa lama Hamburg SV berkompetisi di Bundesliga, dipastikan akan tetap berputar musim depan.

La Liga: Madrid Juara, Beberapa Tim Sempat Naik Daun

Hampir sama dengan yang terjadi di Bundesliga, La Liga pun menelurkan nama yang tidak asing lagi sebagai juaranya, yaitu Real Madrid. Yang perlu menjadi catatan, terakhir kali Real Madrid juara La Liga adalah pada 2011/2012.

Madrid berhasil menjadi juara setelah di penghujung musim meraih kemenangan 2-0 atas Malaga. Selisih tiga poin membuat trofi La Liga musim ini kembali mendarat di Santiago Bernabeu, setelah pada beberapa musim sebelumnya trofi La Liga mendarat di Camp Nou, bahkan sampai pernah mendarat di Vicente Calderon.

Sekelumit Kisah La Liga, Bundesliga, dan Ligue 1

Namun, pada musim 2016/2017 bukan hanya menjadi milik Madrid dan Barca saja. Memang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi masih belum berhenti memecahkan dan mencatatkan rekor atas nama mereka dalam kompetisi musim 2016/2017. Namun, La Liga musim ini lebih dari sekadar itu. Ada beberapa tim yang naik daun macam Real Sociedad, Espanyol, bahkan Deportivo Alaves yang baru saja promosi dari Segunda Division pada awal musim.

Sekelumit Kisah La Liga, Bundesliga, dan Ligue 1

Meski begitu, nama-nama macam Sociedad, Athletic Bilbao, Espanyol, dan Alaves ini tetap sulit untuk berkompetisi dengan klub-klub di atasnya macam Villarreal, Sevilla, Atletico Madrid, apalagi Real Madrid dan Barcelona. Tapi setidaknya naiknya penampilan mereka membuat La Liga menjadi sedikit lebih seru pada musim 2016/2017 ini.

Satu nama lain yang juga tak boleh dilupakan adalah Las Palmas. Kesebelasan ini sempat mengejutkan kesebelasan La Liga yang lain pada awal musim, bahkan sempat menduduki peringkat pertama klasemen La Liga. Namun masuk ke pertengahan musim, mereka mulai terseok sehingga harus rela menduduki papan tengah klasemen akhir.

Sekelumit Kisah La Liga, Bundesliga, dan Ligue 1

Ligue 1: Dominasi PSG yang Dihentikan AS Monaco, Kemunculan Nice

Dominasi PSG di Prancis adalah sesuatu yang tak terbantahkan. Empat musim adalah waktu yang cukup lama bagi mereka menguasai sepakbola Prancis. Walau belum selama Olympique Lyon yang sampai tujuh musim menguasai Ligue 1, dominasi dari PSG ini dianggap cukup mengkhawatirkan, apalagi mereka menggunakan kekuatan finansial sebagai kekuatan utamanya.

Pada musim 2016/2017, ada sebuah perubahan besar terjadi di PSG. Zlatan Ibrahimovic hengkang, serta PSG pun mengganti pelatih dengan merekrut Unai Emery. Perubahan ini ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan bagi klub yang bermarkas di Parc des Princes tersebut.

Sekelumit Kisah La Liga, Bundesliga, dan Ligue 1

Kuasa PSG menjadi sedikit melemah. Melemahnya kuasa PSG ini bukan karena adanya pelemahan dalam tubuh PSG sendiri (toh mereka juga merekrut Julian Draxler), melainkan karena tim-tim lain mulai berbenah juga dan memberikan perlawanan sengit terhadap PSG.

Ada AS Monaco yang mulai merasakan buah dari kebijakan mereka mengasuh dan berinvestasi kepada pemain-pemain muda. Sepakbola menyerang yang begitu ganas, baik di dalam negeri maupun ketika mereka tampil di Liga Champions, membuat Monaco menjadi salah satu tim yang paling atraktif di
Eropa.

Sekelumit Kisah La Liga, Bundesliga, dan Ligue 1

Bukan hanya menjadi tim yang atraktif. Mereka juga mampu menghentikan dominasi PSG yang sudah menguasai Ligue 1 selama empat musim berturut-turut. Dengan gaya sepakbola menyerang, Monaco menguasai Ligue 1 yang, seperti The False 9 sebut, adalah liga yang defensive-minded.

Sekelumit Kisah La Liga, Bundesliga, dan Ligue 1

Selain Monaco, ada tim lain yang juga mulai muncul pada musim 2016/2017 ini. Ia adalah OGC Nice. Nice menjadi tim yang ramai diperbincangkan karena, selain tampil cukup mengesankan di Ligue 1, mereka juga berani bertaruh dengan merekrut si bengal Mario Balotelli.

Di bawah asuhan Lucien Favre, pelatih yang terhitung cukup sukses bersama Borussia Mönchengladbach, Nice menapaki jalan mereka menuju papan atas Ligue 1. Bersama Monaco, Nice memberikan waktu yang cukup sulit bagi PSG, walau akhirnya Nice tidak bisa melakukan apa yang Monaco lakukan.

Sekelumit Kisah La Liga, Bundesliga, dan Ligue 1

Sama seperti Monaco, Nice pun berani berinvestasi kepada pemain-pemain muda. Ada nama Malang Sarr dan Wylan Cyprien, serta Patrick Burner dan Oliver Boscagli. Di bawah asuhan Favre, mereka tampil cukup mengesankan, dan pada akhirnya sukses menduduki peringkat tiga klasemen akhir Ligue 1, bersanding dengan AS Monaco dan PSG.

Sekelumit Kisah La Liga, Bundesliga, dan Ligue 1

Persaingan papan bawah Ligue 1 2016/2017 pun terhitung sengit. Nama-nama seperti FC Lorient, SM Caen, AS Nancy, serta SC Bastia sempat saling sikut untuk terhindar dari jerat degradasi. Sampai pecan terakhir, pergeseran itu masih terjadi, hingga akhirnya dipastikan bahwa SC Bastia dan AS Nancy harus degradasi musim depan, dan FC Lorient harus menjalani laga playoff promosi-degradasi melawan salah satu tim Ligue 2.