Ring Basa Indonesia sloka kabaos bidal. Sloka masaih ring sesonggan, kewanten kantun singid/ilid tegesipun. Binanipun ring sesonggan, sloka puniki ngangge lengkara “Buka slokane, …”.

 

Upami : buka slokane ajum – ajum puuh sangkure masih ipun. Tetuekipun kadi anak sane seneng belog ajum, pamuputne ipun sane pocol wiadin nemu baya.

 

Wimba/conto :

1) Buka slokane, musuh wenang apus. Suksmanipun : satrune sane pacang nyengkalen ragane, dados linyokin mangda ragane rahayu.

2) Buka slokane, taru tan luputing angin. Suksmanipun : sakancaning maurip tan luput pacang manggih sungkan.

3) Buka slokane, pegat batu tusing dadi atepang. Artinipun : sakadi anake sane pegat manyama wiadin makakasihan, sane tan dados malih pakaryanin.

4) Buka slokane, juru gambele pelih megambel. Suksmanipun : yening i pangayah iwang makarya, sinah juru oneke sane iwang ngonekang.

5) Buka slokane, awak baduda makeneh madain garuda. Artinipun : sakadi anake tiwas, mamanah jaga nandingin anak sugih.

6) Buka slokane, adeng buin sepita. Suksmanipun : kaucapang ring anake sane kalintang plapan (tangar) ngraos lan melaksana.

7) Buka slokan gumine, nundunin macan medem, suksmanipun : sakadi anake sane nantangin musuh sane sampun nengil.

8) Skadi slokan jagate, sukeh anake ngebatang banjar, suksmanipun : wiakti sukeh pisan anake dados klian jaga ngladenin anak akeh (rakyat).

9) Buka slokane, aji keteng mudah, aji dadua mael, suksmanipun : kaucapang ring anake sane neten uning ngajinin pitresnan kalih paweweh anak lianan (timpal).

10) Buka slokane, apa ane pamula, keto ane kapupu, sulsmanipun : napi sane kakaryanin, sapunika taelr pikolehipun; yening melaksana kaon, sinah sengkala sane jagi kapanggih.

11) Buka sloka, bani mabak jepun, eda takut kena getahne, suksmanipun : yening purun ngambil pakaryan sane ageng tur abot, sampunang ajerih pacang manggihin pakeweh utawi kabean ageng.

12) Buka slokane, bantang busuk badingang, apa tuara misi, suksmanipun : kiwangane san elintang, yening mangkin malih medalang wiadin raosang, janten ngakehang kanten kaiwangan ipun.

Advertisements