Sesimbing punika kruna ( ucapan ) pepiring sane pades suksmanipun, mawinan sang kasimbing jengah wiadin sebet, riantuk ngrasa ring dewek katiben sesimbing. Sesimbing punika sering kaucapang ring arepan sang kesimbing, anggena kruna paimbang sane sada singid artinipun, indik kaanan, rupa kalih laksanan jadma, barang wiadin baburon.

Ring asapunapine, sesimbing punika ngangge kruna nungkalik, upami belog kaucapang belog, kual kaucapang jemet, msl.

 

Puniki wimba sesimbing :

1) Yadin amun apa ja tegeh pakeber bebudane, diulungne masih ke taine. Tegesipun : yadin amunapi luih kasukan wiadin kasubagian sane kamolihang olih jadmane, kasuen – suen sinah ipun pacang mawali nista malih.

2) Be di pangorengane baang ngeleb. Tegesipun : sakadi anak ngambil anak istri bajang, sampun ka keniang, rikala ipun lenge anake istri punika malaib.

3) Bas tegeh baan negak, dilabuhe baonge lung. Teges ipun : sakadi anake polih pangkat tegeh, raris nyeled pipis (korupsi), ipun katara raris kausanang makarya tur ipun salah mahukum.

4) Sadueg-dued semale makecos, pasti taen ulung; tegesipune : Asapunapi je ririh anake, pasti ipun taen iwang utawi salah.

 

Conto sasimbing sane mawangun tembang (Geguritan Sampik Ingtay):

1) Aduh beli to kenkenang, uh ban ento ene danda juang beli, sang ja nganggeh nyang adauh, ya I Babah nampi danda, ya I Nyonyah masasimbing saking saru, “Cangkeme tempuh timbungan, sikep galak desek pitik”.

2) Dadi beler tong nyak ngamah, jeneng jelma betek malu layah duri, amonto ya raris pesu, ka kantor padidian, bane keweh makita pacang mabanyu, yan majujuk meh katara, yan nyongkok awake pelih.

3) Yan beli kadi ring ayam, kalu bojog mati tegil, mua wanci tembuyukan, ikute regreg carungcung, pantes tongosang di teba, rebut muring, matane bengul pilaran.

Advertisements