Tamuné ané teka ka Bali madan turis,

ada turis uli Prancis,

ada masih ané uli Inggris,

makejang gobané pada malengis.

Ipidan turisé liu-liu ngelah pipis,

kapah nepuk ané kantongné tipis,

nanging sekat pesu jaman krisis,

kayang turis milu sing ngelah pipis.

Iraga patutné dueg-dueg mamilih,

yén lakar ngatehin turis ulah-ulih,

apang sing turis ané pelih,

bakat ajak malali mulih,

sinah pasti ada ané lakar pedih,

sing ja lén tuah i rerama makakalih,

uling jani melahang nolih,

paningalané apang cara sundih,

nyak galang ningalin boya ja ngendih,

sawiréh turisé liu masih ané celih.

Advertisements