Kawéntenan Kuruksétrané sepi tan sipi, samian sakadi togog sané tan pajiwa, tan bina sakadi Lukisané. Para sang sujana lan utama ring payudan makasami degeng tur kaiterin antuk bala tentarané sami. Sang Dhrishtadyumna miwah Sang Bima sané luwih mautama kasarengin makasami tanda mantriné sané mabela pati majeng Panca Pandawané. Ida Sang Krishna miwah Ida Sang Arjuna sané wénten ring kréta kencanané tur luwih pisan kakedeng antuk jaran mawarna putih nyalig sakadi warnan kapuké. Ring tepengan sepiné punika, pamargi sané dahat ngangenin pisan, inggih punika, Yudhisthira pramangkin nglukar busana payudanidané, tur nglanturang ngentungang senjatanidané makasami ka pertiwi. Ida mamargi antuk cokoridané sané nénten madaging napi, malalung tan bina sakadi resiné sané mautama. Makasami nonton pamarginidané sinambi ngangseg mangkian alon. Ida mamargi nuju Ida Bhagawan Bhisma pinaka kakiang sané dahat kabaktinin.

Manggihin parindiké punika, Ida Sang Bima nututin saking uri ngarsayang nyaga kawéntenan maha raja junjungan idané. Asapunika taler duaning manggihin indiké punika ida Sang Nakula lan Ida Sang Sahadéwa nyarengin. Asapunika taler Ida Sang Arjuna miwah Ida Sang Prabhu Kresna. Nénten wénten sané nguningin, napi mawinan Ida Sang Yudhishthira nglaksanayang pamargi kadi asapunika. Ngraris Ida Sang Arjuna matur majeng ring Ida Sang Prabhu Yudhisthira, “Nawegang Ratu Sang Prabhun titiang, napi sané mawinan I Ratu mamargi kadi asapuniki?” Kalanturang olih Ida Sang Bima, “Nawegang Ida Sang Prabhu sané dahat junjung titiang, Beli Agung sampun nglukar busanané mayuda, titiang sami taler nyarengin. Beli Agung ngentungang senjatané sané mautama. Beli Agung taler mamargi gegeson nuju genah mesehé sami. Napi I Ratu sampun lali ring titiang, semeton Beliné? Napi mawinan Beli kadi asapuniki?”

Mirengang bebaosan rakanida, ngraris Ida Sang Nakula ngruntutin, “Beli Agung, pamargin Beliné puniki ngawé linglung manah tiang sami, pemineh titiangé sami nénten tegep. Napi mawinan Beli Agung Kadi asapuniki?” Nénten kirang manah Ida Sang Sahadéwa ngraris matur ngawilwilang manahidané, “Beli, yén saihang manahé sujatiné yudané puniki ngarepang iraga sami mangdané mabéla pati, sakéwanten Beli satmaka anak sané nyerahang padéwékan, napi mawinan Beli Agung ngamargiang kadi asapuniki?”

Ida sang Yudhishthira nénten nyawis makasami pitakén arinidané. Ida Sang Prabhu nglanus mamargi gegesonan. Ida Sang Prabhu Krishna ngamanggihin antuk pamineh sané dahat pageh. “Titiang manggihin tetujon idané, Ida Sang Yudhishthira mangkin jagi nyujur Ida Bhagawan Bhisma, Bhagawan Drona, Rsi Kripa, miwah Ida Prabhu Salya jagi nunas waranugraha pacang mayuda. Ida Guru Sucinné makasami wantah pinaka lelingsir. Makadi sampun tatas kabaosang sang sapa sira ugi sané pacang mayuda sareng rerama, yéning sampun polih waranugraha sinah pacang jaya ring payudané. Sakémaon, sané nénten ngrunguang tur nénten ngicénin waranugraha, cumpu sampun sané kadi asapunika pacang kasor ring payudan. Puniki sampun sané pinaka lantaran Ida Sang Yidhisthira ngamargiang parindikan asapunika.” Panca Pandawané sami wawu prasida égar ri sampun miragiang bebaosan Ida Sang Prabhu Kresna.

Makasami sané wénten ring Kuruksétra ngamanggihin kawéntenan Ida Sang Prabhu Yudhishthira. Satus Korawané bengong sami ngélinglingin. Para Satus Korawané sami seneng nyaksiang kawéntenan Ida sang Prabhu Yidhisthira sané masadok kalah sadurung yudané mamargi. Ida Sang Prabhu Yudhishthira nampekin makasami prajurité sané ngiterin kawéntenan Ida Bhagawan Bhisma. Makasami prajurité mapiakan ngicénin pamargi majeng ring anaké agung. Ida Bhagawan Bhisma ngantosang murididané sané mautama puniki, antuk kenyem sané dahat nyunyur manis. Ida Sang Prabhu Yudhishthira nampekin kawéntenanidané. Tan pasangkan toyan panonidané membah. Ida Sang Prabhu Yudhisthira ngaturang bhakti ring cokor Ida Bhagawan Bhisma, asapunika taler semeton Panca Pandawané sami. Ida Sang Prabhu Yudhishthira Matur, “Ratu, Ida Sang Bhagawan Suryan titiang, tan buungan mangkin yudané jagi mamargi, titiang makasami pacang mayuda nglawan I Ratu. titiang nunasang anugerahin titiang makasami mangdané sida muputang yudané puniki tur ngamel kautaman lan kajayan”.

Ida Sang Bhisma dahat garjita ring pamargin Ida Sang Prabhu Yudhishthirané puniki. Ida ngandika, “Cening, pianak bapané I Déwa, I Déwa sujatinné suba nawang, kajayané ring yudané puniki wantah I Déwa sané nuénang. Boya ja ada lén wantah sangkaning Ida Sang Prabhu Kresna sané ngawinang. Punika pinaka cihna dharmané gamel I Déwa. Jatmané mangkin sujatinnyané sami wantah natakin keneh momo angkarané. Jani Bapa masiat ngajak I Déwa sujatiné wantah sangkaning arthan Bapané ring Astina Pura. Bapa sujatinnyané nénten madué keneh kapining kaprabon Astina Purané. Suba kalahin Bapa duke riin. Sawiréh Bapa mélanin raja, Bapa mabéla pati kapining Ida Sang Prabhu. Mula kapatutan Bapané mayuda mabéla pati. Sakémaon, sangkaning waranugrahan Bapané, I Déwa sujatinnyané keneh Bapané makejang.” Ngraris Ida Sang Prabhu Yudhishthira ngaksi gurunidané Ida Bhagawan Drona, Ida Rsi Kripa, lan Sang Prabhu Salya ri sampun polih waranugrahanidané sami, ngraris Ida Sang Prabhu mawali kagenah idané jagi mayuda. Ri tatkala ida mamargi, makasami uning parindikan yudané pacang mamargi tur Panca Pandawané pacang ngamolihang kajayan.