Yudane mamargi kakawitin olih korawa sané nyanderang panah majeng ring prajurit Pandawané. Kacihnayang antuk kawéntenan Ida Bhagawan Bhisma sané wénten pinih ajeng, Ida Sang Dussasana ngregepin nuwak margi pacang mayuda. Para Pandawané sayaga, kadulurin olih Dhristadyumna sané melesat nuwak yudané sané ngawinang nglinus anginé nyliwerin genah yudané ring Kuruksétra. Kawéntenané punika dahat ngresresin pisan. Gerusan anginé sané nglinus nyihnayang pamargin yudané ngejerang jagaté. Saking genah sané toisan kapirengan suaran Ida Sang Bhima sané ngelur tan bina sakadi singané kalébang ring alasé. Ida Sang Bhima melesat nuju prajurit Korawané tur nyujur genah Ida Sang Duryodhana. Para semetonidané sami ngiterin kawéntenan Ida Sang Dhuryodhana mangdané sida nyengkerin Ida saking pangamuk Ida Sang Bima.

Roras Putran Ida Sang Drestarata nyiatin Ida Sang Bima sané sebengnyané madurgama sakadi macané ngamuk. Maserana antuk Panah, sami nyiatin Ida sang Bhima mangdané nénten prasida macentok sareng Ida Sang Duryodhana. Nyaksiang kawéntenan Ida Sang Bhima sané karebut olih putran Ida Sang Drestarata, ngraris akéh sané ngrauhin tur mapitulung majeng ring Ida Sang Bhima, wénten Ida Sang Nakula, Ida Sang Sahadewa, miwah sané pinih pascat tur wanén Ida Sang Drishtadyumna. Payudané punika dahat ngresresin sang sané nyaksiang. Ida makasami wantah prajurit utama sané wikan ring aji pepanahan tur mautama ring payudan. Kawéntenané punika sakadi alas sané jimbar tur kaliputin antuk angin sané nyander-nyander wewidangané. Sami nyaksiang payudané punika nguwubin manah sané ngardi jerih tan kadi-kadi, makakalih prajurité punika mayuda diastun Ida Sang Surya sampun engseb, sakémaon krodanidané sami nénten ical.

Ida Bhagawan Bhisma melesat kaungkur para prajurité sané katandingin olih Ida Sang Arjuna. Panah Ida Sang Arjuna nénten ja surud-surud. Ida Sang Satyaki nandingin Ida Sang Kritawarma. Ida Sang Abhimanyu dahat kroda. Makekalih prajurité punika tan bina sakadi anginé kasanga nglinus tur ngresresin. Ida Sang Bima nandingin Ida Sang Duryodhana. Ida mayuda nganggén panah sané sakadi ujané kadasa sané ngedasang tukad, blabur antuk panah sané mangnyané sakadi tatit pakenyitnyit. Ida Sang Dussasana nandingin Ida Sang Nakula ring yudané punika. Sang Durmukha, semeton Ida Sang Duryodhana, nandingin Ida Sang Sahadewa. Ida Sang Salya mayuda sareng Ida Sang Yudhishthira. Sang Drishtadyumna nandingin Ida Acharya Drona. Tatkala yudané puput, kaceritayang ring tengahing rahina Panca Pandawané kaicalan akéh prajuritidané. Ida Bhagawan Bhisma dahat ngedur prajurit Pandawané. Ida mlesat dahat doh ring prajuritidané sané kairing olih lelima ksatrya sané pacang mélanin Ida. Silih sinunggil ipun Sang Durmukha, Sang Kritawarma, Ida Acharya Kripa, Ida Sang Salya, lan Ida sang Wiwimsati. Bendéran Ida Sang Bhisma sampun tan kaksi. Duaning ebuk sané nglinus ngrurubin krétanidané sané.

Ida Sang Bhisma dahat gelis tur waspada ring mesehé sami, tan bina Ida sakadi pregina sané ngigel ring kalangané. Akéh prajurité bengong tur manah ajerih tatkala manggihin kawéntenan Ida Sang Bhisma ngagem sanjata, sané tan surud-surud ngelébang panahidané nuju mesehé sami. Ida Sang Abhimanyu antuk krodanidané, melesat nuju Ida Bhagawan Bhisma. Ida Sang Abimanyu nandingin Ida Sang Bhisma lan makasami satria Korawané pareragan. Panahidané dahat mangan nglintangin bebaosan sané pinih nyakitin. Ida natunin Ida Sang Salya, Sang Kritawarma, lan Ida Bhagawan Bhisma antuk makudang-kudang panahidané. Yudané punika dahat ngresresin. Sami mesehé bengong manggihin anak anom sané pascat pisan ring payudan. Ida munggel bendéran Ida Bhagawan Bhisma. Prabhawanidané nakutin pisan sakadi kawéntenan Déwatané sané duka. Makudang-kudang ksatria mélanin Ida minakadinipun, Sang Wirata kasarengin putran-putranidané, Ida Sang Dhrishtadyumna, Ida Sang Bima, Ida Sang Kekaya Putra sané kembar tur satya nindihin patut, tur Ida Sang Satyaki.

Advertisements