Ritatkala Ida Sang Prabhu Yudhishthira ngraos majeng ring Ida Sang Prabhu Salya, Ida Sang Prabhu Krishna prasida matemu majeng ring Sang Radhéya. Ida mawacana. “Sang Radhéya sané luwih, titiang miragiang orti, sangkaning krodané sané mamurti I Déwa masumpah nénten jagi mayuda kantos mati. Ri sampun Ida Bhagawan lebar, I Déwa mangda mayuda, ri kantun nénten kasep galahé ngiring masikian sareng Panca Pandawané utawi masikian arahina kémanten mangda prasida nyédayang Ida Bhagawan Bhisma. I Déwa mrasidayang nyédayang Ida Bhagawan Bhisma, meseh I Déwané. Ri sampun padem, I Déwa sida mawali majeng Sang Duryodhana.” Sang Radhéya ngakak majeng ring Ida Sang Prabhu Krishna tumuli ngraos. “Bas cara anak cenik pamarginé ento, Krishna. Titiang uning Sang Krishna dahat tresna ring Sang Pandawa, sakémaon sinampura titiang sampun mabéla pati majeng ring semeton titiang Sang Dhuryodana. Kalahin titiang, nasib titiangé wantah sampun katitah. Nénten ja wénten anak sané sida menehang.” Toyan panon Ida Sang Prabhu Krishna ngetél manggihin kawéntenan perwirané sané dahat utama sakémaon pacang padem ring payudan.

Sasampuné rauh saking genah Ida Bhagawan Bhisma, raris Ida Sang Prabhu Yudhishthira nyobyahang majeng ring makasami prajurité parindikan yudané pacang mamargi. “Perangé tan sipi pacang mamargi. Yén manawi wénten sané pacang masikian sareng Pandawa durusang, sami pacang katampi antuk manah sané becik.” Mirengang baos Ida Sang Prabhu Yudhishthira puniki, Sang Yuyutsu, silih sinunggil semeton Dhuryodanané mésaur. “Titiang dahat ngaptiang pacang masikian yéning Sang Prabhu ngayunin.” Ida Sang Prabhu Yudhishthira dahat seneng majeng ring Ida Sang Yuyutsu. Ida ngandika, “Tuhu. Titiang garjita pisan pacang manampi napi malih yéning manahang titiang Ida Sang Prabhu Drestarata pacang bagia, ri tatkala Ida lebar, wénten silih sinunggil putranidané sané pacang kantun maurip.” Ri tatkala punika makasami res-res kayuné duaning ngélingang sumpah Ida Sang Bimaséna pacang mademang sami mesehé. Ida Sang Prabhu Yudhishthira meluk kawéntenan Sang Yuyutsu tur nerima kawéntenanyané.

Ida Sang Prabhu Yudhishthira ngrangsuk malih busananidané sané ngreneb ngawé res-res sang sané ngatonang, kalanturang olih Bima, ngraris Arjuna, Nakula, lan Sahadéwa. Panca Pandawané puniki dahat ngresresin pisan duaning kalintang krodha tur pinaka déwaning mrtyuné. Makasami prajurité turun saking krétanidané. Sununé kaswarayang turmaning kendang ageng sané suarannyané sakadi gebugan toyané di segara.

Sang Duryodhana ngamanggihin kawéntenan Panca Pandawané ring genah yudané kamargiang. Ida mamanah nglanturang mamargi nuju Bhagawan Drona. Ida ngandika: “Panggihin Ratu, panggihin prajurit Pandawané sané dahat ageng puniki. Sang Dhrishtadyumna, sisyan I Ratuné, sané madué utsaha mélanin mangkin. Titiang manggihin akéh perwira sané wénten ring Pandawané minakadi Bima lan Arjuna, irika ring arepné titiang manggihin Sang Satyaki. Sang Wirata lan Sang Drupada sayaga pacang mayuda. Panggihin ring genahé puniki Sang Dhrishthaketu, Sang Chekitana, lan Sang Raja Kasi sané sayaga pacang mabela pati. Ring uri wénten prajurit utama, Kunti Bhoja, lan Sang Saibya. Makakalih putran Ida Sang Drupada sané tiosan wénten ring ajeng Krétan Ida Sang Arjuna. Sang Yudhamanyu lan Sang Uttamaujas, Abhimanyu marérod sareng makasami putran Drupadiné siosan. Makasami perwira utama, Ratu. Ngiring mangkin panggihin prajurit titiangé. Titiang jagi ngwilwilang peséngan prajurité sami. Ratu kasarengain Ida Bhagawan Bhisma, pinaka panglingsir Kuruné. Sang Radhéya sané dahating pageh lan Ida Rsi Kripa. Ida nénten naenin kasor ring payudan. Sang Aswatthama lan Sang Wikarna wénten nulungin titiang, punika taler Sang Bhoorisrawas, putran Ida Sang Somadatta. Prajurité puniki nénten sida katakehin akéhnyané sané kapucukin olih Ida Bhagawan Bhisma, pinaka kakiang titiang sané dahating kapuja. Ratu, ring yudané sané pacang kamargiang puniki titiang nunas Ratu sané nyaga kawéntenan Ida Bhagawan Bhisma.”

Ida Bhagawan Bhisma manggihin kawéntenan Sang Dhuryodana sané nyiksikin kawéntenan prajurité tur mabebaosan sareng Ida Sang Bhagawan Drona. Ida Bhagawan Bhisma mikayunin pacang mayuda ngarsayang mangda cucunidané sida makenyem. Ri sampuné sami sayaga makasami nyuarayang suaran sunu pinaka yudané pacang mamargi. Ida Sang Prabhu Yudhishthira nglanturang nyuarayang Anantawijayanyané. Ida Sang Nakula nyuarayang Sughosha tur sunun Ida Sang Sahadéwa, Manipushpaka, sida kapirengang sasampuna. Ngraris sami nyuarayang susun ida makasami, minakadi Sang Prabhu Kasi, Sang Sikhandi, Sang Satyaki, Sang Dhrishthadyumna, Sang Wirata, Sang Drupada, putra-putran Ida Déwi Drupadi, lan Sang Abhimanyu. Suaran sununé makasami dahat ngresresin sané ngawinang suargané taler sareng ngrasayang yudané ring Kuruksetra.

Advertisements