Manut pustaka Wéda Parikrama wénten kasurat dupa pinaka Akasa Tattwa miwah dipa pinaka Sakti Tattwa. Dupa punika suksmannyané nuntun bhaktin umaté nuju akasa pinaka nyasa Swah Loka. Nika mawinan ri tatkala ngamargian bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa umat Hinduné nganggé piranti dupa waluya piranti utama. Awak dupané waluya anggan sang bhakta utawi sang sané ngamargiang sembah. Api ring munsuk dupané waluya Sang Hyang Atma sané setata ngwéntenang suluh. Andus dupané waluya idep sang sané bhakti mangdané terus mapupul melepuk ka akasa nuju Bhuwah lantur ka Swah Loka. Yén idep punika sampun nuju akasa ninggal Bhur Loka uleng idepé ring akasa. Nika waluya idep utama anaké bhaktii ring Sang Hyang Widhi. Yén kantun masepak idepé durung nunggal sinah ten mrasidayang bhaktiné tiba ring tetujon sané suci. Nika mawinan ri tatkala Ida Pandita nuntun umaté mabhakti Ida Pandita setata pinih riyin ngambil dupa salanturnyané wawu ngambil dipa utawi pedamaran. Suksaman Ida Pandita ngambil dupa kaprtama salanturnyané wawu ngambail dipa utawi pedamaran waluya katattwan anak mabhakti. Sané kapertama umaté sané nabdab déwék dumun mangdané sakadi dupané idepnyané matetuek nuju akasa. Salanturnyané wawu Ida Pandita sané nyarengin ngicén panuntun. Ida Pandita nuntun umat nganggén dipa sake katattwanyané minakadi Sakti Tattwa. Kruna sakti mawit saking basa Sansekerta sané martos kuat wiadin kereng. Manut pustaka Wrehaspati Tattwa kruna Sakti punika kasurat, Sakti ngaran sang sarwa jnyana muang sarwwa karya. Artininyané: Sakti punika sang sané akéh madrué kabisan miwah sané akéh makarya becik madasar kabisané sané sampun kagamel punika. Dadosné Ida Pandita kadadosang ring sastranya nganggén pedamaran utawi dipa yén sampun pascat ring jnyana sané manut ring sastra miwah Sang Hyang Weda. Salanturnyané wawu Ida ka Diksa dados Pandita malarapan pula pali sané sampun kamanggehang ring pustaka sakadi Lontar Kramning Diksa. Yén sampun nginutin pula pali asapunika wawu Ida dados Pandita tur kawenangan nuntun umat magama Hindu. Ida Pandita sané dados nganggén pedamaran. Yén kantun pemangku utawi Pinandita durung kawenanagan muput upacara yadnya nganggén dipa. Dupa lan dipa waluya simbol umat miwah Pandita masikian ngruruh swécan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, umat, miwah Pandita mangdané nunggil ri tatkala ngwéntenang yadnya manut agama Hindu.

Manut Sarasamuscaya 40 wénten empat pawos swadharman Ida Pandita. Minakadi Sang Satya Vadi nglimbakang kecap kapatutan Sang Hyang Weda. Sang Apta ngamel kapercayaan umat. Sang Patirtan inggih punika waluya genah umat nunas penyucian déwék. Tirtha artinnyané suci. Sang Penadahan Upadésa. Artinnyané nglimbakang ajah-ajah utawi pendidikan rohani ring umat waluya sisya Ida Pandita.

Advertisements