‘’Sadum titahing widi, wiakti tan kena linesan, hatur Wang Bang Taskara, dursila katungka budhi, durbhiksa tang para batur, sapradeseng Nila Srengga, katur ring jeng bhupati patali raja, de sang parampu’’.

‘’Apa artiné ento pa?’’ Sampun ngawit kiap Luh Sari kantun cucud matakén.

‘’Kéné ning. Idup iraga ajak makejang di guminé, sangkaning titah Ida Hyang Widhi’’.

‘’Men’’.

‘’Yan suba Sang Hyang Widhi nitahang, apa buin bapa iluh, kadirasa déwa déwata tusing nyidaang ngelidin.’’

‘’Men…’’.

‘’Cara Sang Batur Taskara, setata malaksana corah, mamaling, mamegal, marampok, ngadug-adug di guminé.’’

‘’Meeen…’’

‘’Mawinan uber gepungina olih panjak-panjak di Désa Nila Srengga ancang kasédayang.’’

‘’Me…e…e…e…n’’. Plek, engsek, sirep leplep Luh Sari kasatuain olih bapanyané.

Sépanan Pan Sari Mén Sari mecikang pasaréan anaké alit mangda nénten nengkluk sirah pianaknyané satunggal, sawetara sia tiban, kelas tiga ring Sekolah Dasar.

‘’Kénkén lanturan satuané beli’’. Mén Sari mangkin cucud.

‘’Nah, rumasa jengah setata malaksana corah dursila, dané lantas manabé sig Peranda Agung di tengah alasé wayah. Disubané pragat paplajahan, dané lantas kadiksa tur maparab Wang Bang Batur Witaskara. Ilian Dursila dadi susila, ulian durbbhiksa dadi subhiksa, ulian taskara dadi witaskara, ulian masolah corah dadi malaksana melah. Ené madan cakraning rat, pailehan guminé cara pedati, jadi jelé tusing tawang buin pidan bisa dadi melah. Ené madan titah.’’

Plek. Mangkin Mén Sari makeplek engkis-engkis masaré, antuk kenyelnyané sawai-wai magaang maid-maid jit ka uma-uma sisin pondoknyané ngruruh saang munuh ubi. Pan Sari kantun kelik-kelik, paliatné niti iga-iga bek bukbukan. Lek lan jengah maadukan. Lek ring padéwékan lumpuh tan nyidaang makéséran. Jengah sawai ngaton somah lumpuh sida magaang-gaang munuh ipil-ipil. Jengah, pianak wawu sia tiban berat magarapan kadi anak tua. Masekolah sajoh-joh désa sambil ngadep pulung-pulung ubi.

‘’Patutné benya ngamertanin pianak somah, jani mabalik, pianak somah ngamertanin benya. Apa ya kadén lacuré dadi jlema.’’ Sada sué Pan Sari makaengan, nénten ngaengin sira-sira, wantah ngaengin kulawarga padidi, lacuré tan sinipi, nguntul tanah nulengek langit, puyung tan wénten napi-napi. Sagét makukuruyuk ayamé sahur-sumahur, cihna jagat sampun tatas rahina. Nénten kadundun, Mén Sari sépanan bangun ngikih ubi, mulung-mulung, gula Bali kasegseg ring tengah, goring, dados pulung-pulung ubi.

‘’Néh, pulung-pulung séket luh, adéng-adéng da ngéndah di margané. Mén Sari masukserah dagangan ring pianaknyané ancang mamargi ka sekolah selat duang subak, duang paleban sawah.

‘’Nah Mé’’. Luh Sari éncol mamargi, mangda ten telat neked sakolahan, sambilang ipun matanja pulung-pulung ubi sadoh margi.

Wawu antingkangan pianaknyané majalan, Mén Sari mapaorah ring somah, jagi ka uma nampek-nampek pondok.

‘’Jani?’’ Pan Sari, ya matakon ya nambakin.

‘’Jani Beli, depang tusing énggalan kebus.’’

Nyuwun ubi during kedas, atenga numbas atenga nunas, magaang ngragas, sida tuntas, neked taler ipun ring pondok sada ngrembun kadi alas. Kesir-kesiran angina naktak panes ngentak-ngentak, ngenduh beeng kadi kaseduh.

Kete-kete tumrérét pacruét magentét-gentét, kupu-kupu alit putih kuning makering-kering, paksi engkik-engkik nengkik ring taru tegeh ngalik, baling kajoh kecag-kecog tan joh, capung engkuk lambak-lambuk, capung glandok sriak-sriok, capung maling gencang nyicing, capung gancan galak macan, sami nguberin tetedan, capung lekitik cerik dados ubel-ubel nyama gedenan tengik. Kahanan beburonan punika nyihnayang lahru kangkang tan kapialang.

Panes jagaté ngranayang beburonan inguh paling. Katekaning Pan Sari Mén Sari inguh paling. Sampun akéh lintang galahé, Luh Sari durung taler neked jumah. Nénten sakadi biasané, jam kalih paling telat sampun napak. Kelen sampun jam pat, Luh Sari tan wénten majlawatan.

‘’Kénkén ya pianaké Beli?’’

‘’Nah antosang dogén malu, kénkén jenanga ia di jalan’’.

Pangangon sameton tani sané liwat sami ngorahang tan nepukin. Tan melah-melah manah Pan Sari, Mén Sari. Rerambangan ipun kaon pisan. Kamanah pianaknyané labuh ring pangkungé, sagrep macan, kilit lelipi, utawi kaparikosa jadma durjana.

‘’Lantas gog. Barengin ningal-ningalin, sing nyén ia paling di uma!’’

‘’Apa ya kadén. Nah Beli.’’

Sawai-wai Madé Regog liwat ring batan punyan juet ageng sisin pangkungé nuju ka uma, nembé mangkin ipun ngaton anak ramé derika, sakadi upacara pawiwahan. Sami lanang istri uleng ring sang alaki rabi, tan wénten rungu ring Madé Regog, nyongkok ngesil ngipil ring selag-selagan punyan manas maparitatas.

‘’Aduh, Luh Sari.’’

‘’Kadi sander kilap ring rahina terang galang Madé Regog nganton sang makerab kambé wantah Luh Sari sareng anak lanang méh séket tiban yusané.

‘’Aduh kénkén né, soléh ja rasané.’’

Regog ngucek-ucek paningalan, wawu kedat sagét sampun sepi kjampi batan jueté, suwung mangmung among among. Ambu sambel, emba, sera maunu, katunu, kasuna cekuh, daun lémo, olah-olahan pecak kadi malepug nguyak cunguh, mangkin tan wénten malih. Pramangkin jering-jering bangun bulun kalong ipuné, kesieng-kesieng ulun atiné, raris macucun jalér macuet sépanan malaib mawali mulih nénten durus ngebuhang ubi ka uma. Iur orta Luh Sari juang gamang.

‘’Beli, mbok, kéto unduké tepuk icang’’. Madé Regog nutur.

‘’Seken to dé?’’. Mén Sari cucud matakén.

‘’Ngudiang dané kéné-kéné anggon guyu-guyuan mbok. Matan icang padidi ngenot mbok’’.

‘’Kénkén baan madaya jani Gog?’’

‘’Men jani suba peteng Beli. Buin mani icang ja nunasang sik Jero Dasaran’’.

Tigang rahina lintang Luh Sari ilang, Pan Sari, Mén Sari sedih kadi kapanggang, manahnyané gamang, tan ikun ngudiang-ngudiang, lemah uyang, peteng magadang, madaar arang, panes kangkang, sareng kalih nylempang ngandang matatakan klabang, ngawang-ngawang, Luh Sari gencang matégtog nutur nunas iwang.

‘’Mémé, bapa. Kadén bapa sai-sai nyatua idup di guminé mula titah. Mirib ené suba titah tiangé kajuang dadi rabi di puri gamang. Yan tiang tusing nyak, bapa, mémé terus lumpuh mapuara mati. Jani suba tiang nyak dadi rabi, bapa lan mémé lakar seger oger bisa buin ngalih gaé seken. Tiang ngidih pelih mé, pa. Eda sebet, tiang nak akejep ditu. Suba dogén tiang ngelah panak aukud, buin suba tiang mulih.”

Tan nglantur Luh Sari nutur, tur mur. Pan Sari, Mén Sari mabudi mlekur, jebos kalipur, kadi terak labor blabur, kacang campur saur, nanging lacur, sami ajur, mawali mingsar-mingsur, kadi anak alit kalipur, Gdé Basur Balian Batur keni kalebur.

‘’Cening, cening mabudi luhur, kija cening enggal kabur?’’

Suaran kukur doh baduur, sahur-sumahur, ring taru sangkur macukur, tulia Désak Limbur matembang pangkur, kasusur dublag kenyur, kapungkur Pan Sari, Mén Sari dulur jujur, nénten kesiar-kesiur, tan coték masambung layur, duaning titah sampun ngetur ngatur, kempur sampun macegur.