Entik-entikan sakadi tebu pinaka sinalih tunggil pirantin banten, sakadi banten canang sepatutnyané wénten tebu matebih, wenten taler banten sané tiosan sakadi banten tegen-tegenan ri tatkala wénten upacara pakala-kalaan ring upacara pawiwahan.

Ring banten canang punika wénten porosan, plawa, bunga, sampian uras sari, kekiping, seiris pisang, tebu muah kalih jinah képéng. Sami pirantin banten canang punika sané jaga nyinahang mangda canang kasengguh ‘Canang’ sané kanggén bhakti ring Sang Hyang Widhi utawi Bhatara Bhatari. Kruna canang punika mateges Bhakti wiyadin hormat ring bahasa Indonesia.

Tebu pinaka sinunggil pirantin banten canang sané taler nyinahang canang punika maartos terhormat. Sinalih tunggil sané ngardi uripé punika kajinin utawi dihormati ring parajanané setata ngardi muah ngripta utawi kreatif ngwéntenang sané becik miwah patut, sané mawiguna ngamargiang Dharma. Punika mawinan tebu kanggén pirantin banten. Tebu manut Lontar Taru Premana pinaka niyasa nangun bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa sané maprabawa Bhatara Brahma. Kruna Brahma ring bahasa Sansekerta mawit saking karuna Breh mateges ngripa mentik utawi tumbuh. Bhakti ring Bhatara Brahma punika mangda i manusa ring kauripané puniki setata ngripta sané becik tur patut, sané mawiguna anggén nyanggra kauripan ring guminé. Santukan nénten dangan ngripta sané becik tur patut punika. Nika mawinan nincapang bhakti ring Bhatara Brahma nunas idep sané ajeg nangun daya spiritual anggén nampanin kawagedan kayuné mangda mrasidayang ngardi utawi ngripa sané becik lan patut anggén nabdabin kauripané ring mrecapada puniki. Yén dados katunas malarapan antuk bhakti lan utsaha mangda Ida Bhatara Brahma swéca micayang idep sané waged tur santep ngeripta sané patut-patut ring jagaté sané dados anggén sareng sami mecikang jagat. Tan bina sakadi tebuné mabuku-buku. Sabilang buku utawi ruas tebuné pasti manis. Suksman bhakti mapiranti tebu nunas mangda uripé punika sabilang tahap manis sakadi tebu. Tahap Brahmacari, Grhastha, Wanaprastha tur Sanyasin yén dados tunas tur yasain mangda uripé manis sakadi tebu.

Tebu taler kategesin mangda ring kauripané puniki setata madrué rencana sané mapanta-panta utawi bertahap sané kapinehin becik-becik. Tebu punika mentik ruas demi ruas. Sabilang aruas tebuné punika manis. Punika taler ring kauripané niki, pamargin uripé puniki mangda ten madasar dorongan emosi kémanten. Ngamargiang rasa punika mangda madasar antuk wiwéka pikayun sané sampun madasar antuk pangweruh utawi Wiwéka Jnyana. Urip sané nénten kadasarin antuk rencana tan bina sakadi perahu tan anggén pancer sané ngamargiang perahuné punika. Rencana ring kahuripané punika mangda wénten rencana sané jangka panjang, jangka menengah lan sané jangka pendek utawi rencana harian.Yan sampun ring kahuripané puniki sampun madrué rencana sané becik sinah pamargin uripé puniki sakadi tebu sabilang tahap uripé manis.

Advertisements