Sabilang mulih ka désané, ia setata ngaé warga désané angob tur makesiab sawireh mobil ané abana mulih setata malénan. Dikénkéné ia ngaba mobil kelas bawah minakadi mobil mérek carry, kijang rover, zuzuki jimmy, dipesu kenehné ajum ia ngaba mobil kelas élit minakadi mobil jazz, mércy, blatzer, kijang inova miwah ané lén-lénan. Mémé bapané di désa setata ngajumang pianakné sawiréh prasida nulungin sakancan pikobet ané nibénin kulawargané. Dugasé ipidan satondén pianakné magaé di hotél, ékonomi kulawargané morat-marit, dini ditu ngelah utang. Pianakné ané madan Luh Astini, suba makelo magaé di hotel berbintang lima di Kuta. Ia maan tugas waitrres bar, ané sesai ngayahin bulé-bulé ngabaang minuman maalkohol di tongos megaéné. Di désané, Luh Astini suba masi ngelah gegélan ané madan Gdé Polos, sakéwala gegélané ené anggona pecadang kuang dogén, anggona nyelimurang kenehné sabilang ia mulih ka désa. Di tekané ia uling kota, setata tunanganné nglalinin ka umahné. Mémé bapané suba setuju lakar nganténan Luh Astini ajak Gdé Polos, sakéwala Luh Astini kondén nyak ngantén.

“Beli Gdé, eda maksaang keneh tekén tiang, sawiréh tiang nu demen bajang. Buin pidan yén tiang suba med bajang mara ditu tiang nyak ngantén!” kéto pasautné Luh Astini sabilang ajaka ngantén tekén Gdé Polos.

“Dék apang ngerti ajak papineh ragan beliné, sawiréh umur beliné suba wayah, buina mémé bapan beliné ngidih apang énggal-énggal beli ngantén, sawireh dot apang enggal maan ngempu cucuné,” keto raosné Gdé Polos ngemaang gegélanné alasan apanga nyak ngantén.

“Cutetné tiang tonden nyak ngantén. Yén beli dot énggal-énggal ngantén, dadi suba beli ngalih nak luh ané lénan,” keto pasautné Luh Astini laut ia mulihan ka kamarné saha ngunebang jelanan.

Miribang Gdé Polos tusing nawang tekén parisolah tunanganné, Luh Astini, sawiréh ia pragat ngoyong di désa, tusing taén liwat ka kota. Gegaéné Gdé Polos mula petani tulén, misi ngubuh sampi. Ento makerana ia tusing nawang kénkén parilaksanan gegélanné ditu di Kuta, di tongos magaéné miwah di tongos kosné. Koné tunanganné suba ngelah umah BTN tipe 45 di Badung uling sekaya pegaénné. Sakéwala timpalné taén nuturang tekéning Gdé Polos, tunangané ngelah timpal bulé uli Australia ané setata miayain Luh Astini idup di Kuta nganti belianga umah BTN. Buléné ento madan Mr Brown. Ia ngelah perusahan garment. Luh Astini katemu ngajak Mr Brown dugasé ia ngayahin buléné ené di bar ri tatkala ia minum, ri sedek malali ka Bali sambilanga mabisnis garment.

“What is your name?”, kéto patakon Mr Brown ri tatkala ia kacunduk pertama ngaja Luh Astini.

“My name is Luh Astini”, kéto pasaut Luh Astini. “You very nice, sexy and beautiful, I like you“ kéto buin raos buléné sambilanga ngemaang Luh Astini uang tips $ 100 Australia. Prajani égar semuné Luh Astini tur nglantur ia matutur-tuturan ajaka Mr Brown. Sasukat ento Luh Astini suba kecantol ajaka bulé-bulé ané royal makidiang uang tips. Baan marasa tekénin déwék séksi, kulit kedas buka salak klumadin tur bisa mareremih, makerana Mr Brown buduh paling tekénin ia, nganti meliang Luh Astini umah BTN, mobil miwah sahananing ané demenina tekénin ia. Mr Brown suba taén masi ajaka mulihné ka désa. Tekén tunangané, Gdé Polos, Luh Astini ngaku matimpal miwah berbisnis ngajak Mr Brown. Gdé Polos percaya dogén tekénin raos tunanganné tusing marasa sengsaya nang abedik. Mr Brown mula barés ngemaang pipis tekén mémé bapanné Luh Astini. Sabilang ajaka mulih ka désané, mémé bapanné setata baanga ngidih pipis duang yuta rupiah. Ento makada mémé bapanné marasa girang tur bagia ngelah pianak buka Luh Astini. Minabang suba peduman idupé, Luh Astini kalahina mati tekén Mr Brown. Suba makelo Mr Brown ngraksa sakit jantung, demen nginum minuman maalkohol, di samping masi tuuhné suba tua, sawatara enem dasa tiban. Luh Astini tusing marasa sebet tekén matin demenanné sawiréh ia tuah ngalih arta beranané dogén.

Salangkung asasih buin Luh Astini maan makenalan ajak bulé uling Amérika ané madan Mr James. Buléné ené ngaku durén (duda keren) tekéning Luh Astini tur ia ngaku ngelah supermarket di Amerika. Baan duegné Luh Astini matutur-tuturan tur setata mekenyung manis, makada Mr James buduh paling tekénin Luh Astini.

“Where you stay in Bali?” kéto petakonné Luh Astini ajak Mr James.

“I am stay at Padma hotel Ubud,“ kéto sautina tekén buléné ento.

“Do you want to stay at my home?” kéto buin Luh Astini nyawis.

“ Yes, I like “ kéto sautina tekéning Mr James. Sasukat ento Mr James nginep di umah BTN-né Luh Astini. Luh Astini setata ajaka malali-lali keliling Bali tekén Mr James. Sakancan ané demennina tekén Luh Astini, belianga. Luh Astini jani suba méwah idupné. Sumpel, kalung miwah gelang emas ané 24 karat ané baatné makejang 100 gram, jani suba anggona tur maan hadiah mobil méwah blatzer uli Mr James.

Mr James mula bulé sugih tur royal tekénin anak luh ané sanget demenina. Di guminné di Amerika, di negara bagian Texas, ia mula pengusaha supermarket ané ngelah cabang panyatusan sawewengkon gumi Amerikané. Sakéwala sasukat ia kalahina mati tekén kurenané ané madan Mrs Elisabet, ia setata nyelimurang manah, malali-lali ka gumin anaké sambilanga ngalih calon kurenan. Koné ia maan pawisik, majalaran baan ngipi lakar maan anak bajang Bali lakar anggona kurenan. Mr James sadina-dina ngareremih Luh Astini apanga nyak ngantén ngajak ia. “Luh Astini!, Do you want to married with me?” kéto patakonné Mr James tekén Luh Astini. Sawiréh ulap tekénin kasugihanné Mr James, pamuputné Luh Astini nyak ngantén tekén Mr James. Kéwala ia ngidih apanga kalaksanayang upacara pawiwahan cara adat Bali. Disubané patuh paitunganné ajaka dadua, ditu lantas Luh Astini ajak Mr James mulih ka désa palekadan Luh Astininé lakar ngadaang upacara pawiwahan.

“Cening, Luh Astini pianak bapané. Apa suba seken paitungan ceningan ngantén ajak Mr James?” kéto patakon bapanné. Sautina tekén Luh Astini, “Tiang suba marasa adung tur tresna asih ajak ia. Sakewala tiang ngidih tekén bapa ajak mémé, apang tiang ngantén cara adat Baliné, satonden tiang lakar luas kema ka Amerika.“ Di subané mémé bapanné miwah para kulawargané suba jangkep mararaosan tur dewasané sané becik suba kapanggih, ditu lantas Luh Astini miwah Mr James kaanténang cara adat Baliné. Para manggala désa miwah adat, krama banjaré kaundang nyaksinin panganténanné Luh Astini. Mr James mapayas nganggo busana agung panganténan. Luh Astini nekaang juru payas ané paling kasuba uling di Kota Dénpasar. Sawiréh ia marasa tekén déwékné tusing kuangan pipis, dudonan karya panganténané, ngawit uling simalu ngantos siduri makejang karekam nganggo handycam, koné lakar kasiarang ditu, di guminé Mr James.

Gdé Polos, tunangan Luh Astininé ané ada di désa, setata ngangen sedih tur nyeselin déwék sambilanga ia makrimik kakéné, “Luh Astini, dadi tusing pesan nyai ngajiang tresna asih beliné!, nyai mula anak luh ané kalulut baan arta berana, ané dot tekénin kasugihan anak muani. Tusing ngitungan sakit hati anak muani. Madak buin pidan apang nyai ceraianga tekén buléné totonan,” kéto krimikan Gdé Polos. Sasukat kalahina ngantén tekén Luh Astini, jani sadina-dina Gdé Polos nginum arak macampur bir anggona ngilangang sebet muah sakit hati padéwékanné.

Advertisements