I Guna, asun I Kaki Dengkilé kladkad-klidkid sorené puniki. Manahanga santukan layah durung neda, I Guna nembé matingkah asapunika. Ambilanga raris ajengan apiring tur adéng ayam asibak raris bejek-bejeka adukanga. Ajengan maurab adéng ayam punika wéhina asuné I Guna.Usan neda, I Guna malih kladkad-klidkin sakadi uyang.

Mangkin sampun nyansan wengi, I Guna kantun manten kladkad-klinkid nénten karuan-karuan. Sampun tengah wengi saharsa I Guna nyalung kraung-kraung ring bucun temboké. Pramangkin raris I Kaki Dengkil ngadébras enten santukan miragi suaran asuné nyalung. Nembé rahinané wenginé mangkin I Kaki Dengkil selidan sampun pules. Minab santukan rahinané inunian ipun ijek ngamanahang sané ipidan leluhur ipuné jenek ngasrama ring Tepisiring.

”Ngudiang I Guna tumbén nyalung kakéné?” Sapunika I Kaki Dengkil matakén ring manah. ”Béh… saja koyanga jani mapagang kajeng kliwon. Pantes I Guna paling uli itunian!” Ipun wawu séngah bénjang kajeng kliwon. Nampekina raris I Guna ring bucun temboké, ”Guna… tegtegang bayuné, nyen ja ngaliwat petengé ené depinang dogén baang suba. Jabat wong samar, jim, tonya, plancah, mamedi muah sakancan léaké,” I Guna waluya ikuhné kutal-kutil, nyihnayang bhaktiné ring gustiné, kantun manten kraung-kraung nyalung, sakadi wénten sané tona ring duur témboké.

Tengah wenginé puniki I Kaki Dengkil malih éling ring pabligbagané soréné inunian. Maligbagang indik pasukertané jenek ring Tepisiring. ”Uling dija panglingsiré ipidan sujatiné? Saja teka uling Jawa? Ngudiang mai ka joh guminé ngalaku-laku uling Jawa? Apa ulian kautus maperang mai? Nyén perangin? Apa ulian kalah maperang? Apa ulian tundunga tekén désané krana malaksana corah? Apa ulian ngalih tongos atani? Apa ulian ngalih tongos mautama manut sastrané? Apa ulian ngawiku sanyasin, majalan ngelodang tan pabalik?” I Kaki Dengkil ngalaca-laca indiké laluhuré jenek ngasrama ring Tepisiring.

”Nirguna sajan rasané kakéné tusing tawang ngudiang panglingsiré jenek ngasrama ngawangun désa di gumi Tepisiringé ené?” I Kaki Dengkil marasa déwékné tuna santukan nénten uning kasujatian pangelingsirné jenek ngasrama ring Tepisiring. Malih ipun ngalaca-laca. ”Yén ulian kautus mai maperang, miribné saja, kewala nyén kaperangin? Ulian kalah maperang? Sinah tusing! Nyén bani ngorahang kéto? Yén ulian tundung désa? Sinah masé tusing! Tusing ké katah di Tepisiring lelintihané mautama! Ngalih tongos atani? Masé tusing, santukan ataniné ento gaginan katah, nyén dogen dadi! Ngalih tongos utama? Miribné kéto, mapan manut sastrané, lamun ngwangun désa tongosné ané mautama apang di tundun jarané! Yén ulian ngawiku sanyasin? Sinah masé tusing! Abesik ulian tusing makejang lelintihané kawisuara!” Napi malih ngaruruh ipidan sayuwaktiné désa Tepisiringé kawangun, nginggingang ngudiang désa Tepisiringa kawangun kemanten ipun sampun lempuyengan! Mangda aluh, minab sayuwakti manut prasastiné Désa Tepisiringé kawangun santukan nyanggra pura Besakihé!

”Nah… kéto suba paling aluha… ingetang jani tatuwek gunané! Guna? Sajan tusing ké sakancan mauripé ené ulian tri gunané matemu ajak prakirti. Yén tikelang, sarwa mauripé ené ada gunané! Yén katattwané, prakrertiné matemu ajak trigunané mara madan ada panumadian. Jabat dadi manusa, buron, tur taru. Nah… jani apang tawang, dadi gunané ento ané mautama! Suba baanga dadi manusa, jani melahang apang gunané dadi jaleme mautama!” Beh… wayah satuan I Kaki Dengkilé mapi pascad tekén katattwan panumadiané.

”Guna? Sajan kéto… apang uripé maguna, sinah gunadosané anggon tatimbang. Ané melah tuju, ané jelé kutang! Wicaksanané utamayang, ané sliwah kampihang! Kéto sujatiné! Nah… yén kéto, tatujoné apang maguna bakat ulian malaksana corah kénkén? Apa ento lakar tekekang sakancan-kancan?” Malih malingser jenget sirah I Kaki Dengkilé lempuyengan ngamanahang indik manah ipuné mikolihan tatujon mangda maguna. Upaminé wantah wénten pamalihan gubernur, tatujon anaké purun dados gubernur sinah ngutamayang mangda urip ipuné maguna ring sajeroning kahuripan. Wantah pikolihe dados gubernur punika santukan ngéka daya?

Sasampuné bejek-bejeka bok ipuné tur bah-bangun glalang-gliling ring bongkol Kamalasanané, cihna abot pisan ipun mamanah, saharsa ipun magues malaib ngadubug ka rurungé. Sambilang ipun nuding-nuding langit, I Kaki Dengkil magésonan mamargi nuju Lapangan Tanah Aron. Ipun naler goar-goar mabaos, ”Daya… daya… daya… pamalihan gubernuré daya! Guna… guna.. guna… ané menang nirguna! Guna… guna… guna… gubernuré nirguna!” Asapunika I Kaki Dengkil masolah wenginé puniki! Asun ipuné I Guna nutugin ipun sambilanga sapisan-pisan kraung-kraung nyalung. Wargi Tepisiringé nénten wénten sané sengah santukan sampun pada aturu. Ring madyan Lapangan Tanah Aroné, I Kaki Dengkil negak nyangkiling entud sambilang ipun nguntuk lemet marasa déwék jatma nirguna.

Advertisements