Ulian satyané tekén rerama, I Kaki Dengkil nganutin sakancan paplajahan sané kapica, majalaran antuk niron parilaksanan reramanné. Das lemahé mabhakti raris makarya, usan makarya nyoréang mabhakti, mamaos raris pules ring wenginé. Ngrahina asapunika kémanten gaginan ipuné.

“Malajah satya tekén Ida Sang Hyang Parama Kawi, satya malu tekén rerama!” Sapunika tutur I Kaki Dengkilé ring cucunipuné I Doglagan.

Dawegé alit I Doglagan katuturin sapunika, ipun anggut-anggut manut. Nanging sané mangkin sasampuné tuwuhné jangkep, I Doglagan malih matakén ring kakinné. “Kaki, indayang ngidih pawarahé malu indik satyané ané warahang Kaki dugas ipidan!” Asapunika I Doglagan misedekang ring kakinné.

I Kaki Dengkil kesiab katakénin sapunika soréné puniki. Sué ipun ngalaca-laca napiké manah cucunné jagi mitegesang indik satyané punika. “Né pastika ada ané sénglad lakar takonanga tekén cucuné!” Sapunika I Kaki Dengkil mamanah néwék sambilang ipun nlektekang cucunné menék tuun.

“Satyané ento sinah suba ngalang suksmané! Satyané ento maarti setia, satya tekén Guru Swadyaya, Guru Wisésa, Guru Pangajian, Guru Rupaka. Ento ané kabaos catur guru tekén parajanané!” Sapunika I Kaki Dengkil ngungkab pabligbagané sareng cucunné.

“Lamun susatya tekén Guru Swadyaya suba paragat Kaki! Uling dija ké baan beletang pastika ento beneh! Yén ada bencana, koné ento patinget Ida Sang Hyang Wisésa apang jatmané inget tekén kawisésan Ida! Yén pangaptiné bakat, ento sawiréh sih Ida Sang Hyang Parama Kawi tekén jatmané ané tiling bhaktiné! I Guru Wisésa, I Guru Pangajian, I Guru Rupaka, Kaki ngorahang ento nu jelema matah! Enu ngelah beneh pelih! Kénkénang yatna nyatnain?” Lantang melémad I Doglagan mapungu atur ring kakinné. Ngawinang I Kaki Dengkil majadengan tur ngaksi I Doglagan mahabhara sumangsayané!

I Doglagan ngaturang ring kakinné, kocap I Guru Wisésa sané mangkin sayan patut sumangsayain. Brangti solahé, ngapak-apak papak pelihang. Ngetung sugih sawai-wai, sanak kadangné dogén itunganga. I Guru Pangajian masé kakéto, yén dot apang maan biji luwung lés dijumahné. Yén tusing nyak tusing melah bijiné. Apang tusing kasengguh belog ngajahin, di ujiané orahin muridé apang maan biji luwung. “To lakar satyain?” Sapunika I Doglagan matakén ring kakinné.

I Kaki Dengkil, ngep, siep tan pasaur. I Doglagan raris nglanturang pikenohipuné. Kocap bapanipuné, antuk tuna pakaryané dados panyakap. Nénten mrasidayang jagi ngupapira upakawa wantah I Kaki Dengkil padem benjang pungkur. “I Bapa, jani ngantosang Kaki ngalain. Yén suba kéto lakar maitungan ngadep carik anggon upakara! To tulad tiang Kaki?” I Doglagan sané mangkin sampun purun nyarca bapané néwék.

I Kaki Dengkil, ngep, siep tan pasaur. Ipun tan madué kanda. Cucunné sané sampun jangkep yusané punika sayan tiling ambekipuné. Wantah ipun, pawungu punika wantah aab jagat kalisanghara. Sinah cucunné jagi nungkasin. Yén sayuwakti mangkin jagat kalisanghara, makasami patut sumangsayain. Nénten luput naler ipun jagi kasumangsayain antuk cucunné!

“Yén kéto, jani déwéké padidian satyain!” Sapunika I Kaki Dengkil muncah sepiné santukan sangkalih sué siep. I Doglagan naler tengkejut antuk tatepasan kakinné. Puniki sané jerihina antuk I Doglagan, “Satya ring angga padéwékan!”. Méweh pisan pabaosé punika! Wacanané punika makilitan ring pitakén “Sapasira anggané puniki?”

Sué I Doglagan majadengan nepasin pawacanan kakinné. I Kaki Dengkil naler majadengan ngantosang panampén cucunné. Makekalih siep ngep!

Saharsa I Doglagan ngléngos tan papamit. I Kaki Dengkil kedésam-kedésem ngaksi solah cucunné. “To apang rasaanga jani makeneh. Nyén patut satyain! Cara munyin sastrané, Apan musuh tan madoh ring awak, musuhé di awaké padidian malu kalahang! Ané anggon ngalahang musuhé ento satyané tekén awaké padidian! Yén suba kéto ento mara madan déwéké satyabuddhi! Ané ngawinang déwéké ené ngamangguhang satyadharma!” Sapunika I Kaki Dengkil ngamélmél padéwékan. Sambilangipun nyempang ring baléné magalar tiing bubukan, ipun sujatiné kantun ngamanahang indik satyané punika. Nénten uning benjang pungkur obah pikenohipuné!

Advertisements