Upacara lan upakara rumasa patut kalaksanayang olih krama majeng sadaging jagaté, inggian punika katujuang majeng sané maurip, miwah tan maurip. Indiké puniki taler makanten ring pakraman ri kala pacang nyanggra rahinan panyepian. Kreatifitas asil karya manusa mapaiketan sareng panyepian pamekasnyané sané ri kala pangrupukan, kapéédang. Benda kreatifitas punika nénten tios wantah ogoh-ogoh utawi patung konsép Bhuta Kala.

Rahina panyepian ring warsa 2013 puniki pacang rauh tanggal 12 Maret. Yowanané ngawit mangkin sampun mataki-taki ring banjar makarya ogoh-ogoh. Sesampun ogoh-ogoh punika puput kakaryanin, sadurung kapéédang lumrahnyané ri kala pangrupukan kramané ngupacarin ogoh-ogoh punika. Yéning asapunika kawéntenannyané, majanten patut kauningin napi tetujonnyané miwah mesti ké ogoh-ogoh punika kaupacarain? Sekretaris Kaprodi Ilmu Filsafat Agama Hindu Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan UNHI I Kadék Satria, S. Ag., Buda (27/2) lintang nyelehin, nganggén ogoh-ogoh pinaka sarana upacara mesti madasar nilai filosofis Hindu inggih punika Uttpti, Sthiti, dan Pralina.

“Kapertama sadurung kapéédang, kalaksanayang ngutptti utawi mlaspas alit mangda prasida menetralisir kekuatan negatif antuk upacara banten pejati. Raris kapéédang ngiterin désa, salanturnyané kapralina (dibakar) ring sétra jangkep sareng tirta pamralina pamangku yadian sulinggih,” baosnyané.

Mapaiketan sareng kawéntenané mangkin, Satria taler rumasa patut nyelehin indik ogoh-ogoh sesampun kapéédang sapatutnyané mangda kapralina (kabakar ring sétra) pinaka simbol menetralisir kekuatan Bhuta. Nénten ja sawaliknyané sakadi mangkiné ogoh-ogoh sane sampun kapéédang kabakta malih ka Banjar, kadadosang pajangan. Muatang rasa éling krama sareng sami mangda ogoh-ogoh madué nilai sakral duaning mapaiketan sareng nyomya Bhuta Kala.

“Yéning ogoh-ogoh khusus pajangan rarisang manten kagenahang, nanging sampunang ka-upacara ngutptti utawi pangurip-urip,” dané negesang.

Tios punika, I Gusti Ketut Ngurah Suardipa, S.S., pamangku ring Pura Mrajapati Bedulu, Blahbatuh, Gianyar, Wraspati (28/2) lintang nlatarang, tetujon patung ogoh-ogoh punika mesti kabantenin taler negesang sujatinné upacara punika nénten upacara pasupati nanging upacara panyucian. Tegesnyané, sakancan benda sané kakardi sasampun puput sajeroning konsep Hindu Bali patut kasuciang, mangda nénten wénten unsur-unsur négatif sané ngrasukin benda utawi ogoh-ogoh inucap.“Ogoh-ogoh dangan pisan karasukin olih paindikan négatif napi malih ogoh-ogoh marupa kala. Punika awinan patut kasuciang majalaran upacara,” dané negesang.

Nyuciang ogoh-ogoh manut kapercayan krama Bali, lewih matetujon nyomya unsur-unsur negatif majalaran prosés pabersihan nganggén banten pamrascita, sajabaning ogoh-ogoh sané kaupacarain, manut dané, manusa sané ngarap miwah sané méédang ogoh-ogoh taler patut kaupacarain mangda unsur-unsur négatif nénten prasida ngrasukin déwék sang sané méédang ogoh-ogoh. Dané nyontoang, sakadi ri kala ngangkat ogoh-ogoh, amunapi ja abotné nanging prasida kaangkat kapéédang ngiterin désa. Samaliha iraga marasa ingan, ri kala punika sujatiné wénten unsur-unsur kekuatan negatif duaning sampun kasuciang antuk tirta daweg mlaspas, dadosné kekuatan négatif punika prasida kasomya.

“Majalaran upacara pabersihan inucap, tegesné iraga sampun nyomya unsur-unsur negatif sané wénten ring wewidangan soang-soang,” baosnyané.

Mesti ké ogoh-ogoh kapralina?

Dané taler rumasa patut maosang, pemahaman krama patut kawewehin indik upacara sané kalaksanayang sajeroning ogoh-ogoh inucap. Dané negesang, upacara inucap nénten ja matetujon nguripang ogoh-ogoh saking niskala. Yéning upacara sané kabaos nguripang benda pastika nganggén upacara/banten pamasupatian, nanging sajeroning ogoh-ogoh nénten matetujon nguripang utawi ngrasukang roh, sawaliknyané wantah matetujon nyuciang. Upacara sajeroning ogoh-ogoh tetujoné nyuciang wentuk, ring Bali kauningin ngicalang ganda karingat para tukang sané ngaryanin ogoh-ogoh.

“Tegesnyané, ogoh-ogoh nénten malih kaduénang olih para tukang, nanging sampun nyihnayang dados tanggung jawab krama pangusung sareng sami, nuju paindikan sané lewih becik,” tegesnyané.

Munggwing ri kala katakénin indik upacara pamralinan ogoh-ogoh, dané nyelehin, yéning sadurungnyané wénten upacara panguripan pamasupatian benda, pamuputné mesti kalaksanayang upacara pamralinan. Nanging sajeroning kasus ogoh-ogoh nénten wénten upacara nguripang, nanging wantah sawatas wénten banten durmangala, prayascita miwah tebasan ayaban. Banten puniki matetujon pinaka pabersihan boya ja pasupati, dadosné nénten perlu kalaksanayang upacara pamralinan.

Nanging salami puniki krama wénten sané nguripang ogoh-ogoh patut nglaksanayang upacara pamralinan. Mralina tegesnyané wantah ngwaliang unsur roh sané sadurungnyané katedunang patut kawaliang malih. Mapaiketan sareng pamralinan wénten sakatah tatacarané, kapertama nunjel (membakar), nganggén tirta pamralina, miwah ngaturang banten pamralina utawi tebasan pamralina.

Ring pakraman metu pikobet wénten ogoh-ogoh sané kapajang sasampun pangrupukan, Suardipa sané taler sinunggil Dosen ring IKIP PGRI Bali puniki nyelehin, proses pamralinan wénten sané katunjel utawi wénten sané kapajang. Nanging, sampunang kalintang sué kapajang, alasan krama majang minab kabanda antuk galah sasampuné pangrupukan raris rauh Nyepi benjangné. Punika awinan kramané durung prasida mralina. “Sapatutné ogoh-ogoh sané kantun masisa sasampun ngembak geni mesti digelis kapralina, kabongkar topengné, miwah iasanyané. Duaning konsép mralina wénten kekalih kasiratin tirta mralina miwah katunjel (bakar),” dané negesang

Advertisements