Gaok, angob, tur muji tan kabinawa para sujanané sabilang warsa, sanunggil tilem kasangané rawuh, ri tatkala warginé ngalaksanayang bratha panyepian. Wénten sané ngaturang upakara nyepiné punika mahawakya sané mabuat inggianing kalestarian jagat kerthané puniki. Punika awinan para sujanané nyumanggemin mangda nyepiné punika kalaksanayang makajagat mayapadané puniki.

I Kaki Dengkil, kedék ngarekék mirengang indiké punika. “Apang kanti kriting ginceng koyanga bolné kauk-kauk apang guminé nyak nyepiné dadianga rahinan jagat, tusing ja lakar sumanggemina!” Sapunika ipun némberang baos para sujanané.

“Apa makada kakéto? Kaping besik, yén ajagat anaké ngelarang brata panyepian sinah ajagat suba nyiwapuja. Anaké magama lénan sinah tusing nyak! Kaping dua, anaké ané madagang, anaké ané ngelah gaginan ngaruruh artha brana, sinah tusing nyak kélangan dina awai. Kaping telu, jelemané liu ané tusing demen nyepi. Da ja joh para di guminé anaké lénan. Dini, di Tepisiring, begeh warginé ané tusing demen nyepi!” Maduegan I Kaki Dengkil nepasin indiké nyepi jagi dadosanga rahinan jagat.

Sanunggil rahina nyepi, I Kaki Dengkil kobet manah ipuné santukan kantun akéh warginé ring Tepisiring sujatiné durung nganutin pikamkam brata panyepian. Ring rahina nyepiné akéh sané mabekel cekian, mabekel dom, mabekel tuak macékél-cékél, mabekel bir makudang kerat, mabekel saté asem makudang pesel, mabekel bé genyol makudang payuk, tur sané tiosan. “Apa buin ngorain anak lakar ngelarang brata panyepian, déwéké padidian tusing nyidaang ngeret indria maka kasuksmaning brara panyepian!” I Kaki Dengkil ngupet-upet padéwékan. Kuciwa ring sliwah solah wargi Tepisiringé sané akéhan durung prasida ngalaksanayang brata panyepian. Nénten kemanten ipun sané kuciwa, alit-alité akéh sané nakénang. Dados, tua bajang wargi Tepisiringé masajengan tur maplayan rikala rahina nyepiné?

Sujatiné I Kaki Dengkil sané mangkin inguh santukan, ampun makudang-kudang nyepi rasaanga, nanging nénten kemanten marasa mrasidayang ngelarang brata panyepian sané patut. Napi sané patut? Kocap brata panyepiané punika tuah asiki sané patut laksanayang, inggih punika amati geni! Dados sapunika? Nénten ké katah kabawos brata panyepiané punika wénten patpat, sané kabawos catur brata panyepian? Amati geni, amati lelungan, amati karya, tur amatu lelangon. Nénten ngendihang sundar tur jalikan, wenginé mameteng. Nénten dados mamargi lunga. Nénten dados makarya. Nénten dados nuukin indria.

“Sing… sing kéto!” Sapunika I Kaki Dengkil tandruh dawegé wénten pamangku désané nuturang indik kasukseman catur brata panyepiané punika. “Ento paplajahan anak cerik! Apang iraga ané suba nawang unteng piteges kasuksman nyepiné nyidayang ngelarang brata panyepian! Ané madan brata panyepian tuah abesik, amati geni dogen, amati geni sarira amati geni sakala!” Béh… wayah jagi satuan I Kaki Dengkilé wantah sapunika. “Yén suba amati geni sarirané gelarang, sinah makejang mati… geni sakalané lakar mati, sinah lakar tusing nyidaang ngalungain tur ngulangunin. Yén suba geni sarirané mati tusing ada indria di kenehé, makejang di awaké mati!” Sapunika I Kaki Dengkil ngalanturang dharmawacananipuné ring bapa mangku.

I Bapa mangku angob, minab nénten kamanah antuk. Sané uningina wantah ngalénéng ngantebang caru, ngantebang banten pamedeké, sapisan-pisan ngéter warginé mabhakti ring Pura Desa Tepisiring. Wawu ipun jagi mamanah malajahang déwék ngojah para sulinggihé sané pascad pisan kantené madharmawacana ring tipiné. Mangkin sagét I Kaki Dengkil sampun nyampahin ipun. Ring manah ipun marasa déwék kalintang tuna pauning. Ring manah ipun maselselan antuk belogé. Ring manah naler ipun gaok ring pascad I Kaki Dengkilé ring kasuksman sastra.

Arahina sadurung rahina nyepiné puniki rawuh, I Kaki Dengkil mabesen ring pianak, cucu, tur pisagan ipuné mangda nénten ngulgul ipun. Kocap ipun jagi ngelarang bratha panyepian sané sujati. Ipun jagi ngelarang yoga! “Nah… pamekas bapa, pinaka suputra tiang lakar nuutang wacanan bapa!” Pianak ipuné nyawis pangidih bapané. Sapunika naler I Doglagan, cucuné ngaturang sané pateh sambilang ipun ngalaca-laca, napiké jagi karyana ring kakiné? Nanging I Luh Kancrungan kémanten sané maboya. “Nah… nyerekcek rai… apa tusing ada… orahina koyanga maekin I Kaki Dengkil tiang tusing nyak… apa buin peteng… nyanan dakepa” Sapunika I Luh Kancrungan pating kacuh.

Mangkin ring rahina nyepiné, I Kaki Dengkil ngelarang brata panyepian majalaran antuk yoga sawasana. Nyelempang ring natahé matatakan tikeh klasa, sirah ipuné si kangin, buntut ipuné si kauh, nengadah marep ka baduur, matané ngidem. Angkiané tepesa alus sakadi nénten maangkihan, tur liman ipuné ngamustikarana ring tangkahné. Tan bina sakadi jatma sampun padem.

Nyandang I Luh Kancrungan jatma ugig, sampun nikaina mangda nénten ngusak-asik tapa brata yoga samadhin I Kaki Dengkilé, ipun nyelap clamang-clamang soréné puniki ring kuboné. Panggihina raris I Kaki Dengkil sapunika, ipun kasiab. Pitananga sampun madem santukan sampun kaoyog-oyog, I Kaki Dengkil tan pakrisikan. Awakné nyem létég, angkihané ical. Tan sah raris I Luh Kancrungan jerit-jerit muncah suwung. Pisagané makasami ngarudug nyagjagin. I Doglagan, cucuné sengi-sengi mangelingin kakiné. Sapunika naler mantu tur pianaké. Pitananga I Kaki Dengkil sampun ngaonin. I Kaki Dengkil, iteh tan pakrisikan, santukan jerih bratané punggel. “I Kaki Dengkil waluya sidi, melah pesan pamarginé di tilem kasangané. Da depinanga ngalétak di natahé kakéto, jalan tingting aba ka balé dangin!” Kelian désané mawacana. Usan punika, I Kaki Dengkil ngadébras bangun tur jengkang-jengking. “Suba uling ibi orahin apang da ngusak-asik babratan déwéké! Kéné suba… makejang makuping mamal! Kénkénang nyalanang brata panyepian apang sajan-sajan! Kabatbat sapunika, makasami ngalingus ngangsarang. Jerih kaupet-upet antuk I Kaki Dengkil sané mapi-mapi ngamargiang brata panyepian sané patut. Minab sayuwakti sapunika, minab nénten.

Advertisements