Putri cening ayu, nongos ngijeng jumah, mémé luas malu, ka peken mablanja, apang ada darang nasi.

I Kaki Dengkil, éling dawegé alit ngrahina ngendingang sekar raréné punika. Anak alit, anak bajang, anak lingsir, makasami seneng pisan ngendingang sekar raréné punika. Napi sané élinganga? Magending liang sareng timpal-timpalipuné dawegé alit masunar bulan purnama saling sautin? Nénten wénten sané uning!

Sambilanga kemik-kemik, gerem-gerem ngrambang gendingan putri cening ayuné punika, I Kaki Dengkil nyangkling lima kaduri tindak-tindak ngiterin taru Kamalasanané. Saking doh, kanten ipun sakadi sampradayané majapa. Sakadi Wak Kantian numbeg ring bangketé sambilang majapa.

Apalet gagendingan sekar raré putri cening ayuné punika puput rambanga ailehan tindak-tindak usan ngiterin taru Kamalasana. I Kaki Dengkil ngalanturang malih marerambangan:

Mémé tiang ngiring, nongos ngijeng jumah, sambilang mapumpun, ajak cening dadua, ditekané nyen gapgapin.

Kedésam-kedésem I Kaki Dengkil nuutang anak alit magending masemu nyunyur manis. Sapisan-pisan ipun ngebatang limanipuné sambilanga iteh dangklang-déngkléng ngilehin taru Kamalasanané. Minab ipun lali mangkin sampun tua cakluk, sabilang semengan nyakitang bangkyang.

Mangkin sampun nyansan nyoréang, I Kaki Dengkil kantun iteh sakadi anak alit maplalian. Sambilanga kejangar-kejéngér ipun nglanturang magending alon-alon tur mamargi tinjik-tinjik ngiterin taru Kamalasanané sané kemitin ipun.

Kotak wadah gerip, jaja magenepan, ané luwung-luwung, magenep isiné, apang ada aji satus.

“Juk méng… juk kul… juk meng… juk kul…” Sambilang ipun jerit-jerit malaib ngadubung. Sakadi méong uber asu, I Kaki Dengkil ngadubug malaib ngrereh genah néngklep, irika ring orok-orok balé dauhé. “Ba… bakat!” I Caék ngesiabang ipun sané engkes néngklep ring orok-oroké tan purun makrisikan. Runtag bayunipuné kakesiabang antuk I Caék. Das I Kaki Dengkil limuh, sambilanga ngurut-ngurut tangkah, nyelempoh negak matégtogan ring tanahé.

Sambilang ipun angkih-angkih runtag bayuné, I Kaki Dengkil ngupet-upet I Caék. “Cai… jeleme tulah idupan… anak tua anggon cai cacandén…! Madak… buin pidan cai numitis dadi bijal…”. I Kaki Dengkil matbat I Caék sané nyailin ipun. “Men… kakéto Kaki aéngan tekén anak cerik déngklap-déngklep kakéto. Inget dugasé cerik maplayan engkeb-engkeban! Da kéto, bedik-bedik mamastu, kadén Kaki ipidan ané ngorain i mémé apang da papak pastu, nyanan pastuné mabalik nibén déwéké padidi!” Usan mabaos sapunika, I Caék ngalingus ngalain I Kaki Dengkil sané bayuné kantun runtag.

Sasampuné tegtegan akidik bayuné, I Kaki Dengkil raris alon-alon mamargi ka kubonné. Sasampuné nginem toya agelas, ipun negak ring balé bubukan kubonipuné. Sambilanga masadah ring tampulé I Kaki Dengkil ngarémon. “Dueg masé I Caék… aéngan tekén pulitikusé ririh malikang munyi! Sajan masé, bakat papak pastu!”

I Kaki Dengkil mangkin malih éling ring gagendingan raréné sané kabaos putri cening ayu punika. “Aéng melah tutur satuané ento… nyinahang pesan nyatwaang reramané ané swadharmané ngurip pianaké. Tusing dogén ngurip baan dadaaran apang seger oger sadya rahayu awaké, nanging i rerama ngurip baan paplajahan. Malajah mapumpun malu apang buin pidan dueg nguripin déwék, suba kéto malajah nyurat sakancan paplajahan ban gerip apang yukti tatas jnana sandiné, apang dueg!”

Ngetél yéh matan I Kaki Dengkilé éling ring reramanipuné sang kalih sané sampun sué mantuk ka alas wayah ngalain ipun padéwékan. “Sajan masé katattwan satwa gagendingan putri cening ayuné ento! Yén malajahin karirihan ané anggon ngupapira déwéké, kadung basangé puyung nu nyidaang, yén malajahin kadharman, apang misi malu basangé, mara malajah! Sajan masé munyin sastrané, aywa angujaraken ikanang dharma rikalanikang walapa! Da pesan nyatwaang dharma ri kala basangé layah! Yén kéto lamun lakar nyatwaang dharma takonin malu, apa suba madaar, apa kondén. Yén kondén, tegesné walapa! Lamun kéto tusing sandang ajak nyatwaang dharma!”

Mapan marasa polih panugrahan sapunika, soréné puniki I Kaki Dengkil negak ring lénengé. Sebilang wénten anak ngalintang, takénina sapunapi sampun nunas ajengan. Ipun érang, sabilang anak takénina, makasami masaut durung! ”Lamun kakéné… buin pidan nyatwaang dharma, makejang anaké walapa?” I Kaki Dengkil, raris ngelisang mamargi ka Susuan jagi nguningayang ring sang angawarat, santukan wargi Tepisiringé makasami walapa! Nénten ngeh ipun, bedug magrib I Amaké durung masuara, awanan makasami durung nunas ajengan, kantun walapa!

Advertisements