Manusa Bali madué makudang-kudang warisan budaya leluhur sané kantun leket, taler makudang-kudang tradisi unik. Budaya lan tradisi sané kaduénang ring soang-soang daérah, désa miwah banjar ring Bali madué ciri khas. Duaning katah madué tradisi, majanten dados tantangan majeng kramané mangda tetep prasida nglestariang tradisi inucap ninutin jaman modérn kadi mangkin.

Tradisi ring Bali kaumpamiang sakadi akah kayu sané ngawinang Bali kukuh, tetep kapiara kantos ngwedar budaya tradisi anyar. Tradisi taler nuntun kayun manusa Bali. Ring Bali pamekasnyané, kepercayaan religius manusa Bali ngawinang tradisi setata mapaiketan sareng idup magama, adat-istiadat, budaya miwah kesenian.

“Tradisi punika majanten tradisi agama, wénten tetiga tradisi. Tradisi agama, tradisi sané mawit saking agama, miwah tradisi sané matiosan sareng agama,” baos Drs. I Ketut Wiana, M.Ag., mantan dosén Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Dénpasar sané mangkin katah nyurat buku, Buda (30/1) lintang.

Ketut Wiana ngwewehin, agama wantah sabda saking Ida Sang Hyang Widhi Wasa, mungguing tradisi wantah budaya duén manusa. Antuk kawéntenan makudang-kudang tradisi sané kaduénang olih soang-soang daérah mangda kaanutang sareng kahanan. Dané nyelehin, agama Hindu punika wantah agama merdeka, agama sané bebas sajeroning budaya sané anut. Agama Hindu punika wantah agama sané sifatnyané sanatana. Sanatana tegesnyané agama sané tetep nglaksanayang peremajaan, sajeroning palaksanannyané umpaminipun upacara Caru Tawur Kasanga, Kajeng Kliwon, punika sifatnyané kabaos peremajaan.

“Weda punika sanatana dharma, dagingnyané kekal abadi. Nanging palaksanannyané notana, setata diremajakan manut sareng panglimbak masa,” baosnyané.

Kahanan tatanan masyarakat ring Bali taler ngawinang tradisi inucap madué tingkatan. Tradisi wang Bali yéning kakantenang saking filosofinyané nénten prasida kasikut antuk jinah, taler nénten kasikut antuk ideologi-ideologi. Tradisi krama sané sampun kawarisin salami puniki mapaiketan sareng rasa, cipta, lan karsa. Akéhan tradisi sané wénten ring Bali wantah tradisi sané sampun kawarisin saking riin. Sinunggil tradisi prasida tetep urip duaning wénten krama sané nyokong.

“Sinunggil tradisi sapatutnyané mesti prasida madué kréasi anyar nuju paindikan sané becik, nénten ja nuju ka paindikan sané kaon. Tradisi kaaptiang mangda prasida nyalantarayang visi lan misi kitab suci,” baosnyané.

Kemajemukan tradisi ring soang-soang daérah ring Bali, makasamian prasida mamargi harmonis lan dinamis. Soang-soang tradisi punika nglimbak, nanging nénten ngicalang pakem nilai tradisi riin. Panglimbak nyalantarayang wang Bali nuju gaya hidup modéren, wang Bali nyanssan nginutin jaman. Nanging, tradisi ring kahuripan manusa Bali tetep kukuh kapiara. Cingak manten antusiasme krama, utamaipun para yowana ri kala tradisi ring daérahnyané kalaksanayang. Punika awinan, tradisi inucap minab dados kabaosang tradisi sané mentradisi ring krama Bali tradisional lan modéren. Sajeroning tradisi, lantur Wiana, patut nerapang konsép Tri Kona, inggih punika Utpeti, Stiti lan Pralina.

“Tradisi punika manusa sané ngwéntenang, punika awinan ninutin konsép Tri Kona, Utpeti, Stiti lan Pralina. (Utpeti) ngwéntenang tradisi sane kabuatang, Tradisi sané relevan patut setata kapiara manut panglimbak masa (Stiti), nanging tradisi sané nénten becik utawi nénten anut malih sareng semangat perkembangan zaman sajeroning nyalantarayang Wéda patut kaicalang manut konsép (Pralina). Tradisi inucap patut ka-analisa malih,” baosnyané.

Tradisi daérah daweg sané riin sajabaning pinaka warisan budaya tradisi, taler kanggén hiburan. Jamané riin nénten sakadi mangkin kawéntenané, hiburané riin manut para panglingsiré wantah ring seni tradisi. Sajeroning tradisi punika akéh madaging nilai-nilai kréatifitas, religius, kréasi, miwah nilai sosial. Para panglingsir iraga riin nénten ja ngawag ngwéntenang tradisi.

Umpaminipun sakadi tradisi Mekotek ring Désa Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung. Krama irika maosang nglaksanayang tradisi punika antuk tetujon nunas kerahajengan sané kalaksanayang nyabran rahinan Kuningan. Sapunika taler tradisi lianan, ring daérah sané lianan nglaksanayang tradisinyané antuk tetujon nyomya wesana sané nénten becik ring désané. Nanging saking sekala paindikan punika taler madué nilai sosial, silih tunggilnyané ngraketang tali pasemetonan, nyikiang angga sarira, inggian sareng manusa, sareng Ida Hyang Widhi Wasa, taler sareng alam. Punika awinan sapatutnyané soang-soang tradisi inucap mangda prasida karesepang tegesnyané.

Advertisements