Kruna “tembang” yening rereh kasuksmannyané pateh ring kruna “sekar”. Wiakti yéning iraga miragi kruna sekar sampun sinah metu rasa kaulangunan. Duaning, sekar yening selehin pakantenannyané wiakti wantah bungah, asapunika taler madué ambu sané miik. Saking wirasané puniki raris dahat mabuat pisan kawéntenan tembang ring kauripan para janané. Sang sané kayun teleb malajahin sastra tembang, tan pendah sakadi i taru cenana, ring dija ipun magenah sinah setata ngawinang ledang anak tios, duaning sangkaning ngulat kalih ngawirasayang daging tutur sané wénten ring sajeroning tembang, pacang prasida ngamedalang bebaosan, papineh, lan parilaksana sané rahayu. Duaning, saluir karya sastra kaawi boya sios wantah pinaka larapan anggén ngaruruh karahajengan ri sajeroning maurip. Sampun sinah pisan, iraga ri kala niténin kauripané puniki madué kapiambeng sané abot tur madurgama pinaka cihna kawéntenan rwa bhinedané, inggian kaon-becik, sané nénten sida kapasahang. Manawi yéning sampun raris mapakayun jagi malajah mamaos kalih ngonjakang tatwa tembang puniki, saking irika sinah akeh sasuluh sané prasida kapikolihang pinaka titi pangancan anggén ngamarginin paundukané sané mabuat ring jagaté. Ngeninin indiké punika, mungguing soang-soang pupuh sané kirang langkung akéhnyané 11 pada, puniki madué kasuksman sané nyinahang kadi asapunapi cakra palinderan jadmané maurip, mawit saking embas kantos padem, jangkep saha liang-sungsut sané sampun katampi ring jagaté. Inggian kasuksmannyané prasida kasinahang kadi asapuniki:

1. Pupuh Mijil

Mijil mateges embas. Saking patemoning purusa kalawan pradhana, prasida embas anak raré. Sasampuné 9 bulan wénten ring garbha i biang, raris mawit saking titah Ida Hyang Parama Kawi embas raris rarené. Kacihnayang antuk suaran tangis sané malengking, duaning ngrasayang wiakti kauripané ring mercapada kasinahannyané dahat mondong kasengsaran.

2. Pupuh Maskumambang

Sasampuné embas, sang maraga raré ngawinang bagia manah reramannyané. Sangkaning ngaksi sang maraga raré, reramannyané raris nembangang tembang nyihnayang rasa gargita.

3. Pupuh Ginanti/Kinanti

Saking wit marupa raré sané kantun barak, raris tumuwuh dados anak alit sané setata kaantosang olih reramannyane satmaka paican Ida Hyang Parama Kawi.

4 Pupuh Sinom

Sinom utawi isih enom, saking alit raris dados anak truna sane kantun wimuda, wiakti reramané setata osah tan mari ngastiti Ida Hyang Parama Kawi

mangda pianaknyané nénten iwang ngarereh sawitra.

5. Pupuh Dandang Gula

Saking Truna, dados anom. Sane setata kaaptiang dados bibit sané sarat meled pacang kapikolihang olih sang maraga anom setata ngarasayang uyang inguh paling, sekadi kasmaran. Nénten kayun yéning papinehnyané katungkasin.

6. Pupuh Smarandhana/Asmaradhana

Asmaradhana/asmara dahana inggih punika wisaya smara. Kauripané kadandan olih rasa smara. Akeh anak anom sané madué angen, waluya kadi sang kawi, makasami sané kaarsayang sarat pisan ipun mikolihang.

7. Pupuh Gambuh

Gambuh utawi gampang nambuh, wiakti pidabdab parilaksanan jadmané kasinahang nénten rungu, tan bina sekadi teguh, yadiastun kasinahané durung waged sampun marasa ririh. Ngawesanayang ipun nénten prasida minayang sané kabaos kaon kalawan patut.

8. Pupuh Durma

Pupuh durma mateges munduring tata krama. Durma kaawi anggén patinget lan nyinahang kahanan jadmané sané maparisolah corah. Wiakti sang dados jadma naen marebat, nénten rungu ring anak lian, wantah nyaratang kasukan padidi.

9. Pupuh Pangkur

Yéning sampun lingsir wau metu rasa sesel. Jadmané wau nyingakin kaduri. Ngresepang napi sané sampun nahanin kasolahang duk dumun dados jadma, akéh sané nénten éling ring raga, sahasa sasampuné werdha, wau nyelselin padéwekan. Wiakti ipun wantah ngantosang padem.

10. Pupuh Megatruh

Megat ruh mateges icalnyané Sang Hyang Atma saking angga sarira. Ri kala Sang Kala Mretyu sampun sayaga pacang mancut jiwa pramanané, irika sang maraga jadma wau rumasa kasépan galah jagi ngasehin tingkah. Duaning setata wantah mapakayun nyaratang kasukan miwah kawiryan saking Ida Hyang Parama Kawi, ri kala pacang ninggal jagat lemah wau eling yéning subha karmané banget ngawesanayang buah karmané sané rahayu.

11. Pupuh Pucung/Pocung

Pucung wiakti wantah sang sané sampun séda, sampun marupa layon sane kakaput antuk kain putih. Punika pinaka wates kauripané sané maya lan sané langgeng. Yéning mantuk ring sang sané setata subha karma, ri kala séda punika wiakti kaagetang pisan pinaka pawetunnyané pacang numitis malih ka mercapada. Bagia ipun duaning kaabih olih para leluhurnyané, mapupul malih ring jagat sunyata.

Duaning kasuksman pupuh puniki dahat mabuat, uleng kayuné pacang malajahin tembang patut katincapang. Napi malih ring aab Kali Yugané sakadi mangkin, ri kala kahanan parisolahé sampun sayan tungkas. Ngiring sareng sami mulat sarira, mangda nénten raris sayan-sayan kagodagang antuk wisayan manahé sané dahat madurgama, nampi idup tan pasasuluh, tan bina sakadi mamargi ri kala peteng tan pasundih, sinah pacang pati grépé, nénten uning ring sasuduk sané manut. Asapunapi antuk mangda ring aab kadi mangkin, yadiastun pikobet idupé dahat abot, mangda tetep prasida madué wiwéka lan pangrasa sané becik ngincepang tutur tatwa para panglingsir sané sampun munggah ring daging-daging tembang. Yéning iraga rumasa madué sekaya kadi asapuniki, patut werdiang lan limbakang. Yadiastun kadirasa sekadi suaran sunariné ampehang angin, sakéwanten ipun pacang tetep jangih yéning kapirengang antuk kayun.

Advertisements