Krama Bali kaajahin mangda setata madue pangrasa (kepekaan), majeng sakancan paindikan ring wewidangannyané. Ring Bali mapaiketan sareng budaya umat Hindu, sakancan paindikannyané setata kadasarin nilai, majanten nilai iriki nénten maarti jinah, nanging nilai iriki wantah makna. Éling ring makna artinné umat punika madué pangrasa, taler artinné umat punika teleb ring ajah-ajahan kitab suci Wéda. Umat sané madué pangrasa artinné umat sané makmur antuk nilai-nilai lan makna idup.

Kain poleng, warna poleng, miwah saput poleng, silih tunggil paindikan sané raket pisan sareng umat Hindu sajeroning upacara miwah upakarannyané, punika manut penampén krama tamiu. Indik sapunapi sujatinné wentuk, guna, miwah makna kain poleng majeng umat Hindu gumanti kantos kabaos sakral? Manut Drs. I Ketut Wiana, M.Ag., putih punika pralambang becik, suci. Yéning selem punika pinaka lambang kasukertan, lambang kemakmuran, kesuburan. Madasar antuk warnan Kresna sané selem madué arti kasukertan, selem taler pinaka lambang Déwa Wisnu.

Dané nglantur negesang, sajeroning Wraspati Tatwa 33 kabaosang “ Cihnan anaké mapikolih nyalantarayang kaluihan wénten tetiga, inggih punika Jnana, Tarka Jnana, miwah Dana” Artinyané warna kain poleng manut dané madué teges indik sapunapi nyuukang mangda manusa madué pakayunan (niat) sané becik, nanging pikayunan punika mangda prasida kamargiang majeng kasukertan.

“ Pikayunan sané becik mangda prasida kasalantarayang antuk praktik sajeroning nyujuh kasukertan, pakayun becik kaaptiang mangda ngasilang kasukertan,” baosnyané negesang.

Pikayunan sané becik taler mesti kadulurin antuk kaweruhan, santukan kaweruhan wantah dasar saking sakancan parilaksana. Yéning madué pikayunan sané becik kémanten nanging nénten kaimbangin antuk kaweruhan, taler nénten prasida paripurna nyujuh kasukertan. Laksana sané becik pacang rumasa kirang tur nénten wénten gunannyané. “ Pikayunan becik tan pakaweruhan punika polos, tan wénten gunannyané,” baosnyané.

Nyujuh kasukertan inucap umat patut nyelehin dasar paiketan nilai poleng, warna putih lan selem. Paiketan putih miwah selem majanten nénten prasida kalepasang saking filosofi umat Hindu. “Putih lambang kasucian manah, nanging patut kamargiang kantos molihang kasukertan, kapralambang antuk warna selem,” baosnyané. Artinnyané putih taler pinaka lambang pikayunan (pikiran), yéning pikayunan sampun suci pacang prasida mapineh becik, raris kamargiang majeng paindikan sekala majalaran laksana, wawu prasida ngasilang kasukertan, kemakmuran makna saking warna selem punika.

Yadiastun wénten sané maosang warna selem punika maarti kaon, umpaminipun yéning wénten kematian, utawi sajeroning upacara ngabén ring Bali, pungkuran wénten sané nganggén warna busana selem. Indiké punika napi ké patut? Wiana negesang, selem punika wantah warna simbol kasukertan. Salami puniki wénten krama sané nganggén busana selem sajeroning pangabénan, manut dané, duaning keni pengaruh barat, budaya sané kapolihang (diadopsi). Nanging, mangkin krama sampun ngawit uning ring makna warna selem, punika awinan sajeroning pengabénan krama sampun mawali nganggén busana warna putih.

Saput Poleng Makna Sekala-Niskala —

Saput poleng, identitas Bali, identitas manusa Bali. Manut I Ketut Rupawan sajeroning bukunnyané “Saput Poleng Dalam Kehidupan Beragama Hindu Di Bali” sané katerbitang olih Pustaka Bali Post. Kabaosang, lumrahnyané saput poleng kawentuk olih kain warna putih miwah selem. Salanturnyané sorohan saput poleng sané kawentuk antuk warna putih miwah selem kawastanin saput poleng rwabhineda. Saput poleng sané kawentuk antuk kain warna putih, abu-abu, miwah selem kawastanin saput poleng sudhamala. Saput poleng kawentuk antuk kain warna putih, selem miwah barak kawastanin saput poleng tridatu.

Kawigunan saput poleng sajeroning kahuripan umat ring Bali, saput poleng kanggén olih pecalang, jro dalang, balian desa, kapasang ring pelinggih, ring pratima, arca, kalilitang ring kayu, ring kulkul, ring tokoh-tokoh itihasa, miwah sané lianan.

Umpaminipun saput poleng busana pecalang nyiriang kawibawan, kawicaksanan, kenetralan, kabaosang masyarakat Bali sajeroning sistem keamanan madué lembaga pengamanan inggih punika pecalang. Nganggén saput poleng kaaptiang pecalang setata eling ring rwabhineda, becik utawi nénten wewidangannyané, celang nguratiang wewidangan desa gumanti trepti. Ring buku iriki taler kabaosang pecalang wénten sekala (nyata) miwah niskala (spiritual).

Saput poleng sajeroning palinggih, minakadi ring panunggun karang, tegesnyané penunggun karang pinaka pecalang niskala, kaaptiang kekuatan Ida Sanng Hyang Widhi malinggih irika, saking sekala umat éling ring rwabhineda sarahina majalaran setata ngantenang saput poleng ring palinggih.

Saput poleng sané kapasang ring kayu, ring pura utawi ring margi, ring Bali umat pacang manggihin kayu ageng sané kasengker antuk saput poleng. Masang saput poleng ring kayu sujatinné mapaiketan sareng konsep tri hita karana. Nyingak saput poleng ring kayu, artinné kayu punika katengetang, yéning sampun tenget umat raris eling ring kuasa Hyang Widhi, paiketan rwabhineda sareng manusa, miwah éling ring palemahan. Saput poleng ring kayu punika artinné ngemit palemahan saking sekala.

Advertisements