Saluiring sarana sané kaaturang sajeroning ngamargiang upacara yadnya pastika madué teges filosofis, minakadi sarana upakara daksina. Daksina pinaka sinalih tunggil sarana upakara sané kakaryanin antuk janur kantos marupa wadah sakadi wakul. Ring tengahing wakul punika kadagingin sakatah éteh-éteh pinaka panyangkep daksina inucap. Minakadi tapak dara salanturnyané kadagingin beras miwah kelapa, naler kadagingin kojong sané soang-soangnyané kadagingin adéng, peselan, gantusan, pisang, basé tampél, tingkih miwah pangi. Ring duur kelapa naler kadagingin benang tetebus putih miwah canang payasan utawi sané lumrah kawastanin pasucian utawi pangresikan.

Daging utawi éteh-éteh daksina gumanti nénten lepas saking patpat soroh sarana, sakadi sané kasuratang ring Bhagawadgita IX.26, sané ngawedarang petang sarana inucap luiré pattram (daun), puspam (sekar), phalam (buah), miwah toyam (toya).

Manut I Gusti Ketut Widana sajeroning bukunyané sané mamurda “Menjawab Pertanyaan Umat Yajna Sesa Pemborosan?” ngawedarang daging miwah saluiring suksmaning éteh-éteh daksina. Kabaosang yéning unsur daun kacihayang antuk pelawa peselan, biji ratus, miwah toya sané madaging ring kelapa inucap. Kabaosang naler sajeroning éteh-éteh daksina sarat antuk symbol, luiripun tampak dara pinaka simbol swastika, beras pinaka simbol kasukertan, kelapa simbol kauripan, adéng bébék pinaka simbol kawicaksanan, plawa peselan (limang soroh daun simbol Panca Dewata, luiripun daun poh pralambang warna selem, daun durén pinaka lambang warna putih, daun langsat pinaka lambang warna kuning, daun manggis pinaka lambang warna barak, daun salak pinaka lambang warna brumbun), bija ratus (limang soroh buah) rumasuk pisang lan tingkih, pangi, gantusan (campuran basa sané kawéhin tasik, gerang miwah basa tapél) pinaka pralambang sadaging daratan miwah segara), benang tetebus putih pinaka pangiket, sampian payas pinaka simbol kaluihan, miwah canang pinaka simbol kalascaryan. Daksina taler kadagingin sasari utawi jinah.

Daksina lumrah kajangkepin antuk peras, ajuman, miwah sane lianan. Nanging daksina taler kasiagaang pinaka daksina linggih sané kajangkepin cili pinaka simbol prerai.

Ngawigunayang kelapa sajeroning daksina kautamayang pisan. Pawilangan daksina sajeroning daksina taler madué wasta soang-soang. Daksina alit nganggén kelapa asiki, daksina pakala-kalaan nganggén kelapa kakalih, daksina krepa nganggén tigang kelapa, daksina gedé nganggén petang kelapa, miwah daksina galahan utawi daksina pamogpog nganggén limang kantos dasa kelapa. Nanging yening ruruh kasuksmannyané, makasami daksina madué teges filosofis sané pateh. Sakadi sané kasurat ring buku inucap, kawedarang teges filosofis daksina luiripun, pinaka tapakan utawi linggih Ida Sang Hyang Widhi Wasa antuk sakatah manifestasin Ida, pinaka lambang Hyang Guru/Hyang Tunggal, pinaka sarana upakara nyangkepin pamargin upacara yadnya, taler pinaka cihna paramasuksma sané katuju majeng sang pamuput karya.

Advertisements