Radheya nguntuk tan purun matangah. Rasa tan bani maangkihan. Kaliwat ngeres-resin, dahat tawah tur kabinawa pisan carita punika. Radha ngelut tur mabaos, “tan suwé cening pacang ninggalin Ibu, tuah mangkin Ibu sida ngelut I Cening.” Satwa puniki kalanturang, “Pastika pisan Ibu maosang, anak alit puniki nénten anak alit biasa. Anak alit puniki pasti putran déwa. Bapak cening makenyem. Tan wénten anak alit biasané sakadi puniki bagusnyané.” Bapan cening makenyem marep tekéning Ibu, tur mabaos, “Tiang narka anak alit puniki anak alit sané pawetuan sakéng suarga. Ida Sang Parama Wisésa swéca ngicén anak alit sawiréh i raga nénten madué sentana. Ibu, tiang ngarasayang anak alit kapola mangda nylewadi ring Ibu. Tiang lakar nyambatang Radhéya, sawiréh pacang dados sentana kesayangan Ibu. I raga lakar liang pisan anak alit ené ada di pakubon i raga. Tiang dahat bagia, sadaweg nyingak kotak punika. Bapa nyingak cening kekaput alembar sutra, sutra ané mael, cening. Sutra ané biasa kaanggén olih anak istri. Kéwala karasa baan Bapa tan ada gunané nebag. Kéwala Bapa rasa sida baos Bapa narka, cening mula putra mawit sakéng Yowana Ksatriya luwih, minabang Bapak putrin Sang Nata Ratu, ané nganyudang cening kéwala tuwah panangkannyané kauningin ngeraga. Jani Bapa ngelah pianak ané anggon Bapa pagalang idep. Ento ané penting cening sawiréh cening nylewadi nganggén kawaca saha kundala, jani Bapa maang cening adan Wasuséna. Kewala Bapa setata pacang nyambatang cening Radhédya. Bapa narka mirib cening putran Nata Ratu. Kéwala cening tiban-tibanan cening, dini idup ajak Bapak dini di pekubon, dadi pianak kusir ané tiwas tur nista. Makejang kasugihan ané sida serahang Bapa tekéning cening kewala merupa tresna. Sawiréh panylewadian ceningé ané ngawinang tan ngedot, tan makita dados kusir. Cening ngedot malajah mapapanahan sewiréh cening trah Ksatriya. Bapa percaya cening trah Ksatriya madasar baan arsa kaliwat sedih. Nah, majalan, cening. Cening sing pianak Bapa!”

“Majalan, cening, alih Ibun ceningé! Rikala cening kacunduk kapining Ibun ceningé, puyung paidepan ceningé sayan mawali misi. Kéwala Bapa, dahat ngaturang bakti saha angayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Maha Wisésa, swéca ngicén Bapa pianak makudang-kudang warsa. Painget legan Bapa buka jani sida lakar ngewewehin kehidupan bapa buin makudang warsa.”

Nyingak saparindikan sapunika Radhéya lemet tur nangis. Raris mabaos, “Ibu, napi sujatiné Ibu pacang baosang. Napi Ibu pacang ngentungang tiang sakadi sané kalaksanayang olih Ibun tiang sané tiosan. Ibu tiang nénten uning sira sujatinné Ibun tiang, Ibu tiang nénten ngedot pacang uning. Ibu, tiang sampun maderbé Ibu sané dahat sayang tur paling luih sekancan Ibu sané tiosan. Ibu ngicén tiang kalegan di jeroning kauripané driki ring pakubon. Ibu sujatinné Ibun tiang.”

“Minab tiang tusing Ksatriya. Punika minab kéwanten titiang nénten pacang ngeringanan parindikan punika, Ibu. Titiang wantah ngedotang tata tingkah parindikan kauripan Ibuné driki. Wastan titiang Radhéya tur Radhéya dados pamuput hidup tiang. Mungguing wasta kadi punika sakancan jagat pacang nyewastanin titiang. Titiang nénten pisan pacang rumasa kimud yadiastun reraman titiangé dekil tur miskin. Titiang rumasa bagia dados Suta. Titiang wantah Radhéya Suputra. Ibu, ring jagaté puniki nénten pisan wénten luihan ring pangeweruh. Pangeweruh nénten pisan maosang indik kasta lan treh katurunan. Titiang pacang luas kalunta-lunta ngerereh pangeweruh Widya Sastra. Sinalih tunggil Sang sané ngambel pangaweruh pacang kaalem ring dija ja pamargin ipun. Serek ngedot manah titiang mangda uning indik aji pepanahan sakadi angabar-abar ring manah titiang.

Titiang mapamit mangkin, Ibu, titiang ngerereh pangaweruh. Titiang mapamit mangkin. Kéwanten élingang Ibu, tiang pacang mawali malih ring Ibu. Ibu wantah Ibun tiang, nénten wénten sané sida ngambil utawi malasang titiang sakéng Ibu.” Radhéya ngelut Ibunnyané. Radhéya ngelut tekek pisan saha kadulurin tangis ngeretcet toya panon sané ingkup masikian nénten papegatan.

Advertisements