Makamben sarung mabaju kurung masongkok pelung, makalung pulung-pulung, Wayan Galung lung linglung bengong bingung, kenehe suwung paliat puyung rumasa mangmung, clantung-clantung ring catus pata margi agung, batis glayung-glayung pajalan srayang-sruyung, laut macemplung di kursiné linggah malengkung, dot nyambat sara mémé lan adi-adi getih abumbung nyelap matetembung. Ping tiga ping pat méménné matakén luwung-luwung, mangda adung, Wayan Galung tan sida nyambung.

“Sautin naké patakon Méménné, Yan! Ping telu ping pat Mémé matakon, Wayan pragat jeg nengil. Kénkén men abet Mémé ajak adin-adin Wayané matingkah. Yén Mémé nengil, mirib Mémé sing rungu tekén pianak. Yén Mémé mamunyi, Wayan joh ngoyong. Men, kénkén keneh Wayané jani, kénkén unduk Wayané ditu? Orahang dogén! Da misi makebang-kebangan ajak Mémé.”

Macécéh-cécéh yéeh paningalan anaké odah kangen ring buah basang, nyantosang pasaut pianaknyané paling kelih. Tan pariwangdé Wayan Galung sareng sigsigan nuturang paundukannyané.

“Béh kénkén kadén Mé, jeg sing kena baan Cang ngundukang iban Icangé. To kranané Cang jeg makita nengil, sing kena baan Cang ngorang apa Méé….”

“Nah da kéto Yan. Né nak paduman adané. Paduman Wayan pauman Mémé, paduman adin-adin Wayané. Suba kadung kéné padadiné. Né jani suba lebihan kin slaé tiban Wayan nyek di Jawa, tusing taén mulih-mulih. Dadiné sing kena baan Mémé, apa Wayan nu magama Bali, apa suba dadi Slam?”

“To suba Mé pelih Icangé. Apa buin Mémé, Cang dogén sing kena baan Cang ngundukang iban Cangé. Yén orang Cang iban Cangé Hindu, suba lebihan kin slaé tiban Cang sing taén mulih, sing taén mabakti di Sanggah di Pura. Kanti Cang maan ka Mékah, anggep Cang iban Cangé malali kema. Yén Cang sing nyak kema, kurenan Cangé nguyut. Cang koh miyegan Mé. Mawinan jeg kambang asanin Cang keneh Cangé Mé.”

Adiné madénan nyelag matakén.

“Nah Beli, da to lantanganga. Pamekas ané paling sarat takonang Cang unduk Beliné jani. Men Beli jani mati di gumin anaké, dadi abénang Cang Beli, apa sing?”

Sawetara atengah panginangan neng mamegeng, Jro Dasaran meneng, sang nunasang nyentaéng, panangkil tiosan makesieng mireng unteng, sang masomah anak istri tan langgeng ngagem Hindu sareng. Pamuput mati metu pakéwuh ageng.

“Nah kéné san Mé, adi-adi ajak papat. Jani da suba Cang abénanga, pang sing dadi uyut. Bin pidan saget ada ngabén ngerit jawat di sémané jawat di banjar, ditu Cang abénang. Acep angkid atman Cang di pasih, sing perlu ngorang jak somah Cangé. Jani Cang nak suba jumah. Bang Cang ngidih nasi nah Mé, di balé dangin pejang. Cang sing nyak ngoyong di Jawa.”

Sasampuné wénten baos di baas-baas, sami pedas, terang apadang baos dasaran Geria Bet Ngandang, galang indik Wayan Galung, tan wénten magaleng-galeng, mapidabdab sami giling geleng.

Satepung pinaro yuta tan kamanah antuk i paling kelih limang diri manyama adi, yéning kadi asapuniki kapanggih sasampun ipun padem. Pecak, ipun ring palabuhan dados pangulu saksat mandor, sawai makenyor. Winaluya pancor matatakan bias, jinah ngecor tan palas, tan wénten aas, kauyup kedas, majeljel ring brankas marerod nyang roras, katon ipun rahat raras. Raras raris ya i gula pasir, semut-semut gasir, daa-daa jegeg nglantir ngesir.

Sakadi bayuné nyijih, wénten nglébang luh jegeg Déwi Ratih ngepir-ngepirang paa putih, susu nyangkih, barak bibih, pungsed nglumbih, gigi akatih ring berung madidih, boonné andih, selagan carik duang telbih, tangkeb alas gimbreng lambih. I Galung kalilih, nagih-nagih, magulet sareng kalih, saling tampah salih tampih, angkih-angkih, muncrat warih, tumbuh manik galih, Yayu tan ajerih, mamrih dados somah anak sugih. Pecak sutindih, kasuén-suén apih nyangsih, kuluwarga kampih.

Pirang dina kunang dauh, pecak enduh dayuh, kidik-kidik baya kewuh rawuh. Kalih sasih, tigang sasih, nem sasih. Yayuk kantun asih-kumasih ngagem hindu, ngrahina midabdab indik rerainan alit ageng. Sasampuné embas pianak kapertama, Yayuk ngawit ngliwa nglén-lén. Nénten renga malih rerahinan ageng napi malih alit. Geleng ngitungang pianak, utun kawacénin ayat-ayat, geleng ngitungang awak, mapayas tan pegat-pegat. Mulih ka Bali, slaé tiban liwat tan malawat.

Sasukat balu, Mén Galung nyagerang I Galung méanin adin-adinnyané masekolah. I Galung ja jemet ngirimin pipis. Sasampuné ngelah pianak asiki, ngawit kedap sepra kiriman pipisnyané, pamuput puput kadi kaabut tan wénten ngatut. Méménipuné ngawit blingsatan, adin-adinnyané kadi pitik kélangan pangina. Tutur Mén Galung pecak unggul kadi tutuk kuntul, mangkin tan mintul puntul magedul.

“Nah pragatang suba ditu, Cang sing milu-milu. Cang repot di Jakarta.”

“Men Ci sing lakar mulih?”

“Sing.”

“Sing Ci lakar nyumbah Bapan Ci?”

“Sing makatang, Cang repot.”

Kadi kaborbor tangkah Mén Galung miragiang pasaut pianaknyané memengkeng tan nyak mulih ningalin bapannyané kaabénang. Nyama braya sané miragiang pabligbag punika ring telpun banget kaslengagang. I Galung pecak subakti ring kulawarga, mangkin katungka budi alpaka guru, sasukat ipun sugih, ngantén ajak anak luh Slam.

“Nyama-nyama ajak makejang. Kéné suba lacur tiangé ngelah pianak di gumin anaké, tusing inget tekén rerama. Bapan iané lakar pragatang abénang, duga baan sing nyak mulih. Dija ia maan paplajahan buka kéto?” Macécéh yéh paningalan Mén Galung, kenduhang olih nyama-nyamané makejang.

Pegat capeng tan tutupan sampun paiketan pantaraning kulawarga Mén Galung ring Bali kalaan kulawarga I Galung ring tanah Jawi. Napi yukti sakadi sapunika parisolah sang embas ring Galungan, napiké sangkaning ulap ring “ta” tiga, arta, wanita, tahta, wastu I Galung kaku jengku bedug sinduk kadi tuna ganda buta bongol.

Slaé tiban sampun lintang. Mén Galung nénten ngingetang malih wénten pianak ring Jawi, asapunika taler I Galung nénten pisan ipun inget ring mémé lan adi-adi ring tanah Bali. Kantos panamayané rawuh, Men Galung ngrenjit bangun tengah lemengé. Sinambi ngangsehang bangun, ngampakan jelanan, grayang-grayang ka natahé ngrereh I Galung kamémé-mémé makamben mabaju maudeng putih-putih, sakémawon tan wénten kapanggih sira-sira. Sami sadaging kulawarga, pianak lan cucu-cucu leplep siep. Sepi buka jampi. Mén Galung mategtegan negak ring batarané.

“Bah, ngipi jenanga i déwék busan.” Asapunika Mén Galung makaengan padidi.

Bénjang pasemengan pisan iur ortiné indik I Galung padem ring Jawi, kapendem nganutin cara Slam. Asapunika antuk I Galung nemerang nyakitin kulawargané ring Bali, sasampuné ipun padem, pariangen taler kulawargané sami, wastu katunasang baos di baas-baas.

“Men kénkén, nyak suba kena lamun kenehé cara pinunasé?” Pitakén Jro Dasaran sawus micayang baos.

“Sampun nepek pisan Jro. Dumun sampun wanti-wanti titiang munggelin manah ipun mangda tan nyuang anak luh Slam, sakémawon pianak titiang memengkung. Sapuniki raris panadosné nguber berung paid bangkung.” Cawis Mén Galung saha patut tan kapatutang olih Jro Dasaran.

Kasurat ring sastra, sadum titahing widi, wyakti tan kena linesan. Titah Hyang Widi tan dados kelidin, emas urip padem. Brangti, iri ati, mapuikan, bragedegan ngawasa daweg maurip, sami pendem sasampuné padem. Tan patut brangti, iri ati, mapuikan, bragedegan ring sang sampun padem. Yadiastun méwehé ngantem macedem kantos kijem, Mén Galung tan mesem-mesem masem, setata makenyem terem ring pararem. Sami sane serem-serem resem-resem, tanem, pendem sasampuné padem kantos lingsem kelem sadalem-dalem.

Advertisements