Umat hindu Bali sajeroning pekarangannyané sajabaning madaging wangunan marupa umah, paon, taler wénten silih tunggil genah sané kawastanin genah suci pinaka Ulun Karang. Genah suci wantah kaduénang olih krama Bali kémanten tur patut kaduénang. Genah suci punika kawastanin Merajan utawi Sanggah Merajan. Sajeroning merajan punika kawangun sakatah wangunan marupa sanggah. Sanggah wantah niyasa utawi simbol, genah krama Bali ngaturang sesajén anggén nembusang astiti bhakti umat majeng Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Ring genah pemujaan sané kawastanin Merajan Kemulan punika wénten sakatah sanggah, madué aran sané malianan manut sané malinggih irika, wentuk miwah sikutnyané taler malianan. Nénten lempas taler saking guna soang-soang pelinggih punika. Krama Bali percaya soang-soang pelinggih manut sané kaastawa irika ngicén waranugraha ninutin napi sané kaacep. Sané patut madué pelinggih taksu mapaiketan sareng propési ngayah ngawit saking riin lumrahnyané Pemangku, Balian, krama sané Nyungsung, Pregina, Tukang, Dalang miwah sané tiosan.

Minakadi sané katah kekantenang sajeroning pakraman, lumrahnyané sajeroning pemerajan mesti wénten pelinggih minakadi Pelinggih Dasar, Payasan Leluhur, Pelinggih Bhatara Guru, Pelinggih Hyang Tri Murti. Tios ring punika wénten silih sinunggil pelinggih kawastanin pelinggih taksu. Pelinggih Kemulan wantah pinaka pelinggih utama. Pelinggih taksu taler lumrah kawastanin Kemulan Taksu.

Pelinggih taksu sujatinné mapaiketan raket sareng indria, pikayun miwah kesadaran budhi nuju kesucian atman. Punika sané ngawinang sinunggil jatma mataksu sajeroning kahuripannyané. Kruna ”taksu” mawit saking kruna ”aksi” tegesnyané nyingak. Yéning selehin malih teges taksu inggih punika krama mangda prasida nyingak saking kekalih paindikan, punika sujatinné sané kabaos mataksu.

Pelinggih Kemulan wantah linggih Sang Hyang Atma minakadi sané munggah sajeroning Lontar Usana Déwa miwah Lontar Gong Wesi. Kemulan pinaka linggih Sang Hyang Atma miwah simbol sakral nyuukang kecerdasan kréatifitas umat Hindu mangda tan surud-surud nglimbakang pendidikan kerohanian ring kulawarga saha nincapang jiwa makesenian miwah ngasilang karya sané mabobot.

Paiketannyané sareng kawéntenan Pelinggih Taksu wantah pinaka cihna nilai spiritual sané patut kapikayunin. Konsép taksu sané sujati prasida nuntun kahuripan i raga nuju kahuripan sané becik, gumanti i raga sareng sami patut ngukuhin taksu Bali anggén ngarepin pakibeh jagat kawekas, pinih utamanyané ring masa sané kabaos globalisasi.

Advertisements