Pan Satria makenyem mamaca koran. Marasa liang kenehné sawiréh Bali suba maju. Jani unduk bebantenan suba ada anak sanggup ngayahin, tan bina cara évent organizer. Bebantenan Panca Yadnya suba liu anak bisa ngaénin. Kéto masi suba liu ada sekaa banten. Tuwah mecik nomor hapé, sekaa bantené utawi évent organizer-é bantené suba cumpu ngayahin. Ané penting ada pipis, panes bisa dadi tiis. “Ngadol banten Panca Yadnya. Luiré pangabénan, pawintenan, otonan, matatah, pawiwahan lan sané siosan. Wayan Bracuk HP 081236XXX”. Kéto munyin iklan di koranné.

Pan Satria ngénggalang ngelunin kurenané apang teka ka jinengé. Sesubanné teka laut serahina koran. “Nu semengan né beli. Tiang mragatang mapunpun malu di paon. Kénkén cerpén beliné menék di Bali Orti? Masi makejang suba tawang cerpén-cerpén Beliné, nyanan dogén tiang mamaca. Tiang mragatang darang nasi malu di paon,” kéto pasaut Mén Satria.

“Sing méméné, né dong tingalin iklanné!” saut Pan Satria sambilanga nujuhin kurenané iklan. “Aget ada évent organizer banten jani di Bali. I raga mekén ngelah gaé Manusa Yadnya, nyangihin pianaké tusing ja kéweh-kéweh. Tusing liu nyuang galah, tusing perlu nekoin nyamané makejang ajak ngeromba gaéné. Jani aluh tusing perlu mesuang peluh. Makejang suba praktis yén suba ngelah pipis,” imbuh Pan Satria.

Mén Satria makenyem ningeh tutur somahné. Ia laut magedi ka paon mragatang magoréngan lan matunuan ngencanin daarang nasi. Pan Satria kenyem-kenyem mamaca koran. Tusing buin makeloné Mén Satria buin ka jinengné ngaba nasi panyemeng. Ipun ajak dadua laut medaar di jinengé sambilanga ngorta. Pianakné makadadua kabenengan tusing ada jumah, sawiréh sekolahné ngaé acara kémah pramuka. “Beli ada keneh, kayang mragatang pianaké masangih, lakar meli banten. Depang évent organizer-é mragatang. Neked nunas déwasa lan ngrauhin anak lingsir suba jani aluh. Tuah mecik nomor hapé, tur sambatang tetagihanné. Sinah suba bérés. I raga tuah negak jumah, nampi ané suba pragat. Kénkén sing cocok kéto?. Jani suba aluh, nguda iraga ngaé tuyuh!”

Mén Satria makenyem ningeh tutur muaniné. Sambilanga ngecirang yéh ka gelasé ipun nyautin, “Adéng-adéngang malu minehang, Beli. Tuwah saja aluh yén cara sambatang Beli itunian. Kéwala yén iraga nyemak gaé totonan sing ké kasengguh ngematiang panyama braya. Ngematiang warisan utama ané kaadanin gotong royong. Yén makejang kasukserahang tekén évent organizer-é dija sagilik saguluk i raga manyama braya. Tiang cumpu, kéwala da makejang serahanga tekén évent organizer-é. Sisaang masi gegaenné apang ada garapiné tekén nyama brayané. Inget i raga liu ngelah nyama tugelan, yén sing idihin pajalan, idihan dakin lima bisa lakar mesuang biuta.”

Pan Satria simpatan ningeh pasaut kurenané. Ngénggalang ia ngejang nasiné. Ngedeng angkihan apang mataag kolonganné. Suba luungan asané mara Pan Satria nyautin tutur kurenané. “Yén Beli kenehé ngalih aluh. Yén terus i raga meratin nyama, ajak ngromba gaéné sinah nyama brayané tusing maan galah magarapan ka carik. Tusing maan galah maburuh. Makejang galahné telah anggon manyama braya. Anggon magotong royong. I raga makejang nyaratang pipis anggon idup. Beli marasa lek yén terus-terusan ngidih tulung ajak nyama!”

Mén Satria ngamelahang tongosné negak. Ia ngampilang piring, sokasi, jembung, caratan lan lumur. Disubanné makejang gampil laut pejanga di paon. Suba pragat magegampil, ipun buin ngenemin somahné ngendong di jinengé. Ipun matutang tuturné Pan Satria. Kéwala Mén Satria tetep ngemaang piteket apang ngajakin nyama tugelan lan nyama pagubuganné matimbang wirasa. Mapan ané suba biasa majalan, sang matangun yadnya setata marembugan ajak nyama tugelan, kéto masi ngidih tetimbang ngajak pisaga ané ketah kasambat nyama pagubugan. Nyama pagubugan luiré; misan, mindon uli ané muani keto masi uli ané luh. Maimbuh pisaga dajan lan delod umahé ane bareng ajak ngeromba gaé kaadanin nyama pagubugan.

Biasané dugas marembugan ajak nyama pagubugan, ditu sang nangun yadnya nyambatang indik gegaénné. Ditu masi nerangang tur nyambatang ngidih tulung tekén nyama makejang apang bareng ngeromba gaé. Dugas marembugan ajak nyama pagubugan, kamanggalaning olih panglingsir sang sané nangun yadnya. Ditu lantas panglingsiré nyambatang dudonan karya lan nudonin nyama brayané gegaén. Ada ané ngurusang indik kekatikan utawi saté. Ada ané ngurusin wewalungan, ngurusin banten kéto masi ané nangkil ka geria nunas déwasa lan memendak anak lingsir. Makejang suba maan pahpahan gaé, sang sané matangun yadnya tusing buin ngitungang gaé sawiréh suba masukserah ajak nyama braya. “Yén tiang nu adanan nganggon nyama braya, apang setata ajeg cecirén anak Bali sagilik saguluk paras paros sarpanaya. Gotong royongé tuah ané utama,” kéto Mén Satria mesuang isin kenehné.

Pan Satria tusing setuju tekén papineh kurenané. Ngenah semuné malénan. Kéwala tetep alus ipun nyaurin apang tusing sanget ngenah matungkas. Ipun nelatarang, yén nganggon évent organizer tusing boros. Kéto masi tusing mautang budi ajak nyama braya. Nguda ipun nyambatang tusing boros, mapan gegaénne tusing liu nelahang galah.

“Tegarang jani yén i raga nekaang nyama. Pitung dina satondén gaé suba liu anak madelokan. Dadi sing itungang pabelin gula ajak kopi. Kéto masi pabelin roko. Tegarang petékin jani, kopi, gula, téh muang roko sabilang peteng kuda nelahang? Bisa bangkrut ané ngelah gaé. Yén serahang ajak évent organizer-é makejang, buin kuda iraga irit?” Pan Satria mesuang papinehné.

Mén Satria makenyem ningeh tutur kurenané. Dabdab ipun nyautin. Ipun tetep ngingetin muaniné apang setata inget manyama braya. Saling tulung ajak nyama lan pisaga. Dadi dogén makejang nganggon évent organizer kéwala apang ada pasadok ajak prajuru banjar, kelian nyama kéto masi ajak pisaga. “Idihin masi nyamané dakin lima ajak ngeromba gaéné. Senistané ngidih tulung tekén nyama tugelan ajak nunas déwasa ka gria!”

“Sing perlu. Pedalem Beli Putu. Ya ngelah borongan gedé di Sanur, yén ajak jani ngitungang gaé di kulawarga sinah gegaénné makutang. Depang dogén Beli Putu mragatang proyékné. Gaé cenik nunas déwasa ka gria. Télpon dogén évent organizer-é apang ngurus makejang. Nunas déwasa ayu, kéto masi nyebar kartu undangan. I raga jumah nampi bérés dogén. Aluh, ngudiang buin mesuang peluh!”

“Tusing ja kéto beli. I raga patut nunas déwasa di Siwa i ragané. Yén jani sukserahang makejang ajak évent organizer-é tiang jejeh ipun nunas déwasa boya di geria tongos i raga masiwa.”

“Wé kuno ngitungang geria. Kuno ngitungang siwa. Jani suba ada évent organizer idihin tulung. Nyaké nunas déwasa di Geria Sri Empu, Geria Bhagawan, Geria Pedanda ané penting maan déwasa. Makejang sulinggihé peplajahanné patuh. Déwasa anak ngabén, déwasa anak matanem déwasa anak ngantén jeg patuh. Ciriné yén suba déwasa anak ngantén bisa maan undangan kutus awai. To ciri peplajahan sulinggihé patuh. Pokokné satu tambah satu jeg pasti dua,” ucap Pan Satria sada bangras. Mén Satria tusing nyidang ngilegang papineh kurenané. Tusing karasa dinané terus majalan. Pan Satria nangun yadnya manusa yadnya; mapandes.

Nyama tugelan Pan Satriané mecik péléngan. Tusing manyet yén di pakubon adiné jani matangun yadnya. Ané ngeranaang sebet baan tusing sambatina ada gaé ayu. Tau-tahu surat undangan suba majalan. Juru gendéré makalé. Pedanda mapios. Gongé macegur uli kasété. Tamiu undangan résepsi pianak-pianakné ramé teka. Kéto masi pejabat liu ngerauhin. Mapan pianakné Pan Satria masi dadi pejabat tinggi. Ento makrana makejang pejabaté uli bupati nganti perbekel teka ngemaang selamat. Kéwala seliwah, abesik tusing ada nyama lan pisagané kasambatin, apabuin teka ngerauhin.

“Anak ngudiang jumahné Pan Satria magadibetan. Pejabaté ramé teka?” Pan Kocong, pisaga dajan umahné matakon tekén kurenané.

“Tawih. Tusing ada makesiur nyak abedik Pan Satria ngelah gaé. Bapanné sing kema?”

“Ngudiang kema, kadéna nyen ngidih saté. Nak ngelah gaé ayu, sing juari kema yén sing ada anak nyambatin. Lek beli yén nganti sambatina jukut gedang jukut nangka, sing undanga teka!”

“Nyama tugelan Pan Satriané tusing ada ngenah majalawatan ditu. Dadi nyidang nengil Pan Satria ngelah gaé?” kéto Mén Kocong bengong. “Di malun umahné misi spanduk matulisan évent organizer ané ngayahin gegaénné Pan Satria,” Mén Kocong ngimbuhin.

“Nah depang suba kéto. Buin mani karmaphalané majalan. Mani yén ya mati nyén lakar ajaka ngarap bangkéné. Apa évent organizer mragatang!”

Advertisements