I Kaki Dengkil wau usan matrisandya ring sanggah kamulan ipuné semengé punika. Wau tingkah ipuné sapunika, sampunang pisan pitananga ipun memanah memada Ida Padanda nyurya séwana sabilang semeng. Ipun kewantah memanah ngadoha. Mapinunas ring Ida Bhatara Hyang Guru mangda kaicénin kasukertan, ngadohayang pianak, cucu, tur wargi Tepisiringé mangda seger oger sadya rahayu. Sios pisan ring tingkah Ida Padanda sané maraga Siwa Sakala negdegang lingsehan jagat karana.

Waluya I Kaki Dengkil, jatma dungkal-dangkil, ipun matilesang déwék mapawakan tuna papa. I Tuna tur I Papa, gamané wantah prasida mapinunas! Punika binané! Wiku-Nata, tan wénang mapinunas, gamané nyukertaang jagat! Wantah wénten Wiku-Nata mapinunas, punika wastané Wiku Tuna tur Nata Tuna. Napi malih mapinunas mangda wibuhé kaloktah tan hana wani sakadi Sang Éswaryadala.

Éling ring Sang Éswaryadala? Punika Nata Tuna sané tan uning bina kaméndria nyukertaang jagat miwah kaméndria wirahi. Éling ring Sang Dharma Swami? Punika Wiku Candala sané tan uning bina wibuhé sangkaning pascating jnana utawi wibuhé sangkaning artha brana!

Semengé puniki, I Kaki Dengkil ngarékék kedék usan mabhakti ring sanggah kamulan. Ipun ingkel-ingkel kedék santukan wau miragiang Sang Nata nunas ica mangda seger oger santukan katibén wancana keni marana. “Nunas ica apang seger oger? Béh, jaba pesan pikenohné! Patutné, majapa apang jagaté sukerta, apang sakancan walané seger oger sadya rahayu. Apang jagaté jagadhita! Waluya kapatiané nibén prajanian! Koné demen memaca pancama Wéda Bhagawadgita. Sing ké Bhagawadgitané midartayang jebag Indralokané maluhlahan yéning ada Ksatria Sujati muring payudan nyukertaang jagatdhita. Yén… kéto sing saja taén ngaresepang munyin sloka Bhagawadgita”. I Kaki Dengkil ngupet-upet padéwékan.

“Yéh… pamangku makamen selem ngetisin bunbunan Sang Natané? To suba kaliwat tusing nawang sesana! Apa buin nyungkemin pratiwi! Sinah kenehné suba inguh ulian ngaliunang ngelah musuh! I Kaki Dengkil kasiab, sawiréh tumbén nepukin Nata kaliwat demen impasin bhaya pepusuhé sampet klebitané ngangsek. “Nyén ngorahin dadi Nata, wak indriané tusing dadi engkebang?”. Sapunika ipun malih ngupet-upet.

Sedek I Kaki Dengkil garimuten basangné nepukin solah Natané sliwah di tipiné. Sagét I Jero Dasaran disampingné culak-culik. “Béh… kanti tusing ngeh tekén timpal teka! Sinah mabuat pesan ané kenehang Kaki…”. Jero Dasaran mabet upéksa ring kenehné I Kaki Dengkil.

Jero Dasarané punika, kéwantah kekantian I Kaki Dengkilé saking lawas. Ipun ngangken dados dasaran sesampuné kausanang dados tentara. I Jero Dasaran kocap wusan dados tentara santukan ipun marasa tentarané dawegé punika kalintang banggi, kalintang bangkak, doh pisan nilar sesana dharmaning ksatria! Awanan ipun raris ngusanang déwék dados tentara!

“Béh… Jero Dasaran teka… rahajeng semeng jero…”. I Kaki Dengkil nulad alit-alité mangkin masesapa. “To suba ané kayunang Kaki, dot pesan tiang mligbagang!” Jero Dasaran sayan mabet upéksa ring manah I Kaki Dengkilé.

“Ané kén to? Indik Natané matingkah tuna? Bah… né tusing nawang spirit of the korps! Sing ké jero ngelah wirang nang abedik tekén lad timpal? Lamun saja ngelah wirang, orahin Natané ento apang suud dadi nata. Mapan Nata tuna tan bina tekén nata rered! Yan suba kéto… wangsané lakar rered makejang! Kema… enggalang orahin timpal jeroné ento… apang tusing enggalan byuta guminé!” I Kaki Dengkil ngulah Jero Dasaran manggda gelis magedi.

Katundung sapunika, tan sah I Jero Dasaran raris jeg-jeg majujuk. “Siap komandan!” I Jero Dasaran matingkah dados tentara mapangkat balok. “Kerjakan!” I Kaki Dengkil matingkah dados tentara mapangkat jendral! “Siap! Kerjakan!” I Jero Dasaran ngadubug malaib sambilang ipun jerit-jerit midartayang mangda Natané suud dados nata!

I Kaki Dengkil, ingkel-ingkel kedék padéwékan ring bongkol taru Kamalasanané. Ngadékin solah I Jero Dasarané sané paling nénten eling ring déwék. Sujatiné ipun kéwantah jagi ngulah I Jero Dasaran mangda nénten ngidihin ipun panumbas canang. Samaliha ipun kantun ijek ngamanahang cecirin jagaté roga santukan Wiku-Natané Tuna.

Advertisements