Lekad dadi macan apang cara macan. Sing dadi macan milu-milu vegetarian cara sampi. Yén macan milu vegetarian, ilang taksun macané, taksun sampiné masih sing bakat. Nak mula sing ada macan mataksu sampi.

Kéto masih lekad dadi sampi apang cara sampi. Sing dadi sampi milu makeruyuk. Yén ada sampi makeruyuk, ilang taksun sampiné, taksun manuk masih sing bakat. Mula sing ada sampi mataksu manuk.

Kéto masih dadi katak apang cara katak. Sing mataksu yén katak milu magriyengan cara Tamulilingan. Bojog apang cara bojog. Sing mataksu bojogé yén bareng ngaé umah cara kedis Mayar.

Béh! Béh! Béh! Aluh ban nuturang. Sukeh yén jalanin. Lekad dadi panak macan bergaul ajak panak sampi. Demen atiné orahanga bisa mabrata. Sing kena bé matah, ten keni daging lebeng. Pragat ngutgut don-donan cara buron maraga putus. Enduk lantas bayun macan-awaké. Bunguté enggep cara monabrata sing ngomong-ngomong. Wibawan calingé sing ngenah. Kukuné kepud. Mata ané galak makunang-kunang cara sentir kuangan lengis. Alas wayah orahang sunya. Teka maling bakat sambut aji “om swastyastu”. Malingé magedi “om shanti shanti shanti” panganjaliné. Ngik-kik malingé kedék nepukin macan masaput putih kuning cara sulinggih. Macané sing taén ngeh. Sabilang wai méditasi, nunggalang bayu sabda idep. Kenehné ngalih kalepasan, apang énggal suud dadi macan, tur énggal dadi sampi.

Cecirén apa to yén ada macan vegetarian? Yén guminé orahang cara buku, sinah macané ento pelih mamaca. Yén pelih ban maca, sinah pelih ban ngresepang. Yén pelih pangresep, dija ada unduk beneh di pajalané?

Pelih mamaca patuh tekén pelih paurukan. Iwang paurukan patuh tekén pelih milih guru. Jelék dadiné yén pelih milih guru. Luungan depin muruk kéné-kéto, yén sing nepukin guru seken-seken. Apang sing cara macan maguru ka sampi. Sampi maguru ka paksi. Paksi maguru ka lelipi. Lelipi maguru ka bikul. Bikul maguru ka macan. Guru sing pelih, muridé pelih milih.

Béh! Béh! Béh! Aluh ban nuturang. Sukeh yén jalanin! Jani saja ada sampi mekeruyuk cara manuk. Saja ada macan mabrata cara sampi. Saja ada bojog ngelah umah cara Mayar. Mula saja ada soroh bhuta makita dadi jlema. Mula saja ada soroh jlema makita dadi déwa. Di satuané liu para déwa makita tuun ka mercapada dadi jlema. Mula saja koné ada ileh-ilehan buka kéto.

Apa gunané nawang pelih, yén sing karuan lakar nepukin beneh? Yén macan mabrata orahang pelih, sing karuan macan ané sing mabrata beneh. Yén sampi mekruyuk pelih, apa saja sampi ané ngembék beneh? Yén bojog ngaé sebun orahang pelih, apa saja bojog ané kecag-kecog di punyan kayuné ento beneh?

Kénkén, suba bingung kenehé? Suba tepuk ané sing ngenah? Nak sing ulian magama lakar nepukin Widhi, sing masih ulian sing magama. Sing ulian rajin mabakti madan bakti, sing masih ulian sing taén mabakti. Kéto masih, sing ulian madingang ané pelih lakar tepuk beneh. Cutet kidemang matané. Dabdabang angkihané. Yén tepuk macan meditasi, liwatin. Yén dingeh sampi mekeruyuk, bongolang kupingé. Yén tepuk bojog ngaé sebun, depin runguanga. Yén saget tepuk goban awaké padidi, ento telektekang

Advertisements