Urip ring jagaté puniki dados jadma, mangda madué roang, napi mawinan asapunika? Krana urip ring jagaté puniki nénten mrasidayang urip néwék, nanging sajeroning ngruruh roang, mangda selehin dumun kawéntenan roangé, sané encen patut angge roang lan sané encén nénten patut anggé roang. Ring sor puniki sajeroning cakepan suci Sarasamuscaya maosang ngeninin indik roang.

”Nyang selangakena, ikang sang-sarga, agelisjuganularaken guna ya, irikang lot masangsarga lawan maguna, wyaktinya, nahan yamboning sekar, an nular mara ring dodol, wwai, lenga, makanimitta pasangsarganya, lawan ikang kembang”, Sarasamuscaya (24.300). Puniki mateges: Puniki indik roang, kabaos gelis pisan sajeroning paroangan punika ngalimbakang sifat sane becik, sajeroning parajana sane setata maroang sareng parajana sane madwe sifat utama, sifat sane utama puniki kaimbayang sakadi ambun sekaré prasida maleket kakainé, katoyané, kaminyaké, krana kaingkup antuk ambun sekar punika.

Sapunapi panadosné yéning sampun madué roang? Kabaos yéning maroang ring parajana sané andap kaweruhané, andap taler kaweruhané sane kapolihang. Yéning maroang sareng parajana sané duur kaweruhané, duur taler kaweruhané sané kapolihang. Sapunapi yéning i raga akedik kaweruhan sané kaduénang? Yadiastun i raga adedik madué kaweruhan sané kaduénang, yéning sampun maroang sareng parajana sané wijaksana, kaweruhan sané kadruénang jagi ngakéhang, yéning ruruhang imba sakadi minyak sané ulung katoyané, jagi ngalimbak kawéntenané. Samaliha wénten pitaken, sapunapi kawéntenan parajanané sané makéh madué kaweruhan, nanging parajana punika nénten luhur kawéntenané? Asapuniki kawéntenan parajanané sané asapunika, yadiastun makéh madué kaweruhan, nanging parajana punika nenten luhur kawéntenané, parilaksananné nénten kadasarin antuk kaweruhan sané kaduénang, nénten jagi kacingat téjan kaweruhané sané kaduénang, kaimbayang sakadi gajah kacingak saking cerminé sané alit, lawat gajahé punika jagi kacingak alit taler.

Puniki sané patut élingang sajeroning ngruruh roang mangda mautsaha ngaruruh roang sané mabudi luhur, krana parajana sané mabudi luhur, nenten garjita yéning kapuji, yéning kawalék nénten sedih lan nénten kroda, turmaning nenten jagi ngamedalang baos sane kasar, dané tetep pageh paminehné.

Parajana sané asapunapi sané nénten patut anggé roang? Sajeroning cakepan suci Sarasamuscaya (2.325). Kabaos. ”Nihan lwirning tan sangsargan, wwang mangulahaken pisakit, parapida duracara wawang gong pramada, wwangmithyawada, wwang tan apadeh kabhaktinya, wwang gong raga, wawang sakta ring madya, nahan tang nem kanistaning wwang tan yogya siwin”. Puniki mateges, parajana sané nénten patut anggé roang, parajana sané parilaksananné ngawinang anak sungkan lan sedih parajana lian, parajana sané parilaksananné nénten becik, parajana sané banget alpa, parajana sané setata mamobad, parajana sané nénten pageh paminehné lan nénten satia, parajana sané banget manafsu, parajana sané seneng ring inum-inuman keras. Parajana sané kabaos ba duur punika ngranjing parajana sané banget andap kawéntenané. Kabaos maroang sareng parajana sané parilaksananné jahat, jagi sareng kabakta kaparilaksanan ipuné, yéning imbayang sakadi taru sané maurip jagi sareng puun, yéning kapupulang ring taru sané tuh, asapunika kawéntenan parajanané sané parilaksananne jahat, i raga patut mautsaha nglémpasin kawéntenan parajana sané asapunika

Advertisements