Nyén sujatiné ané nu demen ka PKB? Ané nu demen kén PKB?

Ba lebih kén telung dasa tiban PKB-né majalan. Yén indayang nak luh, nyén ané kuat matunangan 30 tiban jak nak luh ané patuh? Sinah liunan ba marasa med, ba marasa wadih.

“Yén urusan PKB nak sing ada ané med, sing ada ané wadih. Nak liu sajan ané nu demen kén lan ka PKB-né,” I Putu Bani Gondong nyelag.

Ané demen nomor satu jelas para panitia-né. Sing ada panitia PKB ané ngarepang PKB-né suud.

“Dija ada unduk ada pagawé negeri ngamadakang apang proyékné suud. Yén ada ané kanti kéto sinah krana sing maan duman baju endek, uang transport, uang makan, lan uang-uang lénan.”

Ané demen nomor dua sing ada lénan tuah Pemerintah Pusaté, uli Presiden kanti Menteri Pariwisata dan Kebudayaané. Sing perlu pesu pipis, sing perlu pesu peluh, ba nampedang ada pesta kebudayaan sabilang tiban. Sing perlu bareng magaé, sing bareng tuyuh, ba dadi ngemang pidato makuah-kuah unduk pemerintah tindih kén kebudayaan. Sing bareng ngoopin, kéwala setata maan duman lawar tur sate.

Ané demen nomor telu tuah sekaa-sekaa kesenian di désa-désa. Yén sing ada PKB, kanti kelés panggulné lakar sing taén maan kesempatan péntas di Badung, di ajeng para pejabat, para sujana tur krama uli sajebag jagat Baliné.

“Yén sing ada PKB, lakar nawang cenik-cenik Badungé unduk kakebyaran gaya Buléléngé? Yén sing ada PKB, lakar sempat kakebyaran Buléléngé nyantokang karirihané di Badung?”

Ditu ba PKB-né ngaé nak Bali-né makeneh calah nak Bali, nawang kamelahan kabupatén-kabupatén ané lénan, tur sing fanatik kén tongos palekadané dogén.

Ané demen nomor papat sinah désa pakraman, banjar lan krama ané ngoyong di sekitar art center-é. PKB to ngaba rejeki ékonomi ane liu sajan, uli nyewaang natah umah anggo parkir kanti nyewaang karang désa anggo pasar malam.

“Yadiastun tarif parkir mobilé penekanga kanti dasa tali piah, nak nu gén madugdug krama Bali-né malali ka PKB. Sing to adané cihna sujatine nu liu sajan nak Bali-né ané demen ka PKB? ”

Lénan kén kelompok jak papat to nak nu liu ada kelompok ané demen kén PKB: uli kelompok nak truna ané mara ngelah gagélan (demen ka PKB sawiréh maan maseksek jak tunangané), kelompok pedagang kaki lima (liu maan madagang, tur sing perlu malaib uber Satpol PP, cukup késér-késér abedik dogén), kelompok préman (maan gén jatah gratis, jaman jani asal bani ngapag-ngapag tur nengkik, sinah kadéna pejabat resmi tur aturina upeti tak resmi), kelompok ibu-ibu PKK (pang maan masliahan malali, ba med sajan jumah ngurus kurénan ané sing taén mulih, panak ané sing taén nyak ngoyong, tur matua ané sing taén siep), kelompok orang tua (PKB anggo tongos ngajak panaké malali, joh lebih mudah kén ngajak panak malali ka Timezone, Centro tur Galeria. Di PKB naar srombotan misi daluman telah dasa tali, yén di Galeria bisa pizza déngéla, payu telah satus tali).

Nyén sujatiné ané nu demen ka PKB? Ané nu demen kén PKB?

Konyangan nu demen. Nanging demené boya ja krana keseniané.

Advertisements