Semengan tiang suba megat rurung di pempatané ba dauh. Tekan tiangé semengan uli umah pekak tiangé ané ngoyong di mel. Sawiréh suba tamis abulan jani pakéweh keneh tiangé tondén nepuk rurung kal pragat, tiang ngawai ka umah pekak tiangé. Lénan tekén ngidih tatimbang, sambilang tiang ngijengin I Pekak lan I Dadong ané tusing nyak ajak tiang di jumah. Nu koné melahan ngoyong di mel banding jumah. I Pekak lan I Dadong pada-pada ngorahang kéto.

“Jumah, di petengé kenehé inguh. Suba tua dot tekén tongos ané sepi. Yén jumah, tip, tipi, miwah radio ngempengin. Lén buin munyin motoré kemprang-kempréng tusing rérénan. Énggalan makeplug sirahé yén ngawai ningeh né kéto.” I Pekak nyambatang dugasé tiang ngrumrum apang nyak ajak tiang jumah. I Mémé lan I Bapa masi tusing nyidayang ngorahang apa-apa buin. Cutetné, kanggoang tuyuhan abedik, sabilang wai apang ada nengokin ka mel, apang tawang di kenapa kudané.

“Tusing dadi nyambatang berat. Né ayahan adané. Pidan Wayan nyaluk ayahan, luihan tekén né lakar tepuk.” Kéto I Bapa maang tiang imba dugasé tiang bengong tusing nyidayang nyambat apa-apa buat kukuh kenehné I Pekak lan I Dadong.

“Da ja sesai, bapa ngelah dumané uli Soma nganteg Sukra. Wayan di Saniscarané ngajak Redite. Duang wai dogén. Indayang ngisi liburan.” I Bapa buin ngamaang tiang panegteg apang nyidayang nyemak ayahan cara ané sambatanga ento.

Dikénkéné, peteng tiang mara teka uli melali. Nanging I Bapa tusing nyak nyalukang ayahan tiangé Sabilang saniscara ngajak Redité. “Apang inget tekén ayahan. Yén né jalukin, mani puan lakar tuman.” Dingeh tiang brengbengané I Bapa ngajak I Mémé.

Ulian ento, sabiang dina Redité lan Soma semengan tiang setata megat rurung di pempatané ba dauh. Yén sing jam pitu, jam pitu liwat dasa menit. Amunto uleh ileh galah tiangé liwat ditu. Sedek lung galahé mapas kramané ané lakar ka mel soang-soang. Ada ané lakar ngaritang sampiné padang. Ada masi ané lakar ngabaang céléngné banyu. Di kénkéné, lebian tekén molas menit di pempatané ngenemin kramané ané matakon.

“Inget pesan Wayan tekén panua. Nyak dikapah-kapahé nginepin dadong lan pekakné. Yén cerik-cerik lénan, kapah nyak masolah kéto.” Mémé Pica nyambatang kéto dugas mapapas di pempatané pitung dina ané suba liwat.

Di kenehé kendel pesan sambata kéto. Nanging sagét nyelag patakon uli di kenehé masi: ”Saja tulus nyemak cara ané sambata tekén Mémé Pica?” Kenehé buin kesepné nyautin,”kénkén kadén. Méhméhan yén tusing baan orahanga ayahan, yén dadi kelidang, mirib tusing ja kéto.”

Mara keneh-kenehang buin, mula saja iraga sapatutné kéto. I lingsir ngadakang i dewek. Jani watek ngebang sasidan-sidan, kadakan i lingsir mula wenang i dewek.

Sayan makelo, sayan demen tiang nginepin I Pekak lan I Dadong. Lénan tekén sambata cucu inget tekén pekak-dadong, ditu tiang maan paplajahan magenep pesan. Paplajahan ané tusing nyidayang nyujuh wit kuliah. Paplajahan sujati ané katuturang pinaka pajalan idup I Pekak lan I Dadong dugasé malu. Liu tur ngulangunin pesan.

“Né idup cainé suba aluh adané. Ngalih dadaar aluh. Magedi kija-kija aluh. Mah jani Wayan orahin pekak nekap sampi ka Buléléng uli Karangasem majalan, nyak Wayan?” Makesiab tiang ningeh I Pekak nyambatang nekap sampi uli di Karangasem ka Buléléng majalan. Tondén taén tiang ningeh tuturé ento.

“Majalan, Ki? Kudang wai?”

“I pidan idupé kéweh. Ngalih gaé idupé bisa mapandung. Nekap sampi uli dini ka Buléléng bisa pitung dina mara teked. Amun slamet.”

“Men kénkén amun sing slamet, Ki?”

“Di lacuré, tondén patengaan marga, sampiné ngasén laut mati. Aget yén tuah aukud. Yén lebian, bisa makutang makejang gaéné. To mara amunto.”

“Ada lebian bayané?”

“Ada. Yén sampiné ané takap rumpuh di margané. Aluhan ngitungang. Yén ané ajak nekap sengkala di margané, sampiné ané ajak tusing nyidayang nulung. Kéto yén imbayang.”

“Sengkalané?”

“Bisa ané ajak nekap ngenyat bayu! Yén magedi ajak telu, nu ada kal orahin malipetan ngajak ané tusing nyidaang nglanturang pajalan. Yén ajak dua, da ja makadua nemu sengkala…, abesik gén, ajan malipetan. Sampiné kutang!”

“Mimih!”

“To tondén amun apa!”

“Tondén lebian?”

“Di lacuré, pelih ngambahang rurung bisa kena bélat. Sampiné kajuang anggon mayahin danda. Lacuran buin, nepukin pandung. Ngajak sampi adasa bisa pandunga makejang. Yén sing kaserahang. Angkihané bancuta!!”

Jering-jering bayun tiangé ningeh tuturné I Pekak. Da ja majalan. Tundéna dogén tiang ngalampahin pajalané kéto, tondén majalan tiang bisa suba ngasén.

“I pidan idupé kéweh. Tusing ada ulehan gaé ané nyidayang lakar anggo madaar. To kranané idupé keras!” Kéto I Pekak nyambungang tutur.

Semengané jani, teked tiang jumah, dapetang I Bapa tondén majalan ka tegalé. Mirib nu ngantiang tiang. Mirib ada kal sambatanga semengané jani. Déwa-ratu. Dumadak tusing ada pelih tiangé sanget. Kéto sesambat kenehé marané nepuk I Bapa nu jumah.

“Men maan tatimbang uli I Pekak?” I Bapa ngawitin matakon. Tiang ngituk.

“Tusing,Pa. I Pekak ané panyumu mesuang unduk. Sabilang takonin, malah nutur. Joh buina tekén unduk. Sabilang entenin ngorahang endén malu. Yén kéné, cutet, tiang sing kal nuutang kenehné I Pekak!”

“Antiang malu, I Pekak mula kéto. Mani puan pastika kal pesu unteng kenehné.”

“Suba paek abulan, Pa. sabilang wai idepan tiang nakonang!”

“Bapa nawang. Nawang unduk Wayané, nawang polah pekak Wayané mula kéto. Yén né sing antiang, sakayang-kayang bisa lakar tungkas.” I Bapa ngusuhin palan tiangé. Tiang mendep.

“Lénan tekén nakonang ento, ada buin kal sambatang, Pa?” Tiang nyambungang tutur di subané makelo naneng.

“Tusing ada,Yan. Cutet bapa ngantiang ento gén.”

“Jani tiang ngajak bapa. Unduk demen tiangé ngajak Luh Pari kénkén? Lek keneh tiangé, Pa!”

“Ané ngranayang Wayan lek?”

“Disubané makelo gradang-grudug. I Pekak suba masi nawang. I Dadong suba masi nawang. Jani jek nadaksara I Pekak nyambatang tusing setuju. Cutet tiang apang ngalih anak luh lénan. Ento ané ngaé keneh tiangé lek. Apa let sesambat kramané yén prajani suud. Méhméhan tepukina tan paunduk, Pa.”

“Unduk keneh bapané, bapa suba nyerahang tekén Wayan. Kénkén ja Wayan. Amun suba keneh Wayané, bapa satinut. Nanging da engsap, tutur sawai ané orahin bapa.”

“Tuturé né kén to Pa?”

“Ané satinutin bapa. Parilaksana, paripolah ané Wayan jemak turmaning nyidayang Wayan negen tanggung jawab. Ento dogén ané idihang bapa.”

“Buat ento, Bapa da tandruh. Sasidan-sidan tiang, Pa.”

“Keneh bapané, apang sing di melahé Wayan ngecapin, di jeleké, ajak makejang keluargané dumin. Ento ané kal sangetang bapa yén Wayan kanti kakéto.”

“Tiang ngresep, Pa!”

Suud tiang nyambatang kéto, I Bapa ngorahang lakar ka tegalé. Mara tiang nyambatang lakar nyalukin pagaén bapané ngaritang sampiné padang, I Bapa nombaang.

“Yén ada galah, umahé bersihin. Uli di tengah teked di malun umahé.” Tiang tusing bani tungkas. Laut maanggutan. Yén tungkasin tiang, suba pastika I Bapa lakar nyambat. ”Ayahan né adané. Sasidan-sidan da jalukina.”

“Da Wayan kéné carané ngalih anak luh. Ngalih bakal anggo kurenan, pinehin malu. Da ngawag-awag. Wayan cucun pekak ané paling keliha. Da ngaé pekak lek!” Kéto raosé malu ané ngranayang keneh tiangé kéweh teked ka jani.

“Luh Pari mula jegég. Apa jegégné gén kal anggo Wayan tatimbang. Kenehang malu. Ada pasuécan widhi anggo melahang. Da ulah aluh. Mara nyakina jag nyak. Sing ada idup aluh kéto, Yan!” Paimbuh tabuh raosné I Pekak ngaé tiang pengeng. Dasdasan macedar polon tiangé dugasé ento.

“Ngudiang mara jani I Pekak nyambat kéto. Kadén suba lebian tekén atiban tiang ngajak Luh Pari ngradag-grudug. Yén mula pelih, ngudiang mara Pekak nyambat pelih?” Sambil nguntulang mua tiang nyautin aji munyi pegat-pegat.

“Da pelih nyelepang mendep pekaké ka keneh Wayané. Pinehin buin!” Suud nyambatang kéto, I Pekak makalah uli arep tiangé. Dugasé ento tiang padaduanan. Buin maniné mara tiang nyambatang unduké ento tekén I Bapa. I Bapa mendep dogén.

“Yan…,” sedek tiang bengong sambil ngelut sampat. Dingeh tiang ada né ngaukin. Tolih tiang I Pekak ané teka.

“Kal kija, Ki?” Tiang biasa nyapatin I Pekak, Kaki. I Pekak makenyem.

“Tusing kija-kija. Buat kal melali mulih.”

“Nah, mun kéto, negak malu. Tiang nyemakang tampinan.”

“Da Wayan salah tampi teken pekak.” Saget pesu tabuh raosné I Pekak ané ngranayang tiang makesiab. Tabuh raosné maclepeh dugasé tiang ngenjuhang tampinan.

“Unduk apa, Ki?”

Sambil ngantiang I Pekak suud nampin, magenep isin keneh tiangé. Pati takon apa mirib ané lakar pesuanga tekén I Pekak. Suud ngecuhang paes duang kecuhan, I Pekak buin nglanturang raosé ané mapunggel.

“Wayan mula cucun pekaké…,” maimbuh bengong tiang nampi raosné pekak ngorahang kéto. Tondén maan masaut buin I Pekak nglanturang.

“Amunto bang pakéweh, tresnan Wayané ngajak Luh Pari nu tileh.”

Yén I Pekak nawang kénkén kéweh tiangé nyaga apang tusing raosné pekak malu kanti teked teken Luh Pari, I Pekek mirib tusing ngorahang kéto. Agetné, suba tamis abulan, Luh Pari tondén mirib ningeh kéweh tiang ngajak I Pekak. Yén dingeha, méhméhan tiang orahanga nyelap ngaé pakéweh kéto apang ada selah suud. Suud disubané tresnané teleb. Inih sakitné.

“Pakéweh ané semalu apang Wayan nyidayang mragatang tusing lén pakéweh uli di keluargané, Yan! Yén ditu suba melah baan, cihna pakéweh ané lénan aluhan baan Wayan ngarepin. Di keluarga mula patut awitin. Da joh-joh. Ané di arepé malu pragatang, mara kal Wayan nyidayang aluh majalan.”

Kanti petang kecuhan paes barakné I Pekek tiang naneng. Tusing resep apa kadén muncuk raosné I Pekak.

“Cutet pekak cumpu. Cumpu mapangidih!”

“Mapangidih apa, Ki?”

“Mempeng pekak nu idup. I Dadong masi nu ada. Énggalang Wayan ngantén.”

Maadukan gedeg basang ngajak tengkejut tiangé. Tiang orahina ngantén. Tiang ngelah gagélan tuara kacumpuin. Nyén ajak tiang ngantén? I Pekak mula sajaan. Suud mlekarain gagélan tiangé orahanga tusing anut. Jani orahina tiang ngantén. Ngantén?

“Ngantén?” Saget maclepéh pesu raos keneh tiangé. I Pekak nolih tiang laut maanggutan. Tiang nyumingkin makesiab.

“Ngantén ajak Luh Pari!”

Advertisements