Inget tekén unduké pidan, dugasé ka kota ngatehang Pekak Jéngki mayah pajak bumi lan bangunan. Dugasé ento, sajan-sajan lék atiné ningalin tingkah polahné Pekak Jéngki ané désa keleh. Wong gunung tumben luas ka kota. Tan bina cara siapé sambehin injin. Kilang kileng. Rengas seledetnyané.

Yén ring désa, Pekak Jengki tuwah anak lingsir kasub. Kaucap sakti. Madué lontar usadha akéhné pitung keranjang. To mawinan, Pekak Jéngki, kaucap sakti. Akéh sametonné saking kota matamba mrika ka pondokné. Genahne ring bangkiang Gunung Batukaru, Tabanan. Makéhan sané matamba mrika, polih. Sané sungkan ulian désti prasida jantén ka jati mula. Seger oger. Ortiné ring margi nglimbak. Ngancan ngakéhan sametoné matamba mrika.

Sasukat ngelarang swagina dados balian, Pekak Jéngki ngancan nyugihan. Yadiastun ri kala matambanin, dané ten naenin nunas jinah maring premasnyané, nanging sané rawuh matamba, cingakin tiang tan tuna masari séket tali. Tiang uning, santukan dugas saking tigang warsa sané lintang, tiang nunas ajah indik usadha. Manahé saking alit tiang meled dados balian, lan dalang wayang kulit. Kocap, manut pangandikan I Gusti Putu Bawa Samar Gantang, gurun tiyangé ring SMPN 2 Tabanan, yén dados balian, patut uning lontar Aji Rimrim lan Aji Sumedang. Santukan, kalih lontar punika sampun tegeh. Désti, teluh aranjana, léak kabéh tan prasida ngaonang anaké sané sampun maduwé ajian punika. Peranda, balian, dalang, yan tan madué ajian punika gelis séda amah léak. Kénten kocap, nika mawinan tiang malajah sareng Pekak Jéngki sané kaucap sakti.

Yén peték tiang kasugihan Pekak Jéngki, sarahina wénten anak matamba ngantos dasa diri. Paling alité masari séket tali, yén wénten ajak dasa matamba sinah sampun Pekak Jéngki madué pemasukan limang atus tali awai. Yén lebihan tekén dasa diri anak matamba, sinah ngeliunang. Sujati, Pekak Jéngki ten ulap ken brana. Akuda ja, sasidan anaké maaturan, katrima. Naenin panggihin tiang, anak China ngaturang BMW. Anak China punika polih matamba, sawireh limolas tiban sampun makurenan nénten madué pianak. Matamba ring Pekak Jéngki ping lima, anak istri kurenan nak China punika sampun mobot. Sawiréh polih sané karuruh, nak China punika lantur ngaturang BMW. Payu tiang dados supirné Pekak Jéngki.

Rumasa tekén déwék madué jinah, Pekak Jéngki nénten lali naur pajak. Tiang ngurusang NPWP ka kantor pajak sané magenah ring wawidangan Pesiapan, Tabanan. Sabilang tanggal 15 raris nglapurang indik panauran pajaké. Dugas, bulan Marét sané lintang, nembé Pekak Jéngki sareng ka kantor pajak. Nglapurang pajak tahunan. Mih, lék atiné ningalin polah tingkahné I Pekak Jéngki. Sajan wong gunung tumbén ka kota. Jeg setata angob. Tan bina siapé sambehin injin, kilang kileng.

Neked ring malun kantor pajaké, Pekak Jéngki tusing nyak tuwun uli mobil. Dané setata urati ring pintu otomatis sané wénten ring arep kantor. Malih maampakang, maling maubetan, tan pawénten anaké ngampakang utawi ngubetang. Pekak Jéngki ngadén wénten gamang sané nyaga pintu punika. Jeg cingak tiang Pekak Jéngki bibihné komat-kamit ngawacén mantra panulak baya.

“Ngiring turun, Jero!” Atur tiang maring Pékak Jéngki.

“Ndén malu, Dé. Ngujang kadropon, apa Madé tusing rungu tekén jelanan kantoré ento?” Pisaurné Jero Balian, I Pekak Jéngki.

“Wénten napi?”

“Ajan ilmu Madéné nu tingkat rendah, tondén bisa ngarasayang yén liu ada wong samar di kantoré ené,” saur dané. “Tegarang tingalin, jelanan kantoré buin mabukakan, buin maubetan tan pajlema. To ciri kapertama yén jelanan énto gendahang wong samar,” Jero Balian ngawewehin.

Tiang kedék ngarikik. Jero Balian kagiat tur ngopak.

“Adi Madé kedék. Bah, Madé nyampahin pekakné,” Jero Balian bangras matur.

“Tiang tan purun, Jero. Nawegang tiang tan ngidang nanggehang kedék sawireh wawu nyingakin anak bajang majalan slimputan. Minabang tumben nyingakin anak bagus cara tiangé negakin BMW,” atur titang maring Pekak Jéngki, maalasan.

Tlektekang tiang, Pekak Jéngki ngancan kumat-kamit mamantra. Yadiastun mobilé nganggon AC, Pekak Jéngki peluh pidit. Dané kekeh ngorahang ring kantor pajak punika akéh kauni samar, gamang. Dané mamantra jagi ngusir wong samar sané kocap nyaga jelanan kantoré. Dané nentén uning, jelanan punika nganggé sénsor. Yén wénten jatma, jagi macelep utawi pesu uli kantoré punika, sénsor pintu punika sané sampun ngatur wit jarak 50 cm. Malih mabukakan, malih maubetan. Nika wantah kemajuan téknologi. Nanging Pekak Jéngki nénten uning tekén unduké punika. Tiang masé ngekoh nguningayang, sawireh dané kekeh nikayang nika wénten wong samar. Pesu ugig tiangé, mangda Pekak Jéngki ngancan nyobakin mantrané, apa ngidang ngalahang teknologi.

“Béh, sajan sakti maguweng wong samaré ané nyaga jelanané ento. Kéné Dé, beliang jep bapa dupa aplosor. Kal lawan masakti-saktian. Nyén kal jerih, samaré ento, apa bapa. Yén bapa kalah, bapa kal idih ajah tekén wong samaré énto!” Ucapné Jero Balian.

Tiang gelis tuun ring mobilé. Majalan ngalih warung. Sing ngidang tiang nanggehang kedék nganti sakit basang lakar ngenyetan polah tingkahné I Pekak Jéngki. Tiang marasa madosa sampun ugig sareng dané.

Dupa aplosor punika sampun makudus mesuang andus. Tan lali tiang masé numbasang dané canang atanding. Sampun cingakin tiang, Pekak Jéngki matimpuh ring padmasana kantor pajaké. Kuwak-kuwék cara nak buduh. Metu kokohanyané dusdus andus. Aplosor sampun telas dupané. Pekak Jéngki menyerah kalah.

“Bapa kalah, Dé!” kénten aturné banban alon.

“Ngiring macelep ka kantor. Tiang ngiring, tusing wénten punapi,” ajak tiang tur ngedeng tangannyané.

“Bapa dini gén, lek bapa ajak samaré énto!” Sautné.

“Tenang gén, Jero. Indayang tiang mangkin ngasorang!”

“Madé bani?”

“Yén urusan niki serahang manten sareng tiang. Jero urusan pangléakan wawu wikan. Niki urusan anak kuliahan,” saut tiangé sombong.

“Masadéwék!”

Raris tiang ngajak Pekak Jéngki macelep ka kantor pajak. Dané polih kagiat ri kala pintuné maambahang padidian.

“Niki wastané teknologi, pagaén manusa, boya wong samar,” atur tiang.

Dané ica ngakak. Lék teken déwek dadi nak belog.

Risampuné negak ring korsi antréan, malih dané kagiat. Rambutné kaasanin wénten nak ngupinin.

“Dé, né pagaén léak apa manusa. Adi ada nak ngupin-ngupinin sirah bapané?” Pitakén dané kisi-kisi ring kuping tiangé.

“Nika kipas angin, Jero!”

Tiang lan Pekak Jéngki kedék ngakak.

Advertisements