Jagat Bhuwana Agung koné cara buku gedé. Uli di muncuk Sapta Lokané nganti bongkol Sapta Patalané bek koné misi tulisan kéné-kéto apa kadén. Ada tulisan bunter-buter cara matanai cara bulan. Ada tulisan mebucu-bucu cara bintang. Ada tulisan gobané sing magoba cara ambun cara gulem.

Kénkén, lakar baca ento makejang?

Kéto masih jagat Bhuwana Alité koné cara buku cenik. Sing masih telah-telah baan maca uli di tungtung ing rambut nganti tulisan ané ada betén telapakan batis. Ada tulisan majujuk. Ada tulisan nyungkling. Ada tulisan bah ngandang. Ada tulisan pasah. Ada tulisan démpét. Ada ané matumpuk-tumpuk. Ada ané samrag sabilang bucu. Bek koné jagat Bhuwana Alité misi tulisan apa kadén kéné-kéto.

Kénkén, lakar baca ento makejang?

Cara ngelah tuak abungbung. Sing telah ban nginem. Yén kutang pedalem. Omanang masem. Kéto koné tulisané, yén sing baca, sing memunyi. Yén sing mamunyi, sing idup. Yén sing idup, kema-mai awaké megrondotan ngaba tulisan mati.

Patuh cara saang tuh paselengkat-paselungkit ngebekin jalan ngentukin batis. Yén bisa ngidupang, ngendih apin saangé. Murub apiné, saang ané tuh dadi abu. Abun kayu dadi anggon ngilangang lengis ané nékét di peraboté. Abun tulisan dadi anggon bhasma. Yén rambuté magosok aji bhasman tulisan, madan maambuh. Yén muané mesiam aji bhasman tulisan, madan mesugi. Yén batisé kena bhasman tulisan, madan mebasuh. Apa ento maambuh, mesugi, utawi mabasuh yén sing mula mersihin awak?

Kéto koné dadiné yén saja bisa memaca. Maca mateges ngidupang aksara. Ngidupang aksara mateges ngendihang api. Ngendihan api mateges ngaé bhasma. Mabhasma mateges masucian. Masucian koné tetujon anaké mamaca.

Téori luung dingeh di kupingé. Lemuh kemikan bibihé ngomongang teori. Sing kéné sing kéto, kénkén carané mamaca?

Béh, ento petakon mabalik kuri adané. Mamaca ento pelajahan kelas nol di taman kanak-kanak. Yén maca “A” enggangang koné bunguté. Yén maca “U” bujuhang koné bibihé. Yén maca “M” enggepang koné bibihé.

Yén maca hanacaraka, hapalang malu tulisané, lantas mlajah ngamunyiang. Kéto yén maca tulisan di buku. Yén mara nawang hanacaraka, kanggoang maca lengkara i mémé nunu lélé. Yén suba nawang data(data) sawala, dadi maca lengkara Tulukin saang gedebong. Yén pelekutus aksarané suba tawang, dadi maca lengkara Tepuk api dong ceburin.

Lén koné yén maca tulisan di awak. Yén tulisan di buku tepuk ulian kedat, tulisan di awak tepuk ulian ngidem. Mabading koné kedat tekén ngidem. Yén maca tulisan di buku, munyiné pesu ka sisi uli di tengah. Yén maca tulisan di awak, munyiné pesu uli di tengah mapuliseran di tengah.

Awinan badingang koné malu kenehé. Sing perlu madingang buku, apabuin madingan gumi. Yén suba biasa madingang keneh, mara lantas muruk ngamunyiang aksara.

Maca aksara saru, sing dadi aji nelik. Maca aksara sing ngenah, sing dadi aji nengeng. Mamaca patuh cara mamancing. Mancing api nganggon panes, mancing bé maumpan bé, mancing suara aji suara. ibm. dharma palguna

Advertisements