Ba telung wai ujané sing pegat-pegat. Kliad-kliud krama sekaa tuaké ngalih anget di warungé.

“Yén sing krana bas kaliwat doté gén tuak, asli luwungan jumah medem,” kéto abetné I Wayan Geris Geris.

Krama ané lénan sing ada ngemang koméntar. Yén ba ujan-ujan, mula sing ada ané makita mamunyi. Luwungan jeg tuaké gén inem, kacang kulité sapu.

Nanging konyangan matolihan pas ada ané ngerosok macelep. Sing misi kéné, sing misi kéto, jlema to jeg langsung nyemak tuak apucung tur dongdonga.

“Aruuuh, telah bayuné kema-mai sing masi bakat alamatné. Sing ngadén Dénpasar ba calah kéto jani,” kéto abetné I Madé Jadul Dusun.

I Madé nak sing taén kija-kija. Paling joh ka tukadé mandus, atau ka wantilané mabalih tajén. Taén ka Dénpasar dugas cenik dogén, ajakina kén méméné ngadep séla tur uyah.

Tuni tumbén ia kema, orahina ngaba undangan bazzar baang krama banjaré ané mlaga di Dénpasar.

“Mih, mara ked cang di gumi Monang-maning jeg matepuk cang jak danu ané linggah sajan. I pidan nak carik gén ditu, jani jeg yéh gén dija-dija. Ajum krama Dénpasaré, liu sajan ané maumah di tengah danuné,” kéto abetné.

Bungker-bungker krama sekaa tuaké. Asli sing nawang unduk I Madé. Sing ba tawanga krama Dénpasaré boya ja maumah di tengah danuné, nanging nak mula langganan banjir mula.

“Maan cang liwat di Buagan, Jematang, Beraban, Pengiasan, Tulangampian, Kerobokan, mih padalem krama né ditu. Liu sajan ané ngoyong di umah matingkat calah umah dara. Pules ditu, magaé ditu, meju ditu, nyemuh pantingan ditu. Inih opekné to.”

Kikik-kikik kramané. Ulesné I Made sing nawang Ruko (rumah toko) lan Rukan (rumah kantor). Sing nawang yén modéren to artiné bani éfisiénsi, yén kota modéren to artiné harus liu gedung matingkat saling seksek saling pategehin.

“Sajaan jlema gunung Ci De. Tong nguda jlema Dénpasaré padalem Ci? Yén ba kanti ngelah umah dara, ngoyong di Ruko, artiné ba jlema sugih to. Ajin rukoné nak kanti ratusan yuta to. Yén ba ngelah ruko artiné pengusaha ba to, asli liunan ngelah pis kén Ci,” I Wayan nuturin.

Bengong I Madé. Sing kapineh baana ada jlema sugih nyak maseksek di umah darané.

“Mih, yén cang asli nyeh ngoyong di umah dara calah kéto. Yén ada linuh kija laku malaib, yén ada kebakaran asli dadi guling jak makejang. Apabuin yén terus ngeliunang umah dara ruko lan rukanné asli lakar enced tanahé. Yén ba keto éngkén lakar dadiné gumi Dénpasaré?”

Engsap ia I Madé. Yén enced ruko lan rukané, sinah lakar ngeliunan krama Dénpasaré ané maumah di tengan danuné.

Advertisements