Apa madan Jit? Yén ada nak Bali sing nawang jit, satua wayang anggon ngorahin. Ada koné anak sakti madan Indrajit. Manut kamus basané, Indra-jit ento tegesné sang sané medal utawi tedun saking Indra. Jit marti sané ngamedalang, utawi sané nedunang, utawi sané mesuang.

Yén arti jit cara basa Bali, sing perlu buin mukak kamus. Sinah suba mekejang anak Baliné nawang apa ané madan jit. Upaminipun jit panak, jit kurenan, jit timpal, jit toris. Kéwala langah ané nawang kénkén goban jitné padidi.

Nguda nganti jit padidi sing tawang? Yén ada anak matakon kéto, kéné abeté nyautin. Jit ento tenget tur rahasia. Aywa wera. Sing dadi sabilang anak orahin. Sing dadi ngawag-ngawag ngédéngang jit. Apabuin nunggingang. Tan siddhi phalania.

Nguda kéto? Nak mula kéto! Bedikin matakon. Apang sing cara I Bungkling, dueg matakon dogén. Yén ia balik takonin, sing taén ngelah pasaut ané beneh. Munyin timpalné sing taén baanga ulung ka tanah. Mara ngomong akatih prajani cemésa, cara main bulu tangkis. Anak cara Bungkling nyandang segsegin cunguhné aji mako, apang iteh kerjang-kerjing cara kéna setrum.

Satuané baca-baca. Isin satuané pineh-pinehin. Mula di satuané tongos anak ngomongan soroh jit. Yén di pura ngomongang jit, orahanga ngeletehin kahyangan. Yén ngomongan jit ri kala pasamuhan para istri, orahanga pelecehan seksual.

To krana, paling melah daging satuané jani omongang. Apang kadéna dueg. Apang kadéna masastra. Yadiapin masa tekén jité belus cara negakin gedebong biu batu.

Mirib nto krana, nyén ané demen masastra, sinah sai-sai ia negak. Kapah-kapah ia bangun. Kapah-kapah ia pesu. Boya ulian teleb méditasi ngregepang kéné nguleng kéto, mirib ulian masa tekén jitné belus.

Negak alus ipun malinggih. Apa ané malinggih yén sing mula jit. Jit ané kénkén madan malinggih? Sing ada lénan tekén jit ané tenget tur jit ané rahasia nto.

Mawinan orahanga tenget tur rahasia, jité ento koné ané madan sagara rupek di awaké. Ada masih ané ngorahang di jité ada padma-cakra nguntul. Kéwala yén idup koné padma-cakrané ento, jeg prajani nuléngék marep menék. Kelopakné mekar cara jerijin pragina lakar masolah.

Sing tawang apa adan sasolahané, yén sing bakat pabalih nganti pragat. Liu koné anaké buung nyolahang igel-igelan jit, ulian uli ditu koné pesu panes mahabara. Cara lakar puun koné awakné ulian panes di jité nto.

Mirib saja panesné sing kodag-kodag. Satua nuturang di jité koné mapunduh apiné makejang: uli api ané ada di telapan batis, terus menék, nganti api ané ada di tengahan entudé dadua. Anaké ané nawang, laut nyimpen panes apin jité ento di pungsedné. Ingan koné ia kema-mai ngaba jit.

Mirib ento krana, soroh jit utawi silit baosanga tenget tur rahasia olih para yoginé. Jit punika maka dasar yoga. Mula uli di jit kone sarin-yogané majalan menék-menékang. Mula uli di jit ampas yogané majalan nuun-nuunang. Ané menek ngojog Bapa Akasa Nirmala Shunya, ubun-ubun pamedalané. Ané tuun ngojog Ibu Prthiwi-Sarwatattwa, Sagara Rupek pamedalané. Sulinggih adané anak ané ngelah tegakan luung. Ulian tegakané luung, jitné tis.

Advertisements