Wénten kabaos ring tengah wetengé, wénten batun basang, wénten isin basang lan sané siosan. Batun basang inggih punika wantah kabaos oka utawi putra sané kaembasang utawi kametuang sangkaning patemon alaki rabi. Salanturnyané sané pacang baosang mangkin inggih punika indik isin basang.

Manut pangandikan anak lingsir utawi sang sané sampun pawikan sané kabaos isin basang, inggih punika wantah marupa: pangan lan kinum, pangan dan kinum punika prasida kaanggé nglanturang utawi ngupapira kauripané. Wénten piteket sané patut sungkemin sareng sami inggih punika, yening sampun prasida asil pakaryané rangkungan, risampuné kaanggé sajeroning kupapira kauripané. I rika mangda prasida ngepahang asil pakaryané, upaminné sané kapertama anggé sajeroning dagingin isin basang, sané kaping kalih angge mayadnya utawi madana, sané kaping tiga pupulang utawi simpen mangdannyane ring pungkir wekas petpradene nenten presida malih makarya mangda wénten bekel malih. Sajeroning kauripané puniki yéning selebih kauripan parajanané maka sami matetujon nyujur sané kabaos isin basang. Mangda tatujoné prasida kapanggihin turmaning mapikolih i riki sampun majanten pisan mangda kadasarin antuk ngruruh pakaryan, pakaryané sané patut kaambil manut ring swadarma soang-soang, napi mawinan asapunika? Yéning sampun ngambil pakaryan manut swadarma, umpaminné yéning swadarma dados petani mangda ngambil pakaryan petani, yéning swadarma dados nelayan mangda ngambil pakarya nelayan lan pakaryan sané siosan mangda manut taler ring swadarma. Yéning asapunika pakaryané manut ring swadarma soang-soang, napi sané kaaptiang soang-soang majanten pacang manggihin asil sané prasida kanggé nagingin asin basang.

Yéning selehin kawéntenan jagaté sakadi aab mangkin, urip ring jagaté puniki banget méweh pisan, méwehané sapunapi? Duaning kabaos jagaté sakadi mangkin akéhan parajana. Yéning wandingan ring kawéntenan jagaté, jagaté sayan-sayan nyupekang krana kaebekin olih parajana, punika mawinan ngruruh pakarya banget méweh pisan, kabaos urip ring jagaté wantah prasida ngruruh sané kabaos isin basang kémanten, lianan ring punika nénten prasida jagi nagingin, manut sakadi babaosé ngruruh isin basang sakadi ngayahin kranjang padang. Mangkin bek benjang malih puyung, lianan ring punika sané ngawinang sukeh ngaruruh isin basang, krana arta brana sané kaduénang olih panegarané kaambil olih parajanané sané parilaksananné nénten becik utawi corah, parilaksana sané asapunika kabaos korupsi. Kawéntenané puniki banget pisan ngawinang parilaksana-parilaksana sané patut kalaksanayang olih sang ngawarat sajeroning nyejahterahang rakyate nénten prasida kalaksanayang. Punika taler sangkaning wénten korupsi punika ngawinang jagaté tiwas nénten prasida pemerintahé nglanturang tetujonne utawi nagingin pinunas rakyaté. Parilaksana parajanané sané korupsi punika kabaos ngulehang isin basang padidina, ipun nénten rungu ring sané nénten madué isin basang. Sangkaning korupsi ipun nénten sukeh ngruruh isin basang, duaning ipun sampun madué modal saking asil parilaksana corahné. Nanging asapunika manut babaosé ”alih aluh élah ilang”.

Advertisements