Pemilihan Bupatiné suba atiban liwat. Pangruakan jalané ané ngojong ka panyucian pura désané suba majalan akilo tengah. Kéto Bapa Madé Bayu ngingetang. Sambilanga masadahan di saka balé ampiké, Bapa Madé Bayu nrawangang paliatné ka bulihé kaja ané sedek gading ulian ambengané pada tuh baan teraké makelo.

Kopi ané ada di sampingné mara duang siupan kategehang. Depinanga nyem tusing buin ingetanga. Kenéhné sayan-sayan mailutan yén inget tekén apa ané sesai dingeha. Dingeha nyabran matemu di rurungé, pasangkepan, wiadin di patuakan.

“Bli, kadén Bli Madé ané ngutsahayang doser dugas kampanye pemilihan Bupatiné ané mara ené. Koné amun suba mapilih kal ada doser ané ngwantu pangruakan jalané ka panyucian désané.” Bapa Wayan Desek nakonin Bapa Madé dugas ia matulung menain balé paonné Bapa Madé.

Sambila maangsegan Bapa Madé makenyem. “Saja ento,Yan. Bli mula ané ngedengang masyarakaté dugas Bupatiné ané malinggih jani kampanye.”

“Ngudiang tondén ada gatrané, Bli. Sayan endepang sayan reneng.”

Buin Bapa Madé makenyem.

“Wayan kadén suba nawang. Suud Bli ngutsahayang kéto, kadén Bupatiné nekain undangan klian banjar dinasé ané ngedengang calon lénan dugasé kampanye.”

“Tiang inget, Bli. Buina ané paling tiang ingetang raos klian banjar dinasé dugasé ento. Raos ané ngorahang sangkaning utsaha danéné Bupatiné ané jani nyidayang oméh maan suara di banjarané dini. Raos ané makrana tiang nakonin Bli, ngudiang mendep utsahan Bliné akuin anak lén.” Bapa Desek ngretekang giginné ciri basangne gedeg.

“Ané sanget tandruhin tiang, kanti ka jani Bli tusing buin nuturang, kénkén utsahan Bliné ané suba liwat totonan?” Buin Bapa Desek matakon.

Madingehang raosné Bapa Sedek, Bapa Madé buin makenyem.

“Apa buin perlu tuturang? Suba jelas makejang kramané nawang, Bli mula tusing dadi andelang mautsaha ngilonin krama.”

“Bli, sing dadi Bli ngorahang kéto.” Bapa Sedek tengkejut. Tusing ngadén pesu pasaut nyamput uli bibihné Bapa Madé.

Ngingetang reraosané ajak Bapa Desek, Bapa Madé ngediang paliat uli bulihé kangin. Nyeledét kopinné ané nu masisa atengaha laut nyemak. Marasa suba émbonan, ia ngelurin kurenné. “Tut, gaénang ja Bli kopi buin. Apa né sépanan nyiup suba énggalan émbon.”

Marasa biasa kurenné masolah buka kéto, Meme Ketut tusing buin matakon laut ngaénang tur ngabaang kurenné kopi.

Maan kopi anget-anget. Bapa Madé tusing buin ngantiang émbonan, nyerudut kopinné kanti telah. Suudé ngopi, Bapa Madé ngulihang padidi gelasné ka paon.

Nglanturang ngojog balé ampiké, Bapa Madé maebahan sambilanga magalengan lima. Kapah-kapah nyledétin Mémé Ketut ané sedek itep milpilang ulatan dungki ané mara suud gaéna.

Sambila nyempang Bapa Madé inget dugas suud pamilihan Bupatiné, Kelian Banjar Dinasé teka mulihné. Ngortaang calon Bupatiné ané menang tur ané kalah.

“To, cara saja cara ané suba tarka. Calon Bupatiné ané nu jenek pasti kal menang.” Mara suud orahina negak, tondén maan nakonin kéné-keto, kelian banjar dinasé suba ngawitin ortanné.

“Men, sajané Bli suba nawang nyén ané makatang suarané paling liuna?” Bapa Madé nyaru matakon. Nyaruang tandruh kenehné nampi raos klian banjar dinasé.

“Suba, apa buin pianak bliné mula sesai gradag-grudug ajak Bapak Bupati ané buin mapilih ento.” Sautné klian banjar dinasé sambila kedék. Kedék anak bangga. Bangga wiréh ané centokina menang. Kedék ané ngaé kenehné Bapa Madé nyumingkin tandruh.

“Melah ya kéto, Bli. Madakang apa ané idihang tekén Bapaké dugasé enu dadi calon sida énggal kaisinang.”

“Unduk ento, da buin Madé tandruh. Pastika lakar teka. Buina bli ané kal milu ngurusang.”

“Suksma, Bli. Tiang ané tusing nawang apa-apa pastika suba tusing nyidaang ngurusang. Jani, ada Bli ané kel ngurusang, cager suba tiang énggal kal teka.”

“Cutetné ané jani, Madé amen maurusan tekén Bapaké, jalan ajak Bli majalan.” Kéto klian banjar dinasé munggel raosné Bapa Madé.

“Nah, Bli. Nyén buin cagerang tiang sajabaning Bli.” Klian banjar dinasé sayan lega maan pasaut kéto uli Bapa Madéné. Sambila makenyem girang laut ngorahang lakar nglanturang pajalanné ka tegalé.

Suud tekaina tekén klian banjar dinasé, pang telu Bapa Madé nesek klian banjar dinasé apang énggalang ja ngurusang doseré ané lakar anggo ngruak jalané ka panyucian désané. Paling maluna dugas Bupatiné mara jenek telung sasih. Dugas desekina ento, klian banjar dinasé ngorahang mara ibi nangkilin Bupatiné di umahné. Orahanga doseré lakar teka buin asasih.

Limang sasih suudé nekain klian banjar dinasé, Bapa Madé buin nesekin dugas klian banjar dinasé ngundang Bupati nuju odalan di pamaksanné. Nanging klian banjar dinasé ngorahang tusing juari wiréh sapetekan Bupatiné dugasé ento tusing ada kaitana tekén usulané dugas kampanye.

Panyuudné, petang bulan ané mara liwat, Bapa Madé nesek klian banjar dinasé. Dugasé ento, Bapak Bupati nekain undangan klian banjar dinasé sedek natahin pianakné. Nesekin awai suudné Bapak Bupati teka. Pasaut ané tampina ngaé Bapa Madé masesangi, tusing buin nesek klian banjar dinasé ngurusang doser.

Bapa Madé masesangi kéto, sawiréh pasaut ané tampina, “bli tusing pesan nyidayang ngurusang ento dugasé Bapak Bupati rauh. Madé suba nawang, telu wai bli nekaang undangan soroh pejabat.

“Bapa, Bapa bangun ja akesep.” Bapa Madé tengkejut dugas ningeh ada ané ngaukin. Mara nolih sambilanga negakang déwékné, ia nepukin Putu Kalér teka.

“Kénkén,Tu?” Bapa Madé matakon.

“Nah negak malu.” Bapa Madé nundén Putu Kalér negak satondené patakoné malunan maan pasaut.

“Bapa, cutetné jani tiang lakar ngajak Bapa malancaran. Apang ada ajak tiang ka kota, Pa.”

“Malancaran ngudiang to, Tu?”

“Nah, té, Pa. ngidih galah malu bedik wainé jani.”

“Apanga jani?” Patakoné Bapa Madé kaanggutin olih Putu Kalér.

Marasa tusing ja lakar mocolang gaé. Bapa Madé ninutin. Suud masalinan tur morahan tekén somahné. Bapa Madé magandéngan sepéda motor luas ajaka Putu Kalér. Pajalanné saja ka kota. Suud nyeluksuk ka paumahané ané renyep, Putu Kalér ngrérénang di aap umah ané linggah tur mataman asri.

“Dija né, Tu?”

Putu Kalér tusing masaut lantas majalan katutug baan Bapa Madé. Teked di angkul-angkul umahé melah totonan Putu Kalér kaanggutin olih satpamé ajaka dadua laut ané besik ngatehin macelep ka ruang tamiu.

Tondén maan matakon buin, uli kori ané maukir tur maprada pesu anak luh jegég yadiastun yusané suba asah tekén Bapa Madé.

“Bapak jani nu rapat di gedung DPRD. Né ada papéten buat Putu.” Anaké luh ento ngenjuhang map barak suudé nyeledét tur makenyem tekén Bapa Madé. Bapa Madé makenyem sarwi maanggutan.

Satondéné Bapa Madé maan mategtegan, anaké luh totonan suba makalah buin suudé ngorahin Putu Kalér nu ngantiang di ruang tamiuné ténénan.

Map barak ané mara enjuhina totonan édéngina Bapa Madé. Buka sander tatit, Bapa Madé makesiab nepukin mapé ento misi kertas masurat adan tur tanda tanganné. Betén kertas ento, ada masi kertas ané misi adan lan tanda tangan satus duang dasa krama bebanjaranné.

Satondéné tegteg bayunné, sagét anaké luh ento buin pesu lan ngorahin Putu Kalér dadi mapamit suudé ngenjuhang kartu nama.

Teked di tongosné ngejang sepéda motor, Bapa Madé matakon nyén anaké luh totonan. Sambil nyetarter motorné, suudé Bapa Madé negak di durinné, Putu Kalér masaut, “ento rabinné Bapak Bupati.”

Maimbuh tengkejutné Bapa Madé. Apa buin ngingetang kertas ané ada di map baraké. Isinné, doseré kabuungang anggona ngruak jalané ka panyucian désané. Ané makrana suba kaganti aji pipis satus yuta. Pipisé ento pesu ulian pangidih kramané lakar anggona menain balé banjar. Bukti pangidihné ento surat pernyataan lan tandatangan di kertas ané mamap barak.

“Surat pernyataané suba atiban. Balé banjaré dija benaina?” Bapa Madé ngregkeng di kenehné buina gigine ngretek.

Advertisements