Kacrita ada buron madan I Baluan turmaning ia makeneh lakar nangkilin Ida Sang Prabu Singa, ratun buroné makejang ané ada di alasé. Mara I Baluan teka napak di ajeng Ida Sang Prabu Singa, dadi tangeh koné Ida saha pangandika, “Ih, cai Baluan, dadi ngapang-apang tekan cainé tangkil mirib ada sarat apa lakar takonang cai tekéning Déwéké? Nah, tegarang sambatang!” Mara kéto pangandikan Ida Sang Prabu Singa, ditu lantas I Baluan matur sada dabdab.

“Inggih Ratu Sang Prabu sasuhunan titiang palungguh Cokor I Déwa, mungguing rauh titiangé napak ring panangkilan sakadi mangkin, wénten sarat pacang tunasang titiang ring palungguh I Ratu.”

“Unduk apa totonan,” kéto Prabu Singa natasang tekén I Baluan.

“Sané banget tunasang titiang parindikan ipun I Blatuk. Punapi awinan ipun dados ngrahina ngebug kulkul, mawinan ribut kaulan Palungguh Cokor I Déwa, yadiastun nénten wénten wicara punapa punapi, nget nyabran rahina ipun ngulkul bulus. Punika sané banget tunasang titiang, sapunapi sapatutnyané I Blatuk Ratu mangda sutrepti jagaté? Inggih titiang nunas kalédangan pakayunan I Ratu nepasin parindikané sakadi punika.”

Mara kéto aturné I Baluan, ngandika Ida Sang Prabu, “Nah, kéné-kéné cai Baluan, yan saja kéto tingkah I Blatuké, kema suba cai mulih, nanging orahin I Blatuk apanga buin mani semengan ia tangkil ka purian!” Maan pangandika buka kakéto galang koné paidepanné I Baluan tur énggal-énggal matur.

“Inggih Ratu, titiang pacang mapamit mangkin.”

Kacrita di jalan-jalan I Baluan kacunduk ajaka I Blatuk, “Nah, né apa I Blatuk sedeng melaha tepuk icang cai dini.”

Masaut I Blatuk sada ngreceb raosné, “Ma…an, ngu….da Baluan?”

Kasautin baan I Baluan, “Buin mani semengan cai saratanga olih Ida Sang Prabu apanga tangkil ja ka purian, da san lényok!”

“Kénkén mawinan tumbén Ida Sang Prabu madedauhan tekéning icang,” kéto patakoné I Blatuk tekén I Baluan.

“Ah, buat ento icang tusing nawang, mani ditu tunasang tekén Ida Sang Prabu di purian!”

“Nah, yan kéto, icang ngiring sakadi pangandikan Sang Prabu.” Suud ngraos kéto, I Baluan ajaka I Blatuk lantas belas pajalanné pada pada ngungsi ngamulihang. Sasubanné I Blatuk teked jumahné, engsek pesan koné kenehné ngenehang paundukanné buin mani semengan lakar tangkil ka puri kanti tuara nyidaang pules.

“Méméh Déwa Ratu, lakar kudianga ja i déwék buin mani semengan,” kéto I Blatuk makeneh padidi di pedeman sambilanga ilih-ilih sawiréh patambuas peluhné pesu naanang takut.

Gelising satua énggal, kacrita suba lemah, lantas I Blatuk ngiréang lakar tangkil ka purian. sasubanné pada genep bebekelanné, laut ia majalan. Tan kacrita di jalan-jalan, jani suba ia neked di purian, katuju Ida Sang Prabu Singa sedek malinggih di balé panangkilan, katangkilin olih para tanda mantriné makejang. I Blatuk lantas matur saha sembah.

“Inggih Ratu Sang Prabu, titiang naweg matur mamitang lugra.”

Raris ngandika Ida Sang Prabu, “Ih, nyén ja cai ento? I Blatuk aa?”

“Inggih, titiang I Blatuk kaulan Palungguh Cokor I Déwa. Awinan Palungguh Cokor I Déwa nauhin titiang, napi sané wénten wacanaang ring titiang?”

Ngandika Ida Sang Prabu, “Ih, cai Blatuk, né ada nyaman cainé, ia I Baluan, nguningang tekéning I Déwék, saja cai salemah-lemah ngedig kulkul, buina tuara ada apan-apan? Yén saja buka kéto, wenang cai kadanda baan nyaman-nyaman cainé soroh buroné makejang.”

Matur I Blatuk sada alus, “Inggih Ratu Sang Prabu sasuhunan titiang I Ratu, wiakti sakadi pangandikan Palungguh I Ratu. Awinan titiang purun ngedig kulkul salemah-lemah, santukan I Temesi setata ipun ileh-ileh ngaba umah. Yéning sakadi punika paindikané, titiang nunasang ring I Ratu sapunapi patutnyané ipun I Temesi?” Kéto aturné I Blatuk tekén ratunné Sang Prabu Singa. Dadi meneng koné Ida Sang Prabu ajahan, tur ngandika.

“Nah, yan kéto ja undukné, beneh pajalan cainé buka kéto. Jani, dadi suba cai mulih énggal-énggal. Sakéwala, cai apanga ngalih I Temisi, tundén ia mani semengan mai ka purian, tusing dadi sangkéang sajawaning ia sakit!” Baan kendel kenehné tusing kadanda, I Blatuk laut mapamit ngénggalang.

Kacrita di jalan tepukina koné I Temisi sedek majalan ileh-ileh mondong umahné, lantas I Blatuk ngomong kéné, ”Aduh, né apa sedeng melaha cai Temisi tepukin icang cai dini.”

Masaut I Temisi, “Men nguda Blatuk?”

“Mani semengan sajawaning gelem, cai kapandikaang tangkil ka purian olih Ida Sang Prabu Singa, ingetang san tusing dadi sangkénang!”

Advertisements