Maan dedauhan buka raosné I Blatuk, I Temisi tusing nyidaang makelid sajaba sumanggup lakar nagingin pangandikan Ida Sang Prabu Singa, “Nah, lamun ya kéto, icang ngiring sakadi pangandikan Idané.” Kéto pasautné I Temisi tekén I Blatuk. Suud ngraos kéto laut ia ngamulihang. Teked jumahné, patuh cara I Blatuk duk maan dedauhan, I Temisi masi engsek koné kenehné mawinan tusing nyidaang pules kanti lemah. Sasubanné makruyuk siapé nyiriang jagaté suba lemah, gegéson ia ngiréang déwék lakar tangkil ka purian.

Tan kacritanan di jalan sagétan suba énggal ia teked di purian, laut nangkil ring Ida Sang Prabu, kéné aturné I Temisi, “Inggih Ratu Sang Prabu punapi mawinan Palungguh Cokor I Déwa nembé pisan nauhin parekané sakadi titiang?”

Ngandika Ida Sang Prabu Singa, “Cai Temisi, awinan nira nauhin anaké buka Cai, né ada atur uning ia I Blatuk tekaning nira, saja ké Cai indeng-indeng ngaba umah?”

“Inggih wiakti pisan sakadi pangandikan Palungguh Cokor I Déwa, santukan parekan Palungguh Cokor I Déwa, ipun, I Kunang-kunang setata ileh-ileh ngaba api. Punika mawinan titiang ileh-ileh ngaba umah, duaning ajerih pisan titiang yan umah titiangé katunjel antuk ipun I Kunang-kunang.”

Mara kéto aturné I Temisi, kapikayun antuk Ida Sang Prabu Singa raris Ida ngwéhin I Temisi mulih, “Nah, yan kéto raos Cainé suba kapikayun baan gelah. Jani, dadi suba Cai mulih, kéwala orahin ia I Kunang-kunang apanga mai ka purian!” Kéto pangandikan Ida Sang Prabu tekén I Temisi.

Maan pangandika buka kéto, énggal-énggal koné I Temisi nunas mapamit saha maduluran atur, “Inggih kalédangan I Ratu tunas titiang, titiang sayaga pacang ngwéhin ipun I Kunang-kunang dedauhan saking Palungguh I Ratu sasuhunan,” kéto aturné I Temisi laut ia majalan ngamulihang. Sambilanga majalan nuju umahné, laut koné I Temisi singgah kumah I Kunang-kunang.

Kacrita I Kunang-kunang katuju ada jumahné. Mara tepukina I Temisi grayang-grayang uli angkul-angkul paumahanné, I Kunang-kunang énggal nyapa, “Ih, Temisi, anak ngénkén Cai tumbén teka kumah icanga? ada sarat apa lakar alih? Nah té tuturang apang icang pedas nawang!”

Masaut I Temisi sada alon, “Né, tekan icangé kumah Cai saking icang kapangandikaang ngorahin Cai apang musti Cai nangkil ka purian! Tuah amonto dedauhan Ida Sang Prabu. Nah, icang magedi malu.”

Maan dedauhan buka kakéto, dadi sépanan koné I Kunang-kunang majalan ka purian. Sasubanné teked di puri, énggal-énggal ia tangkil ring buk padan Ida Sang Prabu Singa, nunasang unduk déwékné kadauhan.

Gelisang satua, di panangkilan, Ida sang Prabu Singa lantas ngandika tekén I Kunang-kunang, “Bah, né apa I Kunang-kunang teka tangkil. Manut aturné I Temisi tekéning gelah, Cai koné ileh-ileh ngaba api, saja kéto? Nah, yan saja buka kéto, sinah san suba pelih pesan laksanan Cainé buka kéto. Apa buin buka jani masan ndang, panesé ngentak-entak buka kéné, nyen bisa puun umah nyaman Cainé tunjel Cai. Kéto masi alasé lakaran milu kena ius apin Cainé dadi metu puun. Yan suba kakéto tusing buungan Cai ngaé nyama-nyamané uyut dogén. Sawiréh kéto, jani wenang pesan Cai keda ukuman sapatutné!”

Ningeh pangandikan Ida Sang Prabu Singa buka kakéto, dadi ngreges I Kunang-kunang matur nglawanin baan jejeh ipuné tan kadi-kadi, “Inggih Ratu Sang Prabu, indayang ja pakayunin dumun atur titiangé. Awinan titiang matingkah asapunika, sawiréh punika kaulan Palungguh Cokor I Déwa, ipun I Beduda, setata ipun makarya blumbang ring marginé wiadin ring genahé lian-lianan. Duaning titiang sampun caluh ring wenginé ngrereh tetedan, ajerih manah titiangé nyanan maclempung buntut titiangé ring margi-margi Ratu. Punika mawinan titiang mamakta suluh.” Mara koné kéto aturné I Kunang-kunang, dadi Ida Sang Prabu Singa matutang buat parilaksanannyané I Kunang-kunang buka ka kéto.

“Kunang-kunang, kema suba jani Cai mulih, kéwala ingetang orahin nyaman Cainé I Beduda tundén mai jani nangkil!”

“Inggih titiang sairing,” kéto aturné I Kunang-kunang, lantas koné ia mapamit, pajalanné gangsar pesan. Kacrita, di jalan ia kacunduk tekén I Beduda sedekan ia ngaé blumbang. Ditu lantas I Kunang-kunang ngomong tekén I Beduda.

“Ih, Beduda, mrérén malu iba magaé. Né ada omongang icang tekén Cai,” kéto munyinné I Kunang-kunang.

Advertisements