Apa krana adanina Gedong Batu? Apa ulian malakar aji batu, apa ulian dadi anggon tongos nyimpen batu luih? Nguda madan Gedong Wesi, apa krana malakar aji besi, apa krana dadi anggon tongos nyimpen sanjata sarwa wesi? Keto masih ane madan Gedong Sari, ulian malakar aji bunga, apa ulian tongos nyimpen sari-sari?

Kanggoang mara bisa ngaé patakon. Tondén bisa ngaé pasaut ané dadi pakidihang ka pasih. Makejang koné anaké ngelah Gedong Batu, utawi Gedong Wesi. Gedong Sari di tengahan awakné, kéwala liunan koné gedongné puyung. Apa lacur apa sugih adané yén ngelah gedong kéwala puyung?

Kanggoang awaké mara bisa bares makidihang patakon tekén anak sugih. Yén ada anak sugih demit makidihang pasaut, depang suba ia dadi dedemit. Awaké sugih liu ngelah patakon, patakoné jani dum, pang kadena sing demit.

Apa adan gedong tongos nyimpen mantra? Mantra ané kenken masimpen di Gedong Sari? Apa gedongé ento tenget tur makunci? Dija alih kunciné? Apa kunciné ento masih marupa mantra? Apa koné ané madan mantra pangunci? Kénkén carané muter kunci apang gedongé maampakan? Yén ilang simpenan mantrané yadiapin suba makunci di gedong wesi, dija tongos pelihné?

Liu enu patakon ané nyandang pakidihang tekén anak sugih. Patakon mula pakidihang, sing dadi simpen di gedong. Yén suba telah patakoné bakat pakidihang, celepang koné awaké ka tengahan gedongé. Sing dadi macelep ngaba patakon. Sing masih dadi ngaba pasaut uli di sisi. Yén gedong bek misi pasaut, sing buin dadi gedongé anggon nyimpen batu, wesi, sari.

Sing dadi maatehang. Sing dadi ramé-ramé. Sing dadi uyut. Nyilib-nyilib koné yén macelep ka tengahan gedong. Yén sing ngaba kunci, utawi yén sing bisa nganggon kunci, pragat getok-getok jelanan gedongé sambilang menganjali “Om Swastyastu”.

Sing dadi manganjali gelar-gelur. Yén sing meampakan jelanan gedongé, buin getok-getok, buin manganjali. Kéto terus nganti maampakan jelanan gedongé, yén saget awaké aget.

Yén awaké sing aget, ulian karmané sing neked ditu, kanggoang dadi bedogol di arep jelanan gedongé. Ada bedogol masaput putih kuning. Ada bedogol lolohin. Ada bedogol ngejingit. Ada bedogol mapajeng.

Nguda buin ngetok jelanan, awaké suba di tengah? Kéto munyin anaké sugih. Badinganga satuané. Awaké lacur dadi paling. Awaké iteh ngetok-ngetok jelanan kadén awaké di sisi, sabilang peteng ngantosang jelanané maampakan. Sing tawang yén awaké koné suba madan di tengah. Uli di tengah ngetok-ngetok, pantes sing ada ané ngampakang jelananané. Lakar nguda ngetok jelanan yén awaké suba di tengah?

Lacur adané yén sing ngeh tekén awak padidi madan jelanan. Nguda awaké uli di tengah ngetok-ngetok ka sisi. Ané ngetok awaké, ané ningehang masih awaké, ané ngampakang jelanan masih awaké. Ané madan gedong sari masih awaké. Sugih adané yén suba ngeh.

Sukeh ban ngresepang. Awak mula sing biasa ningeh munyi tan pasuara. Sing tawang dija bongkolné dija tangguné. Sing nyidang nugtug. Sing bakat baan nuduk. Jani dingeh jani ungsap. Kadén ngerti, pelih baan nampi. Sastra lantas orahang sing dadi anggon.

Advertisements