Apa artiné green life style, gaya hidup gadang to?

“Artiné hemat nganggo énergi. To makrana cang ba suud jani nganggo kompor lengis gas, kompor gas masi cang sing nyak,” kéto abetné I Madé Subsidi.

Lengis gas to nak bahan bakar karbon, bisa meningkatkan jumlah gas rumah kaca ané ngaé ozone usak tur guminé tambah panes. Yén bahan bakar gas to nak bakatanga ulian ngebor guminé. Sayan liu bor guminé sinah sayan uwus.

Lénan kén to, nganggo gas to nak ila-ila. Yén nasibé jelék, tabung gasé makeplug, pindang di pangorengané nu tileh, i raga ané payu lebeng.

“Men, apa anggo Ci nyakan jani? Saang?” I Ketut Baud nyandén.

Kituk-kituk I Madé. Yén saang anggo, sinah lakar ngancan liu punyan-punyanané kapunggul. Yén alasé gundul asli guminé sayan panes masi. Apabuin jaman kéné, asli géngsi yén nu nganggo saang. Apabuin yén kanti tepukina nuduk saang.

“Pang sing liu-liu nganggo énergi jeg suud cang nyakan jani. Tiap hari kurenan lan panak-panaké orahin cang meli nasi ka warung jawané.”

Bungker sekaa tuaké kedék.

“Péh, yén kéto madan gaya hidup gadang, artiné cang ba masi nyalanang. Ci hémat énergi, cang hemat sumber daya alam. Jani cang mandus aminggu acepok, tur ba sing taén ngidupang listrik,” I Ketut nyelag.

Kékék-kékék krama sekaa tuaké. Konyangan nawang I Ketut bergaya hidup hijau krana terpaksa, tidong krana suka rela. Mandus aminggu cepok boya ja krana ngirit yéh, nanging krana yéh keranné mula nganggo duwasa tekané, yén sing pas tilem, pas purnamane mara ngecor.

Yén urusan listrik nak ba duang bulan I Ketut nunggak mayah. Payu kena segel listrikné.

“To adané green life style-né nak lacur. Yén manting ba sing nganggo sabun kimia, yén matanem-taneman ba sing nganggo pupuk kimia, sawiréh mula ba sing ngelah pis anggo meli sabun lan pupuk,” kéto abetné I Ketut.

Yén nak lacur negakin sepeda krana mula tuah sepéda gén ané gelahanga. Yén nak sugih negakin sepeda krana ba med negakin mobil. Yén nak lacur negakin sepeda ka carik ngalih kacang. Yén nak sugih, sepeda ané tegakina ajiné cukup anggo meli carik anteg kacang-kacangné.

Advertisements