Tondén mesugi ba nyemak koran I Madé Aspirasi Terkini. Yadiastun agak kéweh maca, sawiréh pecéhné amen kacang tanahé gedené, semangat ia maca berita.

“Sajaan jlema méntal enduk makejang. Mara maan ujian idup abedik gén ba bunuh diri, ngaé lek dogén,” kéto ia ngarenggeng padidi.

Limané makésér ka méja di sampingné. Biasané ba ada kopi panes lan séla malablab ditu. Jani isiné tuah pucung puyung.

Nelik matané I Made. Biasané jam 5 kurenané ba bangun, ba klontang-klonténg di paon, nyakan tur ngaenang kopi. Jani sepi sajan paoné.

Kurenané I Madé ba magedi. Di paon ada surat duur komporé.

“Ba sing kuat cang Bli. Semengan bangun ngayahin Bli. Suud to makuli di peken kanti sanja. Ked jumah buin ngayahin Bli. Lantas nanding canang tur mabanten. Petengne buin “ngayahin” Bli. Telah waktun cangé ngayahin anak, nanging kanti jani sing nepukin bagia. Bli ané sing ngerunguang apa, setata nyodog, yen sing maca koran sinah nyatua jak timpal-timpal Bliné, jeg bagia san idup Bliné. Cang mulih ka umah mémé-bapan cangé,” kéto munyin suraté.

Ngang I Madé. Negak ia di plangkan tiing di paon.

“Né ba adané godaan, méntal cangé nak sing enduk,” kéto tekadné, inget kén berita korané unduk jlema ané bunuh diri krana patah hati kalahin tunangan.

“Sing ja besik ada bintang di langité, sing ja besik ada lua di cafe remang-remangé.”

Tondén pragat I Made ngapul-ngapulin bayuné padidi jeg ba némblés panakné I Putu Segul Gaul sambilanga kaik-kaik.

“Sing lulus Ujian Nasional cang, gara-gara Nanang né idup cangé uwug, masa depan cangé lenyap,” kéto ia bruag-bruag.

Kesalahan nomor satu, I Madé sing nyak mayah uang sumbangan sukaréla seikhlasnya partisipasi hipokrisi apang I Putu katerima di sekolah favorit.

“Yén cang katerima di SMU favorit sinah nyak cang nuegan buin abedik. Apabuin guru-guru ditu nak rajin ngadep buku lan ngadang lés tambahan kéné-kéto, asli cang lakar nyidang lulus.”

Kesalahan kedua, I Madé sing nyak ngréditang panakné montor matic. Payu I Putu masuk negakin montor astrea tua.

“Sing gaul dadiné cang. Timpal ané muani ngedékin, ané luh sing nyak maekin. Telung tiban masuk, sing taén maan tunangan. Yén tunangan sing ngelah, asli cang sing ngelah semangat masuk, apabuin malajah.”

To makada I Putu liunan nyongkok di tongos bilyar lan game online-né.

Kesalahan ketiga, I Madé sing nyak ngreditang panakné Blackberry.

Advertisements