Maosang indik anak istri sané pacang baosang, wantah ngeninin indik sadarma, swadarma punia wantah gaginan sanépatut kalaksanayang olih anake istri sajeroning kauripan kulawarganné. Yéning selehin swadarma anaké istri, makéh pisan madué swadarma sané patut kalaksanain sajeroning kauripannyané, punika wantah madué pikenoh mangdannyané kawéntenan anaké istri prasida imbang sakadi kawéntenané anak lanang. Upaminné ngeninin indik: kaweruhan, karir, lan genah risajeroning profesi, lianan ring punika anaké istri mangda prasida ngajegang precirinnyané inggih punika minakadi dados biang sajeroning kulawarga, dados rabi, dados biang ring okan-okanné lan nglaksanayang upacara lan upakara. Risampuné asapunika kawéntenan anaké istri, makéh swadarma sané kabaos, sané patut kalaksanayang majeng ring anaké istri, minakadi;

Anak Istri Kabaos Biang

Punika wantah swadarma sané pinih utama sané patut kalaksanayang. Sajeroning swadarma kabaos dados biang, kawéntenan anaké istri sakadi puniki. Sajeroning pikayunannyané mangda prasida ngametuang sané kabaos oka, sané asapunika kabaos swadarma sané patut kalaksanayang. Risampuné anaké istri kabaos biang, sané ngawinang asapunika bebaosé risampune anake istri ngembasang sane kabaos oka, Risampune sakadi punika medal bebaos, sajeroning cakepan suci Manawa Dharmasastra IX.27 maosang: ”Ngembasang anak alit, ngupapira sané sampun emas, lan ngupapira kauripan sajeroning kulawarga, makasami punika wantah swadarmaning anak istri”. Praciri sané sakadi punika ngawinang I Biang nampek pisan ring okan-okanné, punika taler ngawinang napi ja sané kapanggihin utawi napi ja sané nénten prasida kalaksanayang sajeroning parilaksanannyané, medal raris baos I Oka ”aduh biang utawi aduh meme”. Punika taler I Oka nénten rered-rered nunas pangajah utawi pitulung ring biangné.

Anak Istri Kabaos Rabi

Kabaos dados rabi, swadarmaning sané sakadi puniki wantah I Rabi sajeroning alaki-rabi mangda setata setia, ngupapira I laki lan I Oka mangda pikayunané nekéng tuas, lan mautsaha mangda ngamel kesucian angga sariranné. Napi pikolihné yening sampun asapunika? Sajeroning cakepan suci Manawa Dharmasastra maosang: ”Mantuk ring anak istri, upacara pawiwahan kabaos samskara manut wéda, pikenohné paneh ring inisiasi, ngupapira I Laki paneh sakadi magenah ring paseraman aguron-guron, lan nglaksanayang swadarmaning sajeroning kulawarga paneh sakadi mamuja api suci” (II.67).

Anak Istri Kabaos Sang Yajamana

Kabaos sang Yajamana puniki wantah anak istri kabaos sané nglaksanayang upacara lan upakara sajeroning kulawarga. Swadarma sané sakadi puniki kabaos taler sajeroning cakepan suci Manawa Dharmasastra IX.28. Maosang: ”Ngametuang keturunan, nglaksanayang upacara lan upakara agama, mangabdi mangda setata setia, sajeroning nglaksanayang sanggama mangda nguwehin kanikmatan sane utama, punika pacang mapikolih asil ring surga, punika ngawinang anaké istri patut kabaktinin oleh sang I Laki”. Risampuné asapunika parilaksanan anaké istri. Sajeroning cakepan suci Manawa Dharmasastra III.56. Taler maosang indik sang I Laki sané setata maktinin rabinné ”Ring dija ja anaké istri kabaktinin, i rika para déwatané setata marasa garjita, nanging ring dija ja anaké istri nénten kabaktinin, nénten wénten upacara suci napi ja sané kalaksanayang, nénten pacang ngametuang pikolih”.

Sajeroning puniki sampun pastika pisan mangda sang I Laki mangda setata maktinin I Rabi. Risampuné asapunika kawéntenané medal raris bebaos; Yéning sampun anaké istri nénten garjita, ipun nénten prasida ngarjitayang I Laki, punika taler nénten wénten oka pacang embas, yéning sampun anaké istri garjita kulawargané jagi bagia.

Advertisements