Luh Manik ngencolang pajalané di rurunge cenik ané srebi lan sepi. Suba sarumua, sing ada anak pati majlawatan. Japi suba sesai liwat ditu, sing dadi tarwang jejeh masih atiné. Petengé setata ngaba tarka ané tidong-tidong, apabuin tongos ané lakar ojoga sada serem.

Neked di arep umah maangkul-angkul kuno, ané tuah kasunarin lampu cenik, akebyasan ia marasa bari-bari, enga-enga sékawala pamuputné macelep masih ke tengah. Umah sadarana ento masih sepi. Remrem.

Tuah ada cicing selem ané pules di arepan balé delod, sing rungu teken petekané. Luh Manik ngojog ke tengah, di tongos biasané yén ia teka mai.

“Biang, tiang sampun makta sranané,” munyinné sada alon, saha nyerahang tas krésék dadua. Tas krésék putih cenik lan tas krésék barak misi canang lan rarapan.

Anak lingsir ané kaukina Biang, tuah makenyem alus uli tongosné malinggih, di lungka- lungka cenik matumpuk dadua ané suba lusuh. Énggal periksané, laut ngaturang canang lan rarapan ané abana tekén Luh Manik. Anak lingsir ané ngenah nu jegég lan bersih ento nguncarang mantra-mantra saha ngetisin aturan Luh Manik.

Akebyasan tan bina kadi Ida Pranda Istri. Rambutné ané mauban, makeling mabusana putih bersih. Nanging sujatiné, dané boya ja pranda istri. Dané tuah balian, jero balian tongos anaké ngrereh ketenangan ati ri kala nemu pikobet ané tan prasida kapuputan secara sekala, muah nunas ané lén-lénan sakadi Luh Manik buka jani.

Di arepanné matumpuk canang sari, banten, rarapan gula kopi, roti, manisan, buah-buahan misi dupa ngendih ngampehang bon cenana lan menyan. Di plangkiran gedé ané mapasang adawan dinding, majéjér tapel rangda makudung rerajahan, keris-keris, patung dewi kwan im, singa lan daksina mapayas bungan jepun, cepaka lan pucuk barak ané suba ngancan layu.

Luh Manik, matédoh di tikehé itep ningehan mantra-mantra sané uncaranga tekén jero balian ané kaukina Biang Lingsir, japi sujatiné ia sing ngresep artiné.

Luh Manik suba sesai teka mai. Nyabran rerahinan napak Kajeng Kliwon Nyitan. Yén ia teka tengainé, biasané ia makacamata selem. Tuah cunguh lan bibihné dogén ané ngenah. Sakewala sésaian ia teka di sandyakalané buka jani apang sing matemu anak lén di marginé.

Uli tangkepné, ngenah pesan yén Luh Manik boya ja anak luh awagan. Panganggoné melah, uli bok nganti jerijiné ngenah mapiara lan apik. Tas gedé ané abana pastika mael, kéto masih barang-barang ané anggona.

Nepukin ia negak matédoh di tikeh pandané ané suba buuk lan uék, rasané senglad pisan. Pantesné ia sing ja nongos dini, kéwala di mal utawi minab di kantor-kantor gedé ané mewah lan élit. Apa ané saratanga di tongosé ané srebi, remrem buka kéné?.

“Luh, mai paekang déwéké. Embus jani panganggoné apang angsuhan mirahé macelep nganti kapori-poriné,” Biang Lingsir sada kenyung mapiteh uli kasurné, nabdabang toplés misi angsuhan soca-soca, bunga menuh lan srana lenan. Luh Manik, ngéncolang ngelésang panganggoné, meganti aji kamen ané suba abana uli jumah. Bokné ané mawarna barak kacoklatan gambahanga.

Biang Lingsir ngambil keris cenik uli saungné, kamantrain laut ngrajah Luh Manik uli pabahan, selagan alis, pipi, cadik, bibih, layah, nyonyo, basang, paa, nganteg ka tundun lan tlapakan batisne, laut nuruhin angsuhan soca uli sirahné nganti angsuhan di toplésé telah.

“Nah, Luh nak suba jegég ngabyor, ulap anaké tekén kajegégan Luhé. Somah Luhé, sing kal bani nyeledét anak luh lénan buin. Da ja kal nyeledét, mapineh dogén suba sing bani. Pangreres sukmané nak suba tingkatan paling tinggi nyén ené. Sing ada anak ané kal bani tekén ukudan Luhe, makejang sayang, ngasor, satinut. Kewala ingetang sajan nyanan Luh, pantanganné yén Luh kanti engsap biang sing nyidang kal nulungin nah, né sranané melahang sajan nyanan ngejang apang silib.”

“Inggih Biang.”

Luh Manik, égar pesan. Gegéson ia mapamit saha ngaturang amplop coklat maka sesari ka jero balian.

Nyén ané kal bani tekén déwékné jani. Matuané, somahné, ipahné.

Luh Manik makenyem bungah.

“Bli , tiang perlu pipis lakar anggon meli blackberry ané terbaru, apang nyidang skipingan ngajak timpal tiange di Jakarta,” kéto abetné manying di pasarean. Somahné, ane suba lélor tuah masaut bawak.

“Nah, jemak di brankase…”

“Tiang masih perlu kal anggon arisan, anggon mayah bungan kartu kredit, ka salon masang bulu mata… . ”

Somahné maanggutan, sing bani ngorang apa. Luh Manik ngelut somahné, matingkah angen tresna nanging di kenehné tuah Gedé Bayu ané marawat.

Gedé Bayu, mahasiswa teknik ané dadi mitrane suba tambis atiban jani. Dueg pesan ia ngengkebang pang somahné sing curiga. Yén somahné suba majalan ka pagaéan, Luh Manik masih ngencolang ka tongos kontrakan Gedé Bayuné. Japi, yén saihang umurne kelihan buin limang tiban tekén Gedé Bayu, nanging penampilan Luh Manik kadi anak bajang. Adung tekén Gedé Bayu ané bagus genjing. Luh Manik kasemaran, buduh paling tekén Gede Bayu. Sakancan panagih Gedé Bayu ulurina. Mobil, HP terbaru kanti umah kontrakan. Telah pipisne tuah anggona méanin mitrane ento.

Luh Manik ngancan gedé agemné. Sing pati ngeruang pianak somah lan umah, apabuin urusan manyamabraya. Semengan suba magedi, tengilemeng mara mulih. Alasané ngurus bisnis. Bisnis apa kadén. Somahné, sing taén metakon. Ia tuah demen mapan somahné suba dadi wanita karier ane sing tuah ngoyong, mabalih sinétron dogén jumah.

Tingkah sénglad Luh Manik, suba katanggehan baan panyamanné nanging sing ada ané juari mapiorah seken tekén Nyoman Subrata, somahné. Mapan somahne setata mabela, sing percaya yén Luh Manik buka kéto.

“Ia nak mula ramah, timpalne liu da ja ngawi pisuna ngorang somah tiange ngelah mitra macem-macem gen. Ia nak ngalih gaé kanti tengilemeng sing karwan nyidang mulih baan sibukne! Sing ja cara Mbok, ngegosip, ngomongang timpal dogén,” kéto abetné mamedih nengkik mbokné, mara ortanga yén ia mara katemu Luh Manik di mal ngajak anak muani lénan buka akitan pangantén baru.

“Nah, yén Nyoman sing ngugu, mbok sing ja memaksa kala yen dadi, glemekin ja somahé apang sing ngaé lek nyamané lenan. Nak bisnis apa kanti ka tengilemengé?” Mbokné ngrimik kuciwa, sujatiné medalem adiné. Adiné, buka keboné matelusuk. Mamelog, apa orahanga tekén somahné percayina. Mbokné narka, adiné suba kenina data-data tekén ipahné Luh Manik. Panangkeb.

Sasukat ento sing ada nyamané ané bani mapiorah tekén tingkah Luh Maniké. Edaké somahné percaya, malah anak ané ngorin ento gedegina, musuhina.

Luh Manik ané setata ngenah jegeg, dija-dija kasumbungin baan timpal-timpalné ané biasané ajaka gradag-grudug. Mapan pipisné membah, demen nraktir tur golohné ngemaang hadiah.

Di arepné, makejang ngenyor mapuara timpal paling raket, nanging yén suba mabading tundun makejang misuhin lan ngomongin yén ia tuah lua luu ané nasibne aget. Aget, maan ngitungan gelah anak sugih lan aget tondén ketara.

Luh Manik kakas kékés dogén uli tuni. Lima lan batisne genit sing karuan apa dadalné. Padahal, ia paling rajin manjus. Uli manjus biasa nganti manjus nganggon susu lan lumpur uli laut mati ané orahanga kaya mineral ané ngawi kulit dadi alus. Paling sing, pang pindo abulan ia manjus lumpur uli laut mati ané suba kasub di kalangan timpal-timpal club-né. Sajaan, kulit Luh Maniké alus, putih bersih sakadi kulit raré mara lekad. Sakewala, uli ibi kulitné nadaksara genit lan bintul- bintul barak. Suba abana ka dokter, nanging doktere ngorang tuah alérgi, yén suba kapupurin kal ilang genitné. Ngancan wai, kulitné malepuh cara kusta, makelo-kelo mayéh cara koréng. Luh Manik nu nyidang ngengkebang, mapan korengé ento tuah di awakné ané sipeng.

Buin abana ka dokter. Dokteré tuah ngemaaang ubad ané tebusa mael-mael, nanging sakitné ngancan nyangetang. Jani suba kanti muané bentol-bentol cara giat buang ané mabatu. Luh Manik lek pesan. Suba kudang wai ia sing juari pesu.

Petengé ento ia nyilib ka Biang Lingsir.

“Punapi mawinan tiang buka kéné Biang?”

Yéh peningalané paketeltel di pabinanné. Disubané balina, jero balian tuah kitak-kituk.

“Luh ,suba melanggar pantangan. Yén suba kéné tiang sing nyidang ngubadin.”

“Tiang ten naenin ngajeng-ajengan isin laut sékadi sané nikain Biang, jakti, tiang masumpah.” Luh Manik ngejer, sing ngresep tekén pandikan Baliané.

“Dong inget-ingetan, mirib Luh taén madaar ané ada hubunganné teken isin pasihé.”

“Nenten Biang, sampunang ja ngajeng isin pasih ka pasih manten tiang nénten naenin.”

“Yén suba kéné, tuah nunas ica, ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa nyén nawang Ida ngicén pangampura Luh.”

Jero balian makenyem alus, ngenyitang dupa memantra komat kamit, ngetisin tirta ka déwék Luh Maniké ané prajani makebyosbyos belus mapeluh.

Luh Manik nguntul, sebengné buut paling. Apa panadiné, yén sing ada ané nyidang ngubadin penyakité nénénan.

Petengné ia sing nyidang pules. Sakit lan genit di awakné cara siuan uled ané ngurik ngerikrik awakné. Gelur-gelur ia ngaukin somahné, nanging somahné sing ada jumah. Telpuné Gede Bayu, sing guan jemaka. Luh Manik buka anaké buduh. Uyang. Paling. Sing nyidang naanang sakitné. Kulitne ané alus, jani suba melepuh berung cara berung tahunan, ngawi ambu bangké berek.

Telpuné mamunyi sing pegatan. Luh Manik ngénggalang nyemak, mirib ento telpun uli Gede Bayu, utawi somahné. Tingalina adane, uli Linda, timpal club-né.

“Luh Manik, tiang suba di Bali spa, énggalang mai, ada produk baru asli isin laut ané paling dalemé khasiatné lebih hebat tekén lumpur laut mati anti oksidanné tinggi.”

Luh Manik makesyab. Blackberry-né maglebug. Lumpur laut mati…

Advertisements