Sing dadi ngawag-ngawag ngarad betara. Apang sing nyanan cara Déwi Kunti. Ulian ngarad Betara Surya, basangné beling. Lekad lantas panakné, sing ngelah bapa sakala. Lek atiné tekén guminé. Kutanga lantas panakné di tukadé.

Mula saja sing dadi ngawag-ngawag ngarad betara. Apang sing nyanan cara Men Sigar. Dugasé nu bajang, ia ngarad Betara Surya aji nunggingang jit. Gedeg koné basangné, nyemuh padi sing tuh-tuh, wiréh suryané keled-keled di ambarané. Panadiné masih patuh, sing makelo disubané nunggingang jit lantas basangné nyantung. Lekad panak muani, kéwala awakné makejang asibak. Teras asibak, baong asibak, tangkah asibak, basang asibak, bangkyang asibak, jit asibak, lima batis besik-besik. Adanina panakné I Sigar. Sigar artiné asibak, utawi atenga.

Kéto yén ngawag-ngawag ngarad betara. Luh bajang perawan bisa beling sing ada muaniné. Kéto di satuané, kénkén di tatwané? Sing béda unteng satua lawan tatwa. Yén tatwa tegesné nujuhang “ento”. Yén satua tegesné ngédéngang “ené”. Yén sukeh maca tatwa, satua né budang-badingang. Yén sukeh masih ngresepang satua, jeg tengilang awaké. Dé milu-milu ngarad kéné ngarad kéto. Lén ané arad, lén panadiné.

Upaminé, yén awaké bani ngarad bulan bisa belah sirahé. Ubun-ubuné cupit, bulané linggah. Suba luih pekanténan bulané ba duur, nguda buin arad apang metinggah di ubun-ubun. Yén bulan purnama di langité dadi pebalih ajak liu. Bulan di ubun-ubuné, awaké pedidi dogén sing bisa nepukin. Kadén ingan kema-mai nyuun bulan, mesambilan nyuun keneh, negen karma, nuluh dresta. Bisa bungkuk awaké baatan sesuunan.

Kénkén, nu awaké mekita ngarad Betara Bayu? Suba ngelah dasa-bayu, makita maimbuh apang dadi solas. Yén saja rauh Betara Bayu marupa angin puting beliung, kénkén awaké lakar mendak pangrawuhné. Cara abu awaké keberang angin. Kanggoang bayu dasa ento dogén ubuh. Kéwala apang melah. Apang sing cara sesonggané, uli dasa dadi sia, uli sia dadi kutus, dadi pitu, terus nyenik-nyenikang, nganti nu bayuné abesik, ané madan angkihan. Apa gunané ngelah angkihan yén sing ngelah bayu ané lénan.

Momo koné ento adané. Mula anaké ané momo sing nawang ibané momo. Krana momo ento patuh alusné cara keneh. Keneh sing bisa ngaenang ibané sikut. Ané bisa ngaé sikut keneh, madan buddhi.

Apa madan sikut keneh? Sing aluh ban nuturang. Apabuin sikut keneh, kenehé padidi sing karuan tawang. Kéwala mula saja ada munyi sikut keneh. Upaminé, keneh sing dadi ngeliwatin buddhi. Keneh sing dadi betenan teken indriya. Keneh sing dadi bes bek. Sing dadi bes puyung. Yén bek lakar meliyah. Yén puyung bisa celepin data-data. Kéto contoh sikut keneh.

Sing aluh ngubuh keneh. Mekejang tagih arada. Suba ngarad pipis, nagih ngarad Smara-Ratih. Suba bisa ngarad dewa, nagih ngarad ané tegehan teken dewa. Geginan keneh mula maarad-aradan. Mekedeng-kedengan nagih ngeliwatin sikut awakné..

Kanggoang polosang kenehé. Melajah ngubuh keneh sambilang ngubuh bangkung. Yén bangkung buang alihang kaung. Bangkung beling sing ulian ngarad dewa aji pelih. Bangkung beling ulian kaung ngangkang. Kéto melajah ngubuh keneh aji papolosan. Dongeh cara raos guyu, kewala bija-bijané gugu. Mula saja Bang’Kung Kang’Kang Ing Ka’Ung. ibm. dharma palguna

Advertisements