Madé Bintang Gayatri kéto adan bidan di Puskesmas désan tiangé. Kéwala liu anaké ngaukin Bu Bidan Bintang. Bidan Bintang maasal uli désan tiangé. Truna-truniné biasa ngaukin Mbok Bintang. Mbok Bintang magaé di désa tongos ragané maasal. Yéning endahan ngudiang nyak ngabdi di désa padidi, ragané setata nyautin tuah makita ngrastiti ring désa lan tanah leluhur.

Nyak buka adané Bintang. Mbok Bintang setata nulungin anaké ané nepukin pakéwuh. Yéning ada anak maubad, cenik, tua, bajang, muah tusing nyidang mayah setata tulungina saenuné bisa. Mbok Bintang bajang jegeg, lanjar, alus, ramah lan sayang tekén anaké maubad. Tusing nyalahan yéning liu anaké maubad kema. Mirib, nepukin kenyem Mbok Bintang ilang sakité. Umur Mbok Bintange mirib ada telung dasa, sakewala konden nganten.

I pidan Mbok Bintang maan mademenan ajak Bli Gdén tiangé. Bli Gdé matimpal uli TK nganti SMA ngajak Mbok Bintang. Di subané tamat SMA mara pisah kuliah. Mbok Bintang kuliah di Kebidanan Singaraja lan Bli Gdé di Kedokteran Yogyakarta. Uli TK ngantos SMA Bli Gdé lan Mbok Bintang setata masaing dadi juara. Yéning Bli Gde juara satu, Mbok Bintang juara dua. Kéto dogen saligenti. Mirib ulian sai melajah bareng, majalan masuk bareng, ngranayang rasa tresnané tumbuh. Nu tiang inget, dugas SD lan Bli Gdé SMU, itu anaké ngorahang Bli Gdé mademenan ngajak Mbok Bintang. Mula pantes jegég masanding nglawan bagus. Apabuin yéning tuah kenyem-kenyem dogén. Bli Gdé mula alus, bedik mamunyi, anteng, dueg, malénan pesan ajak tiang ané demen macanda lan gradag-grudug.

Meh ada uli SMA nganti tamat kuliah Bli Gdé lan mbok Bintang mademenan. Sabilang liburan uli Yogja setata bli tiangé singgah ka umahné Mbok Bintang. Yéning blin tiangé nganggur tiang setata milu, sawiréh tiang suba ngagén lakar baangé ngidih godoh utawi bubuh injin jaen gaénan Mbok Bintang. Sesai Mbok Bintang nakonin unduk paplajahan, ubad-ubadan miwah penyakit ané tepukian di tongos praktek. Bli Gdé setata meutsaha ngorahin sabatas ané tawanga uli buku lan doséné.

Sasubané Mbok Bintang magaé di Puskesmas lan Bli Gde nu kuliah akhir (KOAS) dingeh tiang Bli Gdé takonina ajak bapané Mbok Bintang dugasé nganggur kema.

”Gdé, bapa ngelah pianak dadua luh, Surya lan Bintang. Né jani Surya suba ngamalunin ngantén, tuah Bintang ané ajak bapa. Keneh bapa, Bintang aliang bapa sentana apang ada ngayahin bapa lan mémé di tuané. Men, Gdé nyak nyén ajak bapa dini?”

”Ampura bapa, tiang mula tresna tekén Bintang. Yéning tuah ada jodo tekén Bintang, tiang sanggup ngayahin bapa lan mémé driki kadi reraman tiangé. Kéwanten, yéning nyentana tiang mapamit, santukan bapa ampun uning, tiang ampun ten ngelah bapa. Wantah tiang ané gelajanga ajak mémén tiangé ajaka matimbang rasa.” Kéto saut Bli Gdé banban.

Sasukat ento Mbok Bintang setata makelid yéning anggurina. Tepuk di jalan dogén Mbok Bintang makelid. Bapané Mbok Bintang jani masi tusing pati yéning nepukin Bli Gdé. Biasané bapané Mbok Bintang ramah. Liu anaké ngorahang ento ulian reramané. Mbok Bintang orahina suud yéning Bli Gdé tusing nyak nyentana. Sukat ento Bli Gde setata bengong. Sesai tepukin tiang, Bli Gde ngeling sambilanga nlektekan foto Mbok Bintang. Mirib to adané patah hati. Sagét ada panggilan uli Dinas Keséhatan Jogja manggil Bli Gdé. Kocap blin tiangé lulus dadi pagawai negeri, mapan dugas kuliah bli tiangé lulus terbaik.

Bli Gdé berangkat ka Yogya sambilanga nyelimuran sakit atiné. Bilang nélpun setata Mbok Bintang takonanga, suba ngantén apa kondén. Blin tiangé ngorahang tusing ngidayang ngengsapang Mbok Bintang. Mbok Bintang masi dingeh tusing ngelah gélan diastun liu anaké ngalih.

”Mbok Bintang, méli apa mbok?” Kéto tiang nakonin Mbok Bintang di warung Mék Rai, bibine Mbok Bintang.

”Meli tipat Dék, kéné suba sing ngelah nyen jumah oon atiné nyakan. Kadék pidan mulih uli pendidikan?”

”Ibi Mbok, tiang libur sawiréh Natal telung wai. Di Rediténé mara ka asrama.”

Tiang ngalih Polisi, jadi nu pendidikan di Singaraja. Mbok Bintang jani ubuh sawiréh reramané makadadua tusing nu ulian tabrakan dugas lakar nelokin mbok Surya melahirkan.

”Dék, mbok malunan, jaja lan kopiné suba bayah mbok.”

”Inggih Mbok, suksma.”

Sapeninggal Mbok Bintang tiang matakon ngajak Mék Rai, apa Mbok Bintang suba ngelah gélan. Mék Rai ngorahang kondén diastun liu anaké ngalih. Mék Rai masi ngorahang yéning Mbok Bintang nu tresna ajak Bli Gdé. Liang keneh tiangé ningeh munyiné Mék Rai. Bengong tiang padidi ngenehang éngkén carané apang bakat mbok Bintang anggo ipah.

Advertisements