Kawéntenan anaké mademenan utawi mademen-demenan kocap malianan artinyané utawi tegesnyané manut ring bantang parindikannyané. Taler manut ring sapasira sané miarsayang indik mademenan utawi mademen-demenané punika. Sané dados baosang mademenan nénten ja pedas keni baan yéning mademenan punika kasaihang kalawan tresna. Anaké sane mademenan minab ipun kabaos macumbu sareng sang sané tresnain ipun. Anaké sané mademenan taler minab ipun makakalih ngrasayang manah sané mabunga-bunga, buka I Jayaprana lan Layonsari maosang manahé sakadi wayang gadangé kalilit samara. Sapasira ja sané mademenan utawi sedek mademenan, sinah minab manah ipuné seneng yadiastun arang sungsuté. Taler minab ipun makakalih ngengsapin sakancan sané siosan nanging wenten masih anake sané maosang mademenan punika anaka wénten masih watesnyané. Wénten sané mademenan sawates makecup-kecupan utawi kabaos cipika-cipiki, sakadi mangkin; wénten anaké sané mademenan sawates apanga raosanga nénten madué status single; lumrahné kabaos “apanga kuala laku dogén”. Taler wénten masih anaké mademenan nganti ngliwatin wates, sinah nganti masanggama pamekasné. Maosang indik mademenan, anak wénten melah utawi tan melahné. Yéning i raga mapitakén ring anaké sané seneng mademenan, minab sida baan ipun nyawis. Pinaka conto, yéning i déwék matakén kapining anak lanang, truna; minab akéh masih sané setuju sangkaning mademenan punika melahné nénten lakarang telas, nanging melah sané kakenehang ipun minab sabatek rasa jaan sané karasayang ri kala mademenan. Yéning matakén kapining anak luh, bajang; minab akéh sané nyawis samar-samar, minab ulian lek ipun ngorahang isin ati ipuné.

Mangkin anak lanang, minab akéhan sané seneng mademenan sareng anak luh, apabuin anak luh bajangé punika maparas jegég ngolét, ayu, putih tedas alus kulitné, langsing lanjar bangkiang rengkiang acekel gondo layu, jag pastika sampun ipun mautsaha apanga sida anak luhé punika anggéna gegélan ipuné. Yéning indik nglemesang anak luh, minab masiosan jurus jituné sané kaadokang ipun mangda sida ipun anak luh lelor laut nerima tresnan anak lanangé punika. Nanging, napikéh anak luhé ento uning tresnan anak trunané punika sujati? Napikéh tresnané punika wantah guyu-guyu kémanten? Yéning i raga utawi i déwék mangkin matetilik lan miarsayang parindikané puniki, minab wénten truna-truniné mangkin sané setuju lan tan setuju. Anak luh sané jegég lan nénten baas jegég, talen nénten jegég, kocap nénten ja akéh sané pedas uning, nénten akéh sané pedas matureksa lan matetilik tresnané punika guyu-guyu. Sakadi mangkinné, boya ja anak luh dogén, nanging anak muani masih pateh nyalanang mademenan ulian tresna guyu-guyuné. Guyu-guyu, kocap teges ipuné “nénten sujati” lumrahnyané kabaos “ngempuk”. Yéning tresnané sampun guyu-guyu sinah mademen-demenané punika dados masih baosang guyu-guyu. Buka anaké maosang, minab ulian apanga sida baan manyicipin kémanten rasané. Taler, sekadi I Kumbang, ri sampuné ipun sida ngisep sarin ia i bunga, pastika matilar ipun ninggalin ia i bunga. Sané lanang sida masih ipun maguyu-guyu kapining anak luh; semaliha sané luh, sida masih ipun maguyu-guyu kapining sané muani; minab sangkaning doté utawi nafsuné sané baas kaliwat, nénten buin sida naanang manahé lakarang mademen-demenan utawi nganti “in the hoy”. Yéning asapunika kawéntenannyané, jakti buka raos I Wayan Mike; “Love is blind.” Nenten keni baan ngorahang. Yadiastun tresnané punika wénten sané guyu-guyu, nanging nénten ja samian tresnané punika nénten sujati, wénten masih sané sujati yéning sampun madasar ring ati sujati.

Advertisements