Tanah (Palemahan) manut krama ring Bali madué arti sané penting. Boya ja wantah anggén genah meneng kémanten, nanging tanah masih kaanggén genah makrama utawi manyamabraya. Kabaos genah manyamabraya santukan ring tanah i ragané meneng, i raga pastika mapaiketan sareng krama siosan. Paiketan manyamabraya punika kabaos mabanjar. Mabanjar peteh tekén nglaksanayang kewajiban manyamabraya minakadi nglaksanayang ayah-ayahan banjar. Sinalih tunggil krama banjar punika pastika wénten sané madué carik utawi uma. Prara krama sané madué carik kaicén nglolah tanah (palemahan) carik punika manut arsannyané soang-soang. Hasil pamuponnyané dados kaadol anggén nyambung idup lan akediknyané kanggén nglaksanayang kewajiban naur ayah-ayahan banjar ri kala nuju wénten piodalan ring pura Kahyangan Tiga ring Désa utawi Pura Dadia. Santukan kadi punika iwang yéning tanah (palemahan) ring Bali kasambatang tetamian sané ring kepépét-kepépété dados kaadol majeng anak lianan.

Nanging ri tatkala nglimbaknyane pariwisata ring Bali, akéh para krama sané ngadol tanah tetamian sané kaduénang. Tanah sané kawastanin uma punika masalin dados hotél. Yéning pikobet punika terus kamargiang ngancan suwé tanah (palemahan) Bali pamuputné pacang telas dados hotél. Yan sampun asapunika, Taksu Bali pacang ical. Bali sané kasambat Pulau Déwata pacang magentos dados Bali Pulau Hotél, Bali Pulau Beton lan sané tiosan. Napi malih sané nuénang hotél-hotél punika wantah wang asing sané dados invéstor ring Bali. Pastika tatanan Palemahan manut konsép Tri Hita Karana nénten maguna.

Yéning asapunika, sira sané iwang? Ngiring pineh-pinehin sadurung malaksana mangda nénten maseselan. Boya ja pemerintah kémanten sané madué tugas nyaga kaasrian Baliné, nanging Iraga dados krama Bali mangda sareng-sareng nyaga lan nglimbakang kaasrian Bali mangdané taksu Bali nénten ical.

Tanah (Palemahan) ring Bali mangda kajaga lan kalestariang anggén nyokong Agama lan Budaya Bali. Tanah madué arti sané penting manut Agama Hindu ring Bali. Punika mawinan wénten muspa ka pertiwi ri kala nglaksanayang pamuspayan. Yéning tanah kabaos tetamian saking para panglingsir sané dados ka adol ri kala kepépét, napi malih nganggé alasan “ngadol tanah jagi kaanggén nglaksanayang upacara/mayadnya”, punika kasambat iwang santukan tanah Bali boya ja tetamian sané prasida kaadol. Nénten wénten sastra sané maosang, mangdané umat utawi krama Bali ngadol tanah (tetamian) panglingsir kaanggén mayadnya (nglaksanayang upacara agama).

Advertisements