Sawiréh guminé ba sayan belog; ané ngandelang lengen gedé menang, ané rengka berjaya, ané berkali-kali lancung di ujian tetap saja dipercaya, Betari Saraswati memutuskan untuk tedun malih ka guminé.

Negakin angsa Ida Betari tedun di muka SMU Favorit Bukan Untuk Wong Gerit. Angob Ida ningalin murid-muridé konyangan makamen tur makebaya.

Murid-muridé masi angob ningalin ada nak luh jegég, limané papat tur negakin angsa. Biasané yén promosi produk ané anggona jani tuah badut lan teletubbies, tumbén ada ané nganggo kostum jadul (jaman dulu), kéto keneh murid-muridé.

“Sawiréh bakti sajan cening-cening kén ibu, jani ilmu apa ané pacang tunas cening ibu pasti lakar micayang. Ilmu matematika, genetika molekuler, fisika teoritis, kuantum nuklir, quarks, fusi dingin? ”

Ngang-ngeb murid-muridé. Sinah nak luh ané negakin angsa né penyiar tipi ané demen ngedum-ngedum hadiah.

“Yén ilmu gué suba sing perlu. Tiap ujian nak selalu maan bocoran. Yén biji né jelék nak guru-guru né ané sibuk ngatrol. Pokoké aman. Lu ada Blackberry gratis sing, yén ada gué nyak,” murid ané jenengne calah subatah nyautin.

“Kalau aq (akyu) sih ba tatelu ngaba Blackberry. Nanging yén kamyu nraktir shopping sepatu lan baju aq sih sing menolak,” murid luh ané jenengné calah ancruk nyelag.

“Kudang CC kuat mesin angsane to Mbok? Apa ngelah produksine to? Yamaha? Suzuki? Silih pok néh, anggo kebut maut,” murid ané kulitne telah amah aspal matakon.

Asli bengong Ida Betari, lantas Ida macelep ka ruang guru, kenehné lakar mapica panugrahan ring para pahlawan ané selalu ngaku sing taén maan tanda jasa. Guru-guruné sedeng sibuk mabakti konyangan.

“Ratu Betara dumogi tiang ané kajudi dadi pimpinan proyék rénovasi ruang kelas, apang polih tiang komisi anggén ngrédit mobil baru.”

“Ratu Betara, mangda enggal bangka kepala sekolah tiangé niki. Demen sajan ya korupsi, nanging sing taén bagi-bagi.”

“Ratu Betara, mangda lancar bisnis makelar mobil lan tanah tiangé.”

“Ratu Betara, dumadak mitran tiangé nenten beling. Yén ten beling, titiang pacang ngaturang guling driki.”

Inguh Ida Betari ningehang pinunas para guruné ané lémpas-lémpas. Angsan Idané ba ngutah-ngutah kena vibrasi negatif pinunas rajas-tamas para murid lan guruné.

Bas kaliwat frustrasiné Ida Batari akhirné ka warung tuaké Ida tedun. Koné warung tuaké tongos jlema kritis lan inteléktualé berkumpul.

“Yéh, ada angsa mokoh klapat-klapat, juk, juk, yén tampah luwung anggo timpal tuak jaka,” I Wayan Basang Linggah kauk-kauk mara nepukin angsa.

“Yéh, adi ada nak bajang jegég dini? Apa yang bisa abang bantu Dik? Kalau perlu diantar biar abang yang bonceng, kalau perlu tempat berteduh, biar di gubuk abang saja,” kéto abetné I Made Keong Racun.

Ulesné Ida Betari kadéna CO paling sing nepukin jalan.

Lengkap ba frustrasiné Ida Betari. Nyerah Ida, lantas mawali ka Brahmaloka. I Wayan limuh tamplig angsa ané take off, I Madé prajani kolok kaponggor Sanghyang Aksara.

Advertisements