Sabilang dina pianak lekad di guminé sayan akéh, makejang ngelah adan ané malénan. Dugasé pidan aluh anaké ngemang adan tur sing ada masalah ngajak adané, ada ané madan I Madé Bungah ulian reramané bungah kenehné ngelah pianak dadua muani, ada madan Ketut Gelebug ulian dugasé ia lekad ada nyuh disamping umahné magelebug, ada masih ané madan Putu Sabar ulian sabar reramané ngantosan limang tiban mare ngelah pianak tur makeneh mangdé pianakné dadi jatma sabar. Madé Dadi ajaké Komang Nenga ibuk ia marebat munyi ngitungan unduk adan timpalné.

“Mang adan cangé ‘Dadi’ ulian I Bapa ajaké I Memé makeneh ngelah pianak lantas dadi, lamen cai pasti nenga-nenga keneh reraman cainé saget beling lekad lantas Komang, sing keto Mang?”

“Badah cai Dé, yan suba baang ngwalék timpal jeg nomor satu, né téh adan cangé sing ja ulian kéto…I Bapa taén ngorahan ngelah koné ia siap satus ukud rencanané kal adepe konyangan lakar anggone miayain pianakné ané nomor teluné lekad, mare payu atenga saget énggalan lekad cang adaniné lantas cang Komang Nenga kéto Dé”.

“Oh Kéto…nanging ada ané sliwah Mang, cang ngelah timpal adané Komang Bulitan jlemané selem denges nyak cara batu bulitan kéwala ngelah kuluk kacang adanine I Ngurah, taén suba ada kejadian né dugasé ia ngadep motor séven ceblokné ané sing payu-payu saget ada ané dot meli, kemu bapaké ento nelokin motorné sepakat bapaké ento aji petang juta, girang sajan ye I Komang ada lakar anggona ngentugin meli motor ané baru, benjahné saget teka kulukné ané sayanganga sajan, “Ngurah mai ngamah malu jeg melali dogen cai, béh kal ndut dogen cai benjep kal panjusan nah,” keto abetné I Komang, saget makesiab bapaké ané lakar mabayahan bangun nyemak tasné ané misi pipis sambilanga ngerimik, “Terlalu Pak ngemang adan kuluk patuh ajak adan tiyangé” lantas magedi. Kedék Komang Nenga ningeh satwané Madé.

“Men sing buung ia meli motor baru ulian nyambat adan kulukné?”

“Sajan, bengong ia kecewa I Komang Bulitan mara nawang adan kulukné patuh ajaka ané lakar meli motorné lantas tanjunga kuluké ento”.

”Ha..ha..ha sajan bes-bes ngadanin kuluk kacang gen Ngurah”.

“Wé ada apa né, dadi girang pesan ajak dadua, ngortoang apa né?” teka Ketut Gasir maekin. “Sing né Tut, I Madé nyatwa lucu ulian adan.

“Béh tiyang ngelah masi satwa unduk adan, di Désa Sulang dingeh tiyang ada uyut kanti maprekara ulian adan”.

“Kénkén masalahné to Tut dadi kanti gedé kéto?”. Sambilanga ngalih tongos negak diambén pos kamling désané nugtugan ia nyatwa, “Kéné Mang, koné sejarahné ada kaluarga sawatara sia KK masoroh Gusti kéwala uling makelo ia adané nganggo Si diarepné, nah mapan jani liu anaké nganggo soroh diadané tur koné maan pawisik orahina nganggo Gusti di adané, kaubah lantas adan dané nganggo dadi pragusti. Nah dini suba ané dadi masalah, krama banjarné sing setuju tur sing nyak ngaokin Gusti kanti kena kasepékang olih banjarné pedidi. Krama ané dadi Gusti tenenan masi sing nyak ngalah kanti lantas maprekara”.

Sedeng raméné ngorta saget liwat Men Sudri dagang laklak ané terkenal jaen di sejebag désa Kaba-Kabané. “Mé mai Mé tyang ngalih laklak, sedeng luunga seduk basangé, ngaokin I Madé Dadi.

“Konyangan ngalih laklak Dé?”

“Aee Mé, ajak tuak manis masih telu pang lancar ortané”.

“Apa kal ortoang Dé, kal jek ramé dingeh uling joh?”

“Né Mé ngortoang biuta ulian adan, ternyata adan bisa ngaé melah bisa masih dadi uyut”.

“ Saja to Dé, Mémé taén masi ngasanin unduk totonan”.

“Yéh saja Mé, éngkén undukn`?” Sambilanga ngenjuhan laklak pesu masih ortané Meén Sudri.

“Pianak Mémé ané Putuan ngelah ia gagélan anak Dayu, ada limang tiban ia matunangan suba biasa masih ajaka mulih kanti lantas mobot. Kerana suba misi ada lantas rencana Mémé jak bapané nunas kemu ka Gria, Dayu Wati masih setuju”. Nah disubané maan dina melah mejalan lantas kemu ka Gria. Neked di Gria diarep Tu Aji tekén Biyangné ngorahan lantas keneh Mémé ajak bapa lakar nunas okané, saget ngembros ajiné ngandika. “Wé dadi wanén kekéné cai parekan sudra nagih ngidih pianak gelah, tolih malu soroh apa cai né!” kéto abet ajikné. Masaut Bapa Sudri,” Ampura Ratu, jabag titiyang, nyingak saling asih, saling cinta ipun kakalih taler ianak sampun mobot, ngwanénan déwék lantas titiyang mriki jagi nunas ianak, sampunang je soroh cingaka, yadiapin titiyang petani nanging pianak titiyang ipun I Putu Bagia sampun madué pakaryan becik dados diréktur ring Bank Maju Jaya, titiyang yakin ipun prasida ngicén bagia ianak Ida Ayu Koncréng Wati”. “Cenek pokokné Nira sing setuju, magedi cai ajak makejang!” ningeh munyi kéto mulih lantas Mémé, Bapa jak Putu.

“Men kénkén lantas Mé, payu kal juang?” matakon Komang Nenga sambilanga bek bibihné misi laklak .

“Payuu…suba kadung belus I Putu ngelah ia daya pelaibanga Dayu Wati, ané palaibanga masih nyak lantas kaanténin”.

“Kénkén lantas ajik tekén biyangné?”.

“Disubané lekad cucuné ada sawatara aoton ajaka lantas ka Gria nyingak kakiangné, saget malénan ajaka pidan Mang”.

“Malenan kénkén Mé?”.

“Jeg girang pesan koné ajik tekén biyangné Dayu Nyagjagin, apa buin cingaka teka negakin mobil Alphard jeg prajani renyah, keto ortané I Putu tekén Mémé”.

“Badah..matré bésan Mémé to, tapi sing kénkén Mé ané penting kan suba akur jani”.

“Nah kéto suba Mang, mirib mara ragané éling tekén paundukan manusané patuh pakardin Ida Sang Hyang Widi, Wasudéwa Kuthumbhakam sing kéto Mang”.

“Béh dueg ye Mén Sudri, nawang basa Wéda masih”.

Sing telah-telah asananga ngortoang adan, Ketut Gasir buin ia mesuang papineh unduk adan. “ Tiyang singsal nolih liu anak ané baatan adan, sing pantes ia nganggo adan kekéto”.

“Éngkén maksud Ketut totonan?” matakon Made Dadi dot nawang.

“Kéné Dé, jeg sing adung asané adan tekén parilsolahné, ada anak maadan Rama kewala tingkahné jelékan kén Rahwana, ada ané maadan Déwi Setia Puspa Harum Mewangi kewala jeg mamitra dogén gaéné, kanti liu timpalé nyeh maekin anak luh ané maadan Déwi”. “Yan tlektekang saja cara munyin Ketut busan, tiyang ngelah masi timpal ngaku warih Anak Agung murni 100% kéwala dini ditu ngelah kurenan buin sada dadi bandar bola adil, ada masih ané maadan Tjok jeg marasa paling agung ané lénan jeg réméhangé, padahal dingeh-dingeh koné Tjok totonan adan ané baanga tekén Belanda ulian nyak nuutin kenehné I Wélanda, saja kéto Tut?”.

“Béh unduk totonan sing tiyang nawang Dé, ané pasti amongkén ja luungné ngelah adan yan sing bisa ngaba awak tur matingkah salah, sing ada artiné adané ento, bisa-bisa baanga adan anyar tekén brayané anggona ngwaék”.

“Wé suud malu moné nyatuang adan nyak, nyen ada ané tersinggung, né suba sanja mai ajaka ka pancoran manjus malu” bangun Komang Nengea sambilanga nundik timpalné.

Advertisements