Tusing ja adan sekennyané, suba santep sajan bayuné lakar ngadep tanah warisan reramané. Pipis uli ngadep tanahé énto lakar anggona miayain pianaknyané, Putu Satria (26) –tusing adan sekennyané– ngelamar dadi pagawé negeri sipil (PNS). Apang nyidayang lolos dadi PNS, Wayan tagihina pipis Rp 150.000.000 tekén timpalné ané ngalihang gaé.

Buka pamineh Wayan Narkané, tusing kénkén ngadep warisan. Ané utama, pipisné anggon ngalih gegaén. Yan suba maan gegaén sinah nyidayang munduhang pipis buin anggén meli tanah ané lénan.

“Anak buka kéné cara janiné. Yan sing penganin pipis Rp 150.000.000, kéweh pianaké bakal maan gegaén. Tiang ngelah pianak aukud. Yén tusing tohin, nirdon tiang dadi rerama,” kéto pemineh Wayan Narkané.

Tusing ja Wayan Narka dogén ané buka kéto. Ada masi Nyoman Samprug (55), krama uling Klungkung. Nyoman ngadep carikné atebih anggon miayanin cucune, Madé Andika (24) lakar megaé ka kapal pesiar. Nyoman Samprug ngorahang yan suba magaé di kapal pesiar sinah nyidayang lakar meli carik ané lénan buin.

“Yan magaé di kapal pesiar gajihné liu. Dadiné énggal nyidayang balik modal,” kéto raos Nyoman Samprugé.

Yan seleh-selehin buin, pedas-pedasan ningehang, liu sajan anaké nyemak pajalan buka Wayan Narka lan Nyoman Samprugé. Anaké jani ngalih gaé satata patut mabekel begeh. Ento awanané anaké ngorahang, jamané jani, anaké tusing ja ngalih gaé, sakéwala meli gaé.

“Apa buin yan lakar dadi pegawé negeri, patut meli kursi pang materima. Paling bedik jani Rp 100.000.000 akursi.” Keto pakrimik anaké liu di warung-warung.

Ento awanané ngangsan kéweh jani ngalih gegaén. Anaké ané tusing ngelah kanténan lakar ngalihang gaé tur tusing ngelah pipis, sinah kéweh lakar maan gegaén dadi pegawé. Pamuputné, apang nyidayang mayah gegaéné, liu nyemak pajalan ngadep tegal, carik utawi tanah, anggon ngetohin pianak apang maan gegaén ané kaaptiang.

Antropolog turmaning pengamat budaya Bali, Drs. I Madé Geria taén nlatarang unduké jani mula sangkaning aab jaman pipis. Pipis jani ané kuasa. Masyarakaté masi sayan-sayan materialistis utawi kabanda baan pipis.

Sapatutnyané, ané kautamayang tuah kualitas sumber daya manusia. Yaning anaké ané ngelamar gaé mula berkualitas, sinah patut katerima. Yaning tusing berkualitas, tusing patut katerima. Yaning anaké ané tusing berkualitas materima dadi pegawé utawi maan gegaén ané luwung, sinah guminé tusing ja nyidayang ngelimbak utawi ngeluwungang.

Advertisements