Sedeng bungah atiné Ni Luh Makin Digosok Makin Sip. Konyangan krama sekaa tuaké maan jatah satu gelas tuak manis gratis.

“Ais, tumbén leser bol nyi-né Luh. Ada apa né? Kuangan ba matrima nyi dadi CPNS? ” I Madé Ulah Aluh kenyir-kenyir.

Konyangan kramané nawang unduk cita-citané Ni Luh dot dadi pagawé negeri. Nanging sial nasibné Ni Luh, ngalih status CPNS to nak kéwehan kén ngalih suargan. Yén ngalih suargan, 50 juta kén ba cukup anggo ngaben, mukur lan nglinggihang déwa hyang. Yén ngalih CPNS minimal telah pis 75 juta. Apabuin Ni Luh sing ngelah jambot tur sing ngelah konéksi ané nyidang néngténg jambot.

“Béh, ba engsap cang kén cita-cita totonan. Liang kenehé sawiréh tumbén jani lembaga adaté nyak seken-seken nindihin nak luh,” kéto Ni Luh masaut sambilanga ngédéngang koran.

Korané misi berita asil pesamuhan agung Majelis Utama Desa Pekramanné; sanksi kasepékang sing dadi misi nombaang ané kéné kasepékang mabakti ka pura tur nganggo sétra. Sanksi kasepékang lan kanorayang harus masi ngelah batas waktu. Sing dadi nyepékang anak seumur hidup.

“Luwung né asil pasamuhané. Ida Batara gén sing taen nombaang anak ka pura, tong nguda ada jlema bani-bani nambakin anak dot mabakti. Apabuin misi sing ngemang nganggo sétra. Nak kangen metimpur lek kenehé yén nepukin ada bangké makudang-kudang jam makutang di sisin jalané sawiréh kramané sedeng sibuk négosiasi,” kéto abetné I Madé.

Pasamuhané masi ngakuin hak waris nak luhé.

“Béh, bahaya né. Yén panak luh kanti maan hak waris, sinah bisa telah tanahé adepa anggona meli pupur, énci, kebaya brokat Perancis tur sandal/kenip/sepatu hak tinggi.”

Langsung nelik matané Ni Luh. Prajani jatah tuak manis gratisné I Madé cabuta.

“Nang keneh-kenehang Dé, uli pidan hak warisé nak setata ulung kén panak muani dogén. Nang tingalin jani, apa gén sakayan muani-muani Baliné ngurus tetamian nak lingsir-lingsir i nguni,” kéto abetné Ni Luh.

Yén muani Baliné maan warisan, asli cap macan lakar telah adepa warisan totonan, uli tanah kanti mas-masan. Yén sanggah dadi adep, sinah ba uli pidan sanggahé ba telas kaadep.

“Luh-luh Baliné nak maan duman ané kéweh-kéweh dogén. Uli ngaé aci-aci, ngrunguang rerama lan matua, ngurus panak kanti melayani suami lahir batin. Ba pis asil magaé juanga anggona maceki, petengné kutangé seluka ajaka ‘magaé’. Ba telah sajan-sajan bayuné dadi nak luh Bali. Liunan kewajiban kéwala sing taén maan hak.”

Sawiréh liunan kewajiban sing taén maan hak to ba luh-luh Baliné dadi setrés. Awakné sakit-sakitan, muané mueg, kulitné daki. Di subané keto, muani-muani Baliné boya ja meliang kurenané kacang ijo atau vitamin, liunan malah malaib ka kapé sisin tukad ngalih patumpliran ané kulitné lebih kedas kén kurenané, ané pupurné tebelan kén témbok popolan.

Nyerocos Ni Luh ceramah. Ba kanti beseg matané I Madé kena tumpel paes-né Ni Luh.

“Yén mémé-bapané sakit nyén ané puntag-pantig ngurusang? Yén ada karya di dadia, nyén ané cagcag-cigcig? Panak muani apa panak luh? ”

Sing bani masaut I Madé. Nyiksik bulu ia. Uli bulun sipah kanti bulun bais siksika. Mula jelas sajan muani Baliné liunan sing dadi anggo gena. Mula jelas sajan panak luh patutné maan warisan liunan kén panak muani.

“Masalahné kan di Bali raga nak madasar garis Purusa, garis muani,” kéto I Madé ngalih selah makelid.

Langsung kena timpug sumping matané. Émosi sajan Ni Luh. Ba mamurti ia jani.

“Yén sing ada pradana apa ané lakar bakat gaéna kén purusa? Yén sing ada Saraswati, apa né tawanga kén Brahma? Yén sing ada Sri lan Laksmi, kénkén carané Wisnu lakar ngurati guminé? Yén sing ada Durga, nyén ane lakar nyeh kén Siwa? ”

Yén nak luh Bali ba brangti mamurti nyén ané lakar bani nambakin?

Advertisements